Strikt sekretess och försvarsuppfinningar

Patentsystemet bygger på att uppfinnare kan lita på att deras teknik hålls hemlig medan patentansökan behandlas. Till PRV kommer patentansökningar med uppfinningar inom försvarsområdet. De beläggs med särskild sekretess för att skydda Sveriges säkerhet.

Säkerhet på PRV

Eftersom hela patentsystemet bygger på att patentansökningar är hemliga medan de behandlas har PRV strikta säkerhetsrutiner. Både kring tekniska skydd som byggnader, teknik och vilken personal som anställs och vem som har tillgång till vilken information.

Försvarsuppfinningar – du är skyldig att kunna lagen

En del av de patentansökningar som kommer till PRV berör sådan teknik som skulle inverka negativt på Sveriges säkerhet om de blev offentliga, sk försvarsuppfinningar. De får inte offentliggöras eller patenteras så länge de är intressanta för försvaret och belagda med försvarssekretess enligt lagen om försvarsuppfinningar (se nedan). PRV har rutiner som säkerställer att sådan teknik aldrig blir offentlig.

Som uppfinnare, forskare, rådgivare eller ombud är du skyldig att känna till lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar och du begår ett brott om du bidrar till att teknik som skulle kunna beläggas med sekretess hamnar i orätta händer.

PRV håller utbildningar för ombud på ämnet. I Sverige finns för närvarande ett par ombud som är godkända att hantera försvarshemliga patentansökningar.

  • Teknik som finns med på förteckningen av krigsmateriel som är en bilaga i förordningen till lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar får inte offentliggöras.
  • Du får söka patent i Sverige (PRV) för teknik som finns med på förteckningen över krigsmateriel, den kommer då att genomgå en granskning enligt beskrivning här nedanför. Om ansökan klassas som en försvarsuppfinning kommer den att hemlighållas. Om sekretessen i framtiden hävs, finns möjlighet att slutföra patentprocessen.
  • Patentansökningar på teknik som finns med på förteckningen får inte lämnas in digitalt till PRV.
  • Det är brottsligt att söka patent utomlands, till exempel hos EPO, för teknik som finns med på förteckningen över krigsmateriel.

Så här går granskningen till

Som en del i granskningen ingår en bedömning av Försvarets Materielverk FMV och beslut i Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar. Granskningsnämndens beslut kan överklagas till regeringen inom tre veckor.

Om tekniken anses för känslig för att bli offentlig, klassas det som en försvarsuppfinning, vilket innebär att den som sökt patentet tvingas hemlighålla den till dess att sekretessen hävs i framtiden och då finns möjlighet att slutföra processen och t ex bevilja patent med bibehållen ingivningsdag.