Riktlinjer för patentärenden

Här hittar du information om vilka riktlinjer som ligger till grund för PRV:s bedömningar i patentärenden.

Patentavdelningens riktlinjer omfattar interna policy- och gränsdragningsbestämmelser som ger utrymme för olika bedömningar vid handläggningen. Det är patentavdelningen på PRV som fattar beslut om utfärdande, upphävande och ändring av riktlinjer. Kontakta juristfunktionen för mer information.

Följande riktlinjer har ny lydelse fr o m 1 juli 2024:

B6:2.2.3, B6:4.1, B6:5, C2:1, E1:2.3.1, E1:2.3.3, B6:2.1.

Riktlinje B6:5.1, 6:5.2, 6:5.3 upphävs från 1 juli 2024.