Styrning och stöd

All handläggning styrs av regler.

Vår bedömning av patenterbarhet är harmoniserad med det europeiska patentverkets (EPO:s) praxis och konventionen om patentsamarbete inom Patent Cooperation Treaty (PCT).

Lagar och regler som styr patentprocessen

Lagar och regler för patent

WIPO, internationellt regelverk, PCT (extern webbplats)

Riktlinjer för patentärenden på PRV

Vårt servicemål som vi strävar efter att uppfylla till dig som kund:
Vi strävar efter att tillhöra de främsta patentmyndigheterna när det gäller korta leveranstider samt hög gransknings- och bedömningskvalitet. I vårt servicemål beskriver vi våra löften på ett utförligt sätt.

Biblioteket

Biblioteket svarar för kvalificerad informationsförsörjning åt anställda inom PRV genom att erbjuda ett relevant utbud av databaser och andra informationsresurser som stöd för myndighetens nyhetsgranskning och ärendehantering. Biblioteket genomför vidare utbildningsaktiviteter i syfte att säkerställa patentingenjörernas kompetens relaterat till informationssökning. PRV:s bibliotek utgör dessutom ett nationellt expertbibliotek inom området immaterialrätt och patentinformation gentemot allmänheten, och ingår i ett nätverk av forskningsbibliotek med särskilt ansvar för att främja forskning och utveckling i Sverige.

Juristenheten

Juristenheten deltar aktivt i den nationella och internationella regelutvecklingen och representeras i alla grupper som presenteras nedan, utom i GER. De utgör också en stödfunktion för patentingenjörerna i patentjuridiska frågor.

Patentexpert

PRVs patentingenjörer genomgår en intern vidareutbildning till patentexperter om de önskar det och anses lämpliga. Utbildningen sträcker sig normalt över 2-3 år där eleven får genomgå ett antal kursavsnitt främst baserade på praxis och avsluta sin utbildning med ett examensprov och examensarbete. Efter att ha blivit godkänd i utbildningen kan patentexperten utses till beslutande patentexpert, vilket innebär behörighet att fatta beslut i avslags- och invändningsärenden. Varje teknisk enhet på patentavdelningen har minst en beslutande patentexpert. Den beslutande patentexperten bistår enhetschefen i att säkerställa enhetens handläggningskvalitet.

Patentexpertrådet

Patentexpertrådet består utav ett antal patentexperter och en ordförande. Rådet ansvarar bl a för kvalitetsmätningar av förelägganden och rapporter, utredningar i klagomål samt harmoniseringen av praxis i patentprocessen.

Gruppen för Planering-Utvärdering-Bedömning (PUB)

Gruppens uppgift är främst att stödja beslutssäkerheten. PUB-gruppen arbetar kontinuerligt med att förbättra patentavdelningens riktlinjer så att PRV hela tiden handlägger och fattar beslut enligt rådande patentpraxis. Medlemmarna i gruppen har särskilt stor kompetens om regelverket med särskild koppling till specifika teknikområden inom mekanik, kemi och elteknik. PUB-gruppen bevakar dessutom aktivt och informerar om aktuell nationell och internationell praxis.

Granskningsexpertrådet (GER)

GER är en granskningsspecialistgrupp av patentingenjörer som arbetar med utveckling och implementering av granskningsverktyg. Gruppen arbetar för att vi ska ha tillgång till effektiva och kvalitativa granskningsverktyg och databaser. Gruppens erfarenheter används för att utbilda övriga patentingenjörer inom granskning.

Grupper för utveckling av ärendeprocessen

Processrådet och Processgruppen

Processrådet leder verksamhetsutvecklingen av ärendeprocessen. Här fattas beslut om förändringar av rutiner och arbetssätt i ärendehandläggningen. Till sin hjälp har rådet en operativ arbetsgrupp, Processgruppen, som bistår Processrådet med utredningar och implementering av nya rutiner i processen samt ansvarar för utformningen av arbetsinstruktioner i processen.

Kompetensutveckling och utbildning

Patentavdelningen har ett omfattande program för internutbildning av nyanställda, men även program för vidareutbildning av personal. Syftet med grundutbildningen är att en nyanställd ingenjör ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt kunna leverera tjänster med hög kvalitet till våra kunder. Utbildningens längd är individuell och pågår under minst 18 månader. För att höja kompetensen och möta kvalitetskraven deltar ingenjörerna också i uppdateringskurser samt interna och externa fortbildningskurser.