Samordning av Sveriges immaterialrättsbrott

Paul Pintér arbetar som nationell samordnare inom polisen med immaterialrättsliga brott som specialitet. Med sin mångåriga erfarenhet av förundersökningar inom området har han en mycket god överblick över brottsutvecklingen.

Paul arbetar i en utredningsgrupp som har hand om alla brottsanmälningar i landet gällande immaterialrättsliga brott, och har varit med sedan starten 2010.

Det har hänt mycket sedan dess. Nu har polisen ett helhetsgrepp som en enda nationell samlad myndighet. Idag finns det en grupp utredare som arbetar samlat med immaterialrättsliga brott, vilket ger högre effekt än tidigare.

Utredning av immaterialrättsliga brott

Nationella Operativa Avdelningens utredningssektion hos Polisen har en grupp som utreder samtliga immaterialrättsliga brott. Denna grupp tar emot anmälan om brott mot upphovsrätt, avkodningslagen så kallad cardsharing, varumärkeslagen och patentlagen. Det kan röra sig om hemsidor som kopieras, böcker som läggs upp på nätet, piratkopierade kläder som tillverkas och säljs utan lov. Det är oftast rättighetsinnehavarna som gör brottsanmälan, via ombud.

När anmälan har kommit in utreds ärendet. Som nationell samordnare är det Pauls uppgift att i ett första skede bereda ärendet. Det ger honom en god överblick över alla ärenden som kommer in till gruppen och en bred omvärldskoll kring händelseutvecklingen inom området.

När polisen utreder är det viktigt att säkerställa bra bevisning. Polisen kontrollerar bevis i anmälan och gör även egna interna kontroller för att se att anmälan stämmer. De utredningsåtgärder man därefter använder kan vara kontroller via polisens interna system, förhör och husrannsakan.

Internationell koppling

Immaterialrättsbrotten har ofta en internationell koppling. Det gäller dels piratkopierade varor, dels brott som begås över nätet. Polisen arbetar internationellt via Europol.

"Utmaningen i arbetet är samarbetet med utländska internationella polismyndigheter. Det kan ta tid. Servrar finns ofta utomlands i länder där man är mindre nogräknad", berättar Paul.

En åklagare med specialitet kring immaterialrätt är förundersökningsledare. I Sverige har vi fyra specialiserade åklagare på Åklagarmyndigheten som hanterar alla immaterialrättsärenden i Sverige.

När en förundersökning är klar så kommer en åklagare att väcka ett åtal i rätten, om bedömningen är att det föreligger brott. Det ställs högre krav för att en åklagare eller en polis ska kunna inleda en förundersökning när det gäller immaterialrättsliga brott än när det gäller brott som går under allmänt åtal. För att kunna inleda en förundersökning så krävs det bland annat att rättighetsinnehavaren ska vilja ange brottet till åtal.

Brottsförebyggande arbete

Polisen arbetar även förebyggande inom det immaterialrättsliga området.

"Den största utmaningen är att få folk att inte begå brott som till exempel fulstreaming eller att köpa piratkopierade varor. Det är inte lätt att få till attitydförändringar. Det gäller att få folk att tänka till", säger Paul.

Polisen sitter med i ett myndighetsnätverk mot piratkopiering. Myndigheterna slår sina kloka huvuden ihop och gör samlade informationsinsatser för att öka medvetenheten hos allmänheten. Ett exempel är en monter på Arlanda som informerar om problemet med piratkopierade varor och tjänster. Syftet är att nå ut med kunskap till svenskar som reser utomlands och köper piratkopierade varor medvetet eller omedvetet.

På gång inom området

Det finns en ny lagstiftning på gång, berättar Paul. Syftet är att göra det lättare att göra anmälningar och att stoppa brottsligheten när den pågår, exempelvis genom att beslagta domännamn under förundersökningen. På förslag finns även att införa ett grovt brott med fängelse upp till 6 år.