Har jag råd att söka patent?

Att ansöka om patent och sedan behålla det kostar pengar. Det finns fasta avgifter så som ansöknings- och årsavgifter. Hur mycket det kostar påverkas även av till exempel ansökans omfattning, användning av ombud och eventuella översättningar. Hur många länder du ansöker i har också stor betydelse för den totala kostnaden.

Kostnad för svenskt patent

Avgifterna för en svensk patentansökan är relativt låga. Du betalar en ansökningsavgift som består av en anmälnings- och granskningsavgift. 

Från och med år tre tillkommer årsavgifter som ska betalas både före och efter att patentet har meddelats. Om du får patent betalar du också en meddelandeavgift.

För att behålla ditt beviljade patent betalar du sedan årliga avgifter. Ju fler år du behåller patentet, ju högre blir kostnaden.

Till detta kommer kostnader för ombud om du väljer att använda ett sådant.

Prislista PRV

Kostnad för europeiskt patent (EP)

När du ansöker om europeiskt patent betalar du en ansökningsavgift till det europeiska patentverket, EPO. Om din ansökan beviljas kan du välja att validera patentet eller att begära enhetlig verkan. Validerar du patentet blir kostnaden olika hög beroende på hur många länder du väljer. Begär du enhetlig verkan får du betala en gemensam årsavgift för alla de länder som ingår i det enhetliga patentsystemet. Oavsett vilket alternativ du väljer är dock kostnaden för ett europeiskt patent högre än ett svenskt patent, men i gengäld får du möjlighet till ett mer omfattande geografiskt skydd.

Kostnadsexempel - Europeiskt patent i sju länder

Prislista EPO

Kostnad för internationellt patent (PCT)

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som ger dig möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en och samma myndighet för cirka 150 länder.

Kostnaden för en PCT-ansökan är i genomsnitt 8 till 10 gånger högre jämfört med en svensk ansökan.

För att patentet ska gälla i de länder du vill måste du sedan ansöka och betala avgifter för patent i respektive land som du vill ha skydd i. Här tillkommer alltså ytterligare kostnader.

Kostnadsexempel - Internationell ansökan i tio länder

Kostnad för utländskt nationellt patent

Kostnaden för en utländsk nationell ansökan varierar från land till land. PRV rekommenderar att du kontaktar patentmyndigheten i det land som du vill söka patent i för en mer detaljerad prisuppgift. Tänk på att även kostnader för översättningar av dokument kan tillkomma och det är dessutom inte ovanligt att du måste ha ett ombud som är registrerat i just det landet.

Kostnad för patentombud

PRV rekommenderar att du inkluderar kostnaden för att anlita ett patentombud som hjälper dig skriva en professionell ansökan när du räknar på din budget.

Att anlita ett professionellt patentombud är oftast väl investerade pengar. Statistiskt sett beviljas långt fler ansökningar där ombud använts jämfört med ansökningar där ombud inte använts.

Det skydd som patentet ger är dessutom ofta mer effektivt när ett ombud formulerat patentkraven jämfört med när ett ombud inte varit involverad. När du söker patent i ett annat land kan du dessutom vara tvungen att ha ett ombud som är bosatt i det aktuella landet. Ett patentombud debiterar vanligtvis sitt arbete per timme. Kostnaden för patentombud varierar och du får själv kontakta olika patentombud för att jämföra prisuppgifter.

Övriga kostnader

Utöver de kostnader som redan nämnts kan kostnader för till exempel översättningar av dokument och förseningsavgifter tillkomma.

Hjälp med finansiering

Känner du dig överrumplad av kostnaderna? Det finns aktörer och företagsfrämjare som stöttar och hjälper till att finansiera patentansökningar.

Läs mer

Kostnadsexempel

Ta hjälp av experter