Internationellt utbildnings- och utvecklingsarbete

Tillsammans med Sida och FN-organet WIPO arbetar PRV med att utbilda och utveckla myndigheter och organisationer i utvecklingsländer i frågor som rör immaterialrätt för att bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Syftet är att genom ökad kunskap och förståelse för immaterialrättens användning ge samarbetsländerna verktygen de behöver för att kunna ta tillvara på sina resurser, bedriva handel på lika villkor och utvecklas.

PRV arbetar med utbildning på internationell nivå. Samarbetet handlar om utbildning inom hela immaterialrätten (patent, varumärke, design, upphovsrätt med mera) och överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas. En väsentlig del är program som syftar till att få länderna att anpassa sin lagstiftning, administration och vidmakthållande av rättigheter till internationella överenskommelser på ett sätt som är anpassat efter deras förutsättningar.

Vi diskuterar hur de immateriella rättigheterna bidrar till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, samt hur den kan stärka den nationella särarten exempelvis genom unika uttryck inom musik, traditionell kunskap och till att de unika resurser landet har kan skapa ökade intäkter.

Våra deltagare återvänder hem med inspiration från Sveriges utveckling och med ett omfattande nätverk av beslutsfattare i andra länder. Tillsammans skapar vi en bättre värld och bekämpar fattigdom!