Internationellt samarbete

Vi är en internationell patentmyndighet med omvärldsfrågor i fokus. Här presenteras några av de organisationer vi samarbetar med.

WIPO

Tillsammans med Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization (WIPO), sker ett samarbete inom teknisk standard för datautbyte, klassificeringssystem och publicering. PRV representerar Sverige i ett flertal arbetsgrupper där vi bedriver ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete inom områdena varumärken, design och patent. Vi bedriver också internationellt utbildningssamarbete tillsamman med WIPO. WIPO tillhandahåller utbildningar och kurser inom immaterialrätt.

WIPO eLearning Centre (extern webbplats)

EPO

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973. Huvudkontoret, the European Patent Office, är beläget i München och därutöver finns kontor i Berlin, Haag och Wien.

En ansökan om europeiskt patent kan göras hos EPO. Om EPO meddelar europeiskt patent måste patenthavaren begära att patentet blir giltigt i de europeiska stater som deltar i samarbetet. Det kan ske endera genom att patentet valideras eller ges enhetlig verkan genom det enhetliga patentsystemet. Här kan du läsa mer om det europeiska patentsystemet:

Europeisk patentansökan (EP)

Sista hindret borta för ett enhetligt patent

epi Education (extern webbplats)

EUIPO

PRV har ett omfattande samarbete med EU:s immaterialrättsmyndighet European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i Alicante. Genom samarbetet utbyter vi kunskap och information med EUIPO och andra immaterialrättsmyndigheter och organisationer. Genom det här samarbetet ska processen kring olika varumärkes- och designrelaterade frågor blir mer likvärdig över hela EU och området harmoniseras inom unionen.

På plats i Alicante har PRV sedan 2006 nationella experter stationerade. De arbetar under en period hos EUIPO. Därefter tar de med sig de erfarenheter och den kunskap de har fått tillbaka till arbetet på PRV. Vi har även representanter som deltar i olika mötesformer, bland annat Liaison Meeting. Där diskuterar experter från EU-medlemsstaternas nationella kontor, EUIPO, EU-kommissionen och användarorganisationer den senaste utvecklingen och erfarenheter inom varumärkes- och designområdena.

EUIPO tillhandahåller även utbildningar och kurser inom immaterialrätt.

EUIPO Academy Learning Portal (extern webbplats)

En stor del av vårt samarbete med EUIPO drivs i form av olika projekt. Tillsammans med EUIPO och andra nationella kontor utvecklar vi och bidrar med information till olika verktyg som kan användas av oss och våra kunder. Exempel på sådana verktyg är TM Class och DS Class som fungerar som hjälp vid klassning av varumärke och design. Ett annat exempel är Similarity Tool där man kan se praxis från domstolar och nationella myndigheter om likhet mellan olika typer av varor och tjänster. Vi deltar även i olika konvergensprogram, som ska harmonisera bedömningspraxis på varumärkes- och designområdet inom EU.

PRV har tillsammans med EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO, andra nationella immaterialrättsmyndigheter och användarorganisationer deltagit i ett antal konvergensprogram inom varumärkes- och designområdet. I konvergensprogrammen skapas gemensamma metoder för bedömningen av varumärkes- och designansökningar. Syftet är att se till så att det finns en enhetlig prövning mellan de olika länderna. Det gör det enklare att söka skydd i olika länder och system inom EU.

Det material och de gemensamma metoder som tas fram i konvergensprogrammen är inte bindande rättskällor, utan fungerar som riktlinjer och hjälpmedel vid bedömningen av olika varumärkes- och designrelaterade frågor.

De program vi är anslutna till är:

Varumärke

CP1 Om godkännande av klassificeringstermer och de allmänna beteckningarna i niceklassificeringens klassrubriker (extern webbplats)

CP2 Om tolkningen av skyddsomfånget för niceklassificeringens klassrubriker (extern webbplats)

CP3 Om särskiljningsförmåga - figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord (extern webbplats)

CP4 Om skyddsomfång för svartvita märken (extern webbplats)

CP5 Om relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) (extern webbplats)

CP8 om användning av ett varumärke i en annan form än den registrerade formen (pdf, extern webbplats)

CP9 om särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken (utstyrselmärken) som innehåller orddelar och/eller figurdelar om formen i sig saknar särskiljningsförmåga (pdf, extern webbplats)

CP11 Nya typer av märken: granskning av formella krav och registreringshinder (pdf, extern webbplats)

CP13_Gemensamt meddelande_Varumärkesansökningar som gjorts i ond tro.docx (tmdn.org) (Vi ansluter oss den 22 juni)

CP14_Gemensamt meddelande_Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot goda seder (tmdn.org) (Vi ansluter oss den 19 juli)

Design

CP7 om harmonisering av produktbenämningar för mönster och en gemensam benämningsdatabas (extern webbplats)

CP10 om kriterier för att offentliggöra mönster på internet (pdf, extern webbplats)

EU - myndighetssamarbete i Europa

PRV är delaktig i det europeiska myndighetssamarbetet VIP4SME. Projektet arbetar för att ge små och medelstora företag den kunskap och verktyg de behöver för att på bästa sätt utnyttja immaterialrätten. Utifrån företagens behov tas tjänster fram som kan användas i deras arbete med immaterialrätten.

I projektet ingår patent- och varumärkesmyndigheter från Europa, affärsnätverket Enterprise Europe Network och forsknings- och innovationsorganisationer med erfarenhet av immaterialrätt.

Myndighetssamarbete i Europa

Nordiskt samarbete

Av tradition finns ett nordiskt samarbete som bland annat syftar till att samordna lagstiftningen vad gäller det industriella rättsskyddet.

Internationellt utbildnings- och utvecklingsarbete

PRV arbetar med utbildning på internationell nivå. Samarbetet handlar om utbildning inom patent, varumärke, design och upphovsrätt. Det handlar också om överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas. En viktig del är att få länderna att anpassa sin lagstiftning, administration och vidmakthållande av rättigheter till internationella överenskommelser. Detta ska göras på ett sätt som är anpassat efter deras förutsättningar.

PRV tillhandahåller även internationella experter och tar emot utländska studiebesök. Vi arbetar också med att driva internationella projekt. Vi samordnar utvecklingssamarbetet med Europeiska patentorganisationen (EPO) och Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Dessa aktiviteter finansieras normalt från källor utanför PRV, exempelvis från Sida, WIPO, EPO eller EU.