Tvist om äganderätten

Har någon sökt patent på en uppfinning som du anser dig ha äganderätten till kan du höra av dig till PRV.

Skicka in ett brev till PRV, ange patentansökningens nummer och berätta varför du anser att du har och hävdar bättre rätt till uppfinningen. Tänk på att du som skickar in detta har bevisbördan. Det betyder att du måste bifoga handlingar som styrker ditt påstående. Sökande av patentet får alltid ta del av handlingarna och får även möjlighet att bemöta dina påståenden.

Tänk på att om du bara har påstått att du har bättre rätt till uppfinningen och inte samtidigt har begärt överföring kommer vi att avslå patentansökan.

Överföring helt eller delvis samt anteckning om uppfinnarskap

I ditt brev till PRV kan du begära att PRV ska överföra patentansökan i sin helhet på dig. Du kan också begära att du ska antecknas som medsökande, det vill säga att endast en del av patentansökan ska överföras på dig. Det finns också möjlighet att begära att få bli antecknad som uppfinnare, antingen som meduppfinnare tillsammans med de, i patentansökan, redan antecknade uppfinnarna eller som enda uppfinnaren i ansökan. Oavsett om din begäran avser överföring av patentansökan på dig eller anteckning av uppfinnarskap behöver du styrka detta skriftligen.

Anser PRV att du har styrkt ditt påstående om att du har bättre rätt till uppfinningen än den som sökt patentet utfärdar PRV ett beslut om detta och överför ansökan i sin helhet på dig, under förutsättning att du begärt det. I det fallet måste du betala en ny ansökningsavgift för att handläggningen av ansökan ska fortsätta. Har du istället begärt att bli antecknad som uppfinnare, meduppfinnare eller medsökande behöver du inte betala något.

Du som sökande kan överklaga nämnda beslut om överföring och/eller anteckning av uppfinnarskap.

Talan vid domstol

Kan inte PRV avgöra vem som har rätten till uppfinningen kommer vi att uppmana dig att väcka talan vid domstol inom två månader. Gör du inte det tar PRV inte hänsyn till ditt påstående om bättre rätt när vi fortsätter att handlägga patentansökan.