Krav på din design

Din design ska vara ett resultat av skapande verksamhet för att kunna registreras.

Skapandet ska resultera i en produkt eller produktdel – ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål.

Nyhet

För att din design ska få ensamrätt måste den vara ny. Det är den om ingen identisk design har varit tillgänglig för allmänheten före ansökningsdagen eller prioritetsdagen. En design ses som identisk med en annan om det bara finns oväsentliga skillnader mellan produkternas utseenden.

Allmänt tillgänglig

En design ses som allmänt tillgänglig om den har gjorts offentlig genom en registrering eller på något annat sätt. Samma sak gäller om din design har visats upp, använts professionellt eller blivit känd på något annat sätt.

Din design ses däremot inte som allmänt tillgänglig om yrkesverksamma inom produktområdet troligen inte kunde känna till att designen gjorts offentlig.

Nyhetsfrist - Grace period

En design ses inte heller som allmänt tillgänglig om den har gjorts offentlig eller på annat sätt gjorts känd av formgivaren inom tolv månader före ansökningsdagen eller prioritetsdagen.

Särprägel

För att din design ska få ensamrätt måste den ha särprägel. Det har den om helhetsintrycket skiljer sig från tidigare känd design.

Det går inte att skydda en design som är så enkel att den bör vara tillgänglig för alla att använda, till exempel enkla geometriska former, rand- och rutmönster.

Som regel räcker det inte att heller att göra om en gammal design, till exempel genom att ändra färg eller använda ett nytt material.

Andra krav

Det går inte att registrera en design som utan tillstånd innehåller:

 • Statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem
 • Statlig kontroll- eller garantibeteckning
 • någon annan beteckning som syftar till svenska staten och som på så sätt ger mönstret en officiell karaktär
 • svenskt kommunalt vapen
 • internationell beteckning som har skydd enligt lagen om skydd för vapen
 • vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med ett vapen, en flagga, emblem eller beteckning.

En design som strider mot god sed eller allmän ordning kan PRV inte heller registrera.

Vill du skydda en beståndsdel till en sammansatt produkt kan du bara göra det om den delen är synlig vid normal användning.

Viktigt att tänka på

Vid en invändning kan PRV häva en designregistrering om det kommer fram att designen utan tillstånd till exempel innehåller någon annans:

 • Företagsnamn
 • Varukännetecken - det vill säga varumärke
 • Porträtt
 • Släktnamn
 • Konstnärsnamn
 • Upphovsrättsligt skyddade verk eller som innehåller något som kränker någon annans upphovsrätt.

PRV kan också häva en designregistrering om designen inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

Läs mer

Exempel på design