Mjukvara, appar och affärsmetoder

Programkod eller rena affärsmetoder går inte att patentera i Sverige.

Men en uppfinning av teknisk karaktär där det ingår en affärsmetod, eller som genomförs eller kan genomföras av ett datorprogram, kan vara patenterbar. Appar behandlas på PRV såsom mjukvarurelaterade uppfinningar, vilka ligger i gränslandet för vad som går att patentera.  

Som vanligt måste uppfinningen uppfylla kraven på att vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Den ska med andra ord utgöra en ny teknisk lösning på ett problem och ge ett tekniskt bidrag som inte ligger nära till hands i förhållande till känd teknik.

Datorrelaterade uppfinningar

Mobiltelefoner, GPS-navigeringssystem och olika typer av hemelektronik är exempel där datorrelaterade uppfinningar kan ingå. Det är uppfinningar som använder en dator, ett datornätverk eller någon annan programmerbar anordning, och där uppfinningen har ett eller flera särdrag som genomförs helt eller delvis med hjälp av ett datorprogram.

Begreppet ”datorprogram” kan användas i olika betydelser:

  • som en metod för lösande av ett matematiskt eller logiskt problem, en algoritm, eller
  • tillvägagångssättet vid körning i en dator

Undantaget i patentlagen för "enbart ... datorprogram" som nämns i inledningen ovan, gäller den första betydelsen, det vill säga själva programkoden. En matematisk algoritm kan alltså inte patenteras, men om algoritmen används i ett tekniskt sammanhang kan den tekniska lösning som använder algoritmen vara patenterbar.

Instruktionsföljden i ett datorprogram kan istället vara skyddad genom upphovsrättslagen (se nedan under ”Ytterligare skydd”).

Ett datorprogram i den andra betydelsen, det vill säga tillvägagångssättet vid exekvering av programmet i en dator, bedöms som alla andra tillvägagångssätt och kan alltså vara patenterbart. Du kan med andra ord få patent på ett datorprograms koppling till en teknisk lösning – alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet då programmet körs i datorn.

Detta betyder att datorprogram som styr fysiska processer eller som behandlar fysiska signaler kan vara patenterbara. Om du till exempel använder en maskin som är kopplad till ett datorprogram som styr en process att framställa piller i två färger och du i patentansökan beskriver den tekniska processens funktion, kan du få patent för hela processen. På så sätt är det inte bara det specifika datorprogrammet du får skydd för, utan även användningen av andra program som skulle ge samma resultat.

Ytterligare exempel på tekniska lösningar som kan genomföras med ett datorprogram kan vara metoder för att möjliggöra en säker informationsöverföring genom kryptering, att lagra data enligt en viss komprimeringsalgoritm så att mer information kan lagras per minnesenhet eller ett protokoll för att överföra data genom att använda mindre bandbredd. 

Ett datorprogram som reglerar temperaturen i en byggnad eller ett datorprogram som får en telefonväxel att koppla ett telefonsamtal kan vara andra exempel på tekniska lösningar.

Affärsmetoder

Begreppet affärsmetod används i patentsammanhang för att beteckna idéer av administrativ eller kommersiell natur. Exempel på affärsmetoder är reklam, tjänster via Internet, riskvärdering och datorbaserad handel med aktier.

En ren affärsmetod saknar teknisk karaktär och är därför inte en uppfinning. En uppfinning som avser en affärsmetod, men som använder sig av särskilt anpassad teknik på ett sådant sätt att problemlösningen uteslutande är teknisk, kan däremot vara patenterbar. 

Exempel
Vi tänker oss att du har en idé om att betala räkningar via Internet. Affärsmetoden är att locka kunder från bankkontor där personal och lokaler kostar pengar. Idén får ett uttryck i en teknisk lösning där användning och kryptering löser problemet på ett nytt vis.

Denna metod är patenterbar endast om den tekniska lösningen är det. Det krävs alltså en teknisk lösning på problemet för att idén ska kunna patenteras.

Ytterligare skydd

Förutom patentskyddet finns det ytterligare skydd för datorrelaterade uppfinningar: upphovsrätt, kretsmönsterskydd och skydd av företagshemligheter.

  • Upphovsrätten – är inte en registrerbar immaterialrätt. Upphovsrätt uppstår när du skapat ditt litterära eller konstnärliga verk, om det har verkshöjd. Bland annat programkoder, skärmbilder och tillhörande dokumentation kan skyddas av upphovsrätten. Upphovsrätten skyddar endast den form verket kommit till uttryck i.
  • Kretsmönsterskydd – är ett särskilt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter som också uppstår utan registrering om kretsmönstret uppfyller de krav som lagen anger.
  • Skydd av företagshemligheter – gäller all information som i lagens mening är att betrakta som företagshemlighet. Företagshemligheter kan inte registreras för att skyddas utan måste helt enkelt hållas hemliga.

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent