Gå till innehållet

Nationell ansökan och patent

Här hittar du prislistan för allt som rör nationella patentansökningar och patent.

Så betalar du
Avgifterna kan betalas på olika sätt.

Så här betalar du

Ej momspliktiga avgifter
Avgifter för myndighetsutövning, till exempel ansöknings- och registreringsärenden och kopior och utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga.

Avgifterna är fastslagna enligt patentkungörelsen (1967:838, PK) och Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS).

Nationella patentansökningarAvgift SEK
Ansökningsavgift.
(Anmälningsavgift, 500 SEK, granskningsavgift 2500 SEK, båda obligatoriska.)
3 000
Ansökningsavgift för fullföljd internationell patentansökan. (Anmälningsavgift, 500 SEK, granskningsavgift 2500 SEK, båda obligatoriska.) 3 000
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio (obligatorisk). 150
Tilläggsavgift för ytterligare frist att inkomma med översättning eller avskrift av fullföljd internationell ansökan. 500
Särskild tilläggsavgift i fall då fullföljd internationell patentansökan omfattar uppfinning som inte varit föremål för vare sig särskild internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning och där varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig. 3 000
Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen. 1 000
Återupptagningsavgift för avskriven patentansökan. 500
Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen består av:  
Grundavgift för offentliggörande 1 400
Tilläggsavgift för offentliggörande för varje påbörjad sida som ansökningen omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter publiceringsformat). 175
Tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter det att ansökan gjordes eller, i förekommande fall, ska anses gjord, om antalet krav därmed överstiger det antal för vilka ansökningsavgift har betalats. 150
   
Avgift för begäran av återställande för försutten tid. 1 000
Ansökan om registrering av pantsättning enligt 104 § patentlagen. 500
Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) då sådan granskning begärs för nationell patentansökan där fastställd ansökningsavgift betalats till PRV. 5 450
Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) då sådan granskning begärs för nationell patentansökan där fastställd ansökningsavgift betalats till annan nordisk patentmyndighet. 8 450
Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) i patentansökan från ett utvecklingsland. 8 450
Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), då granskning önskas på uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar. 8 450
Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) för varje patentkrav utöver tio där sådan kravavgift inte redan betalats till PRV avseende samma patentansökan. 150
Avgift för särskild kungörelse enligt 22 § femte stycket patentlagen. 500

Om betalning av årsavgifter för validerade europeiska patent

Årsavgifter för patentansökningar och patent (SEK)Ordinarie avgiftFörhöjd avgift
1:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret) 300 360
2:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret) 450 540
3:e avgiftsåret 550 660
4:e avgiftsåret 1 000 1 200
5:e avgiftsåret 1 300 1 560
6:e avgiftsåret 1 600 1 920
7:e avgiftsåret 1 800 2 160
8:e avgiftsåret 2 200 2 640
9:e avgiftsåret 2 500 3 000
10:e avgiftsåret 2 800 3 360
11:e avgiftsåret 3 100 3 720
12:e avgiftsåret 3 400 4 080
13:e avgiftsåret 3 800 4 560
14:e avgiftsåret 4 100 4 920
15:e avgiftsåret 4 400 5 280
16:e avgiftsåret 4 700 5 640
17:e avgiftsåret 5 000 6 000
18:e avgiftsåret 5 400 6 480
19:e avgiftsåret 5 700 6 840
20:e avgiftsåret 6 000 7 200
Förhöjd årsavgift tas ut enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen när avgiften erläggs senare än förfallodagen. Förhöjningen utgår med 20 % mot ordinarie avgift.

 

Avgifter för meddelade patentAvgift SEK
Avgift för begäran av återställande av försutten tid. 1 000
Avgift för registrering av pantsättningsavtal. 500
Ansökan om anteckning av ny eller ändrad innehavare. 500
Ansökan om anteckning av licens. 500
Ansökan om anteckning av adressändring. 500

 

Avgifter rörande tilläggsskyddAvgift SEK
Avgift för ansökan om tilläggsskydd. 5 000
Årsavgift för tilläggsskydd. 10 000
Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för tilläggsskydd.
3 000
 
PatentbegränsningAvgift SEK
Avgift för begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent. 8 500


PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter

Svensk Patentdatabas