Frågor och svar om enhetligt patent

Ett enhetligt patent gäller för närvarande i 17 av EU:s medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike. 

Fler länder förväntas emellertid tillkomma efter hand, nämligen; Irland, Grekland, Cypern, Rumänien, Slovakien, Tjeckien samt Ungern.

Spanien, Polen och Kroatien står utanför det enhetliga patentsystemet, men ett enhetligt patent kan kompletteras med valideringar i dessa och alla resterande EPC-länder.

Då det enhetliga patentet hanteras av en och samma domstol (UPC) främjas rättssäkerheten i form av enhetlig rättstillämpning och förutsägbarhet.

Vill du ha ditt patent skyddat i mer än en handfull länder blir avgiftskostnaderna för ett enhetligt patent lägre jämfört med att validera det europeiska patentet i dessa länder. Det blir proportionellt sett billigare ju fler länder du vill ha skydd i.

Vid ett begränsat antal länder kan det dock vara billigare med validering. Dessutom löper du mindre risk att träffa på en konkurrent som ifrågasätter patentets giltighet.

Det är enkelt att begära, få och upprätthålla ett enhetligt patent. Begäran lämnas in hos EPO och årsavgifterna betalas direkt dit. EPO för även ett gemensamt register över de enhetliga patenten. Där kan du kontrollera patentets giltighet, men även om det exempelvis är pantsatt eller licensierat.

Blir patentet ifrågasatt är det smidigare att processa inför en enda domstol än inför en rad nationella domstolar. Kostnaden för att försvara och upprätthålla patentet blir därmed typiskt sett lägre.

Förlorar du rätten till ett enhetligt patent försvinner den dock i hela regionen. Den rationalisering det enhetliga systemet ger kan alltså under vissa omständigheter medföra en större risk jämfört med validerade patent.

Begäran är mest en formalitet, men i undantagsfall kan den avslås. Får du avslag på din begäran är det inte för sent att validera patentet istället.

Ja, det går bra. EPO för ett centralt register över bland annat licenser avseende enhetliga patent. 

Domstolen består av en förstainstans och en överinstans. Överinstansen finns i Luxemburg och centrala avdelningar av förstainstansrätten att vara placerade i München respektive Paris. Dessutom är regionala och lokala avdelningar av förstainstansrätten utspridda i flera medlemsländer. En regional nordisk-baltisk avdelning finns i Stockholm, där rättegångsspråket blir engelska. Om du vill ha ditt ärende prövat i UPC är det obligatoriskt att ha ett kvalificerat ombud. Ett sådant ombud ska ha rätt att processa inför nationell domstol i någon medlemsstat, eller vara “European Patent Attorney” som har rätt att företräda part inför EPO.