Avslag

Här förklarar vi hur avslag på en patentansökan fungerar.

När du har svarat på ett tekniskt föreläggande tar vi hänsyn till dina argument och eventuella ändringar när vi gör en ny bedömning. Om vi trots det anser att uppfinningen inte är patenterbar avslår vi din ansökan.

Det är inte den tekniske handläggaren själv som fattar beslutet att avslå en ansökan. Det är istället en särskilt erfaren patentexpert som i samråd med den tekniske handläggaren tar det beslutet.

Du kan överklaga ett avslagsbeslut till Patent-och marknadsdomstolen.

Överklagande