Överklagande

Ett överklagande ska ställas till Patent- och marknadsdomstolen, men skickas till PRV:s adress. Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt. Bifoga eventuellt ändrade patentkrav.

Omprövning hos PRV

Vi kontrollerar först att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det inte finns någon motpart inleder vi med en prövning för att utreda om beslutet var uppenbart felaktigt. Om vi finner att beslutet var uppenbart felaktigt omprövar vi beslutet, vilket betyder att vi ändrar det. I annat fall överlämnar vi ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. Överklaganden av invändningsärenden vidarebefordrar vi direkt till Patent- och marknadsdomstolen om överklagandet kommit in i rätt tid. Överklaganden som kommer in för sent avvisas av PRV.

Patent- och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen, PMD, är en avdelning av Stockholms tingsrätt. PMD prövar PRV:s beslut. PMD:s avgöranden går i sin tur att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, är en avdelning av Svea Hovrätt. PMÖD kan överpröva PMD:s avgöranden. PMÖD avgör om du beviljas prövningstillstånd. PMÖD kan ge dig tillstånd att överklaga till Högsta domstolen om det finns ett prejudikatsintresse. Prejudikatsintresse betyder att rättsläget kring ditt ärende är oklart, samt att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

Högsta domstolen

Högsta domstolen, HD, kan ta upp ett ärende från PMÖD om det finns ett prejudikatsintresse. För att HD ska ta upp ett ärende till prövning krävs alltid prövningstillstånd.

HD (extern webbplats)