Anstånd

Du kan begära att få mer tid för att svara på ett föreläggande från oss. Det kallas att begära anstånd.

Anstånd i formella förelägganden

För formella förelägganden som har tre månaders svarsfrist kan vi inte bevilja anstånd. Formella förelägganden som har en månads svarsfrist kan vi förlänga till tre månader om du har betalat din ansökan och gör en begäran om anstånd inom svarsfristen, alltså inom en månad.

Anstånd i tekniska förelägganden

För tekniska förelägganden som har fyra månaders svarsfrist kan vi förlänga fristen till sex månader om det inte finns särskilda skäl för en annan tidsfrist.

Anstånd i andra ärenden

Om det finns särskilda skäl kan vi även ge två månaders anstånd i ärenden om tilläggsskydd, patentbegränsning, upphävande av patent eller invändning mot patent.