Bioteknik och patent

Här kan du få information om patentering av uppfinningar inom bioteknik.

Bioteknik är samlingsbegreppet för tekniska tillämpningar av biologiska processer i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har vi nytta av inom livsmedelsindustrin, jordbruket och medicin.

EU-parlamentet antog år 1998 det så kallade bioteknikdirektivet. Syftet var att skapa enhetliga regler för vad som är patenterbart inom bioteknik i Europa. De svenska reglerna anpassades till direktivet den första maj 2004. Regeländringarna visar tydligt vad som är tillåtet att patentera i Sverige.

Biotekniska uppfinningar som kan patenteras

  • Metoder för att framställa eller analysera protein och dess användning i en analysmetod eller i ett läkemedel.
  • Proteiner, DNA-sekvenser, mikroorganismer och beståndsdelar av människokroppen (till exempel celler) som redan existerar i naturen, om de isoleras från sin naturliga miljö eller framställs genom ett tekniskt förfarande, och inte har blivit beskrivna tidigare.
  • En gen som isoleras och ges en ny uppgift som läkemedel eller diagnosverktyg.
  • Genmodifierade produkter som växter eller djur.

Biotekniska uppfinningar som inte kan patenteras

  • Rena upptäckter, som till exempel upptäckta, men inte isolerade eller vidare beskrivna, delar av djur, växter eller mikroorganismer.
  • Växtsorter och djurraser, för definition av växtsort se 1 kapitlet, §3 Växtförädlarrättslagen.
  • Uppfinningar som strider mot allmän ordning och goda seder, det vill säga sådant som samhället anser vara oetiskt eller oacceptabelt. Det går till exempel inte att patentera metoder för reproduktiv kloning av människor eftersom det strider mot allmän ordning och goda seder.

    Mer information om bioteknik och etik.

Uppfinning eller upptäckt?

Det går inte att patentera sådant som enbart är en upptäckt, till exempel identifieringen av en ny gen. Men om man ger genen en användning som läkemedel eller diagnosverktyg, då är detta en uppfinning som kan patenteras. Patentet gäller oftast en "isolerad DNA-molekyl med [en viss] nukleotidsekvens". Patentet omfattar alltså inte DNA som finns i naturen, utan enbart konstgjorda DNA-molekyler eller DNA som isolerats ur människokroppen och klippts ner till just den bit man vill åt.

Växter och djur?

En uppfinning som avser växter och djur kan patenteras, om uppfinningens användning inte är begränsad till en viss växtsort eller djurras. Även en mikrobiologisk metod och produkter av en sådan metod, till exempel växter och djur, kan patenteras. Däremot kan man inte få patent för metoder som består av biologiska förfaranden, som till exempel korsning och urval för framställning av växter och djur.

Läs mer

Bioteknik och patent (pdf 150 kB)

Växtförädlarrättslagen (extern webbplats)

Patentskydd för biotekniska uppfinningar, SOU 2008:20 (extern webbplats)

Gränser för genpatent - EG-direktivet - prop 2003/04:55 (extern webbplats)