Mjukvara, appar och affärsmetoder

Programkod eller rena affärsmetoder går inte att patentera i Sverige.

Men en uppfinning av teknisk karaktär där det ingår en affärsmetod, eller som genomförs eller kan genomföras av ett datorprogram, kan vara patenterbar. På PRV behandlar vi appar som mjukvarurelaterade uppfinningar. Precis som andra uppfinningar måste en mjukvarurelaterad uppfinning uppfylla kraven på att vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Den ska med andra ord utgöra en ny teknisk lösning på ett problem och ge ett tekniskt bidrag som inte ligger nära till hands i förhållande till känd teknik.

Datorrelaterade uppfinningar

Exempel där Datorrelaterade uppfinningar kan ingå kan vara mobiltelefoner, GPS-navigeringssystem och olika typer av hemelektronik.

Dessa uppfinningar använder en dator, ett datornätverk eller någon annan programmerbar anordning. En datorrelaterad uppfinning har ett eller flera särdrag som genomförs helt eller delvis med hjälp av ett datorprogram.

Det finns två betydelser för begreppet "datorprogram":

  1. Som en metod för lösande av ett matematiskt eller logiskt problem, även kallat algoritm, eller
  2. Tillvägagångssättet vid körning i en dator, även kallat exekvering

Betydelse 1: Algoritm

En programkod i ett datorprogram, även kallat algoritm, som utvecklats för att lösa ett matematiskt eller logiskt problem, går inte att patentera i Sverige.

Instruktionsföljden i ett datorprogram kan istället vara skyddad genom upphovsrättslagen (se nedan under "Ytterligare skydd").

Betydelse 2: Exekvering

En teknisk lösning som använder en algoritm kan vara patenterbar. Den tekniska lösningen är i det här fallet ett tillvägagångssätt, en exekvering. Tillvägagångssättet bedömer vi som alla andra tillvägagångssätt och kan alltså vara patenterbart. Du kan med andra ord få patent på ett datorprograms koppling till en teknisk lösning – alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet då programmet körs i datorn.

Detta betyder att datorprogram som styr fysiska processer eller som behandlar fysiska signaler kan vara patenterbara. Om du till exempel använder en maskin som är kopplad till ett datorprogram som styr en process att framställa piller i två färger, och du i patentansökan beskriver den tekniska processens funktion, kan du få patent för hela processen. På så sätt är det inte bara det specifika datorprogrammet du får skydd för, utan även användningen av andra program som skulle ge samma resultat.

Fler exempel på tekniska lösningar som kan genomföras med ett datorprogram:

  • Metoder för att möjliggöra en säker informationsöverföring genom kryptering
  • Att lagra data enligt en viss komprimeringsalgoritm så att mer information kan lagras per minnesenhet
  • Ett protokoll för att överföra data genom att använda mindre bandbredd
  • Ett datorprogram som reglerar temperaturen i en byggnad
  • Ett datorprogram som får en telefonväxel att koppla ett telefonsamtal.

Affärsmetoder

Begreppet affärsmetod används i patentsammanhang för att beteckna idéer av administrativ eller kommersiell natur. Exempel på affärsmetoder är reklam, tjänster via Internet, riskvärdering och datorbaserad handel med aktier. En ren affärsmetod saknar teknisk karaktär och är därför inte en uppfinning.

Däremot kan en uppfinning som avser en affärsmetod vara patenterbar om den använder sig av särskilt anpassad teknik på ett sådant sätt att problemlösningen uteslutande är teknisk.

Exempel: Internetbetalning

Till exempel har du en idé om att betala räkningar via Internet. Den tekniska lösningen som du utvecklat för att förverkliga din idé kan vara patenterbar.

Ytterligare skydd

Förutom patentskyddet finns det ytterligare skydd för datorrelaterade uppfinningar: upphovsrätt, kretsmönsterskydd och skydd av företagshemligheter.

  • Upphovsrätt – är en immateriell rättighet som inte går att registrera. Upphovsrätt uppstår automatiskt när du skapat ditt litterära eller konstnärliga verk, förutsatt att det har verkshöjd. Bland annat programkoder, skärmbilder och tillhörande dokumentation kan skyddas av upphovsrätten. Upphovsrätten skyddar alltså endast den skrivna koden, eller figurer i till exempel datorspel.
  • Kretsmönsterskydd – är ett särskilt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter. Skyddet uppstår utan registrering om kretsmönstret uppfyller de krav som lagen anger.
  • Skydd av företagshemligheter – gäller all information som i lagens mening är att betrakta som företagshemlighet. Företagshemligheter kan inte registreras för att skyddas utan måste helt enkelt hållas hemliga.