Undantag från ensamrätten

Det finns begränsningar för den ensamrätt som ett patent ger. Här listar vi dem.

Ett patent ger dig som patentinnehavare ensamrätt att utnyttja ditt patent. Men det finns vissa begränsningar. Begränsningarna ska bidra till att stödja den tekniska utvecklingen.

Enskilt bruk

Det är tillåtet att använda en patenterad uppfinning för personliga behov, till exempel för att utöva en hobby.

Expropriering

Vid krig eller fara för krig kan en uppfinning tvångsinlösas av regeringen för försvarsändamål. Det betyder att regeringen kan meddela patentinnehavaren att hen måste avstå rätten till uppfinningen.

Uppfinning av särskild betydelse för försvaret

Regeringen kan bestämma att försvaret får använda en uppfinning som är viktig för försvaret. Patentinnehavaren får då en ersättning.

Beredning på apotek av läkemedel

Apotekspersonal ska inte hindras av patent när de bereder och lämnar ut medicin efter läkarrecept. Undantaget gäller inte tillverkning för lagring på apotek.

Föranvändarrätt

Den som kan bevisa att den, oberoende av patentsökanden, använde en uppfinning yrkesmässigt (exempelvis i en affärsverksamhet) när patentansökan lämnades in kan under vissa förutsättningar få fortsätta att göra det i oförändrad omfattning, även efter att ett patent har blivit beviljat. Anledningen är bland annat att de investeringar i form av resurser och utrustning som ofta krävs för att till exempel starta upp en produktion, inte ska gå till spillo. Bestämmelsen gäller även för den som “vidtagit väsentliga åtgärder” för att påbörja ett användande i Sverige.

Experiment

En patenterad uppfinning får användas för experiment som gäller själva uppfinningen. En av patentsystemets hörnstenar är ju att offentliggöra material som ska kunna användas som kunskapskälla och utgångspunkt för fortsatt forskning.

Tvångslicens

I vissa situationer, bland annat om patenthavarens ensamrätt är hindrande för viktiga tekniska framsteg i Sverige, kan en domstol besluta om tvångslicens. Det betyder att domstolen bestämmer att någon annan än patentinnehavaren får rätt att använda patentet. Patentinnehavare har rätt till ersättning för användningen.

Konsumtionsprincipen

Ensamrätten gäller inte vid köp av enstaka exemplar av en patentskyddad uppfinning. Det betyder att den som köpt en vara kan sälja den fritt eller upplåta den vidare. Däremot får inte en patentskyddad vara som importerats eller tillverkats för privat bruk användas i affärsverksamhet eller liknande utan patenthavarens lov.

Utländskt transportfordon

För att underlätta internationell trafik får en patenterad uppfinning användas på utländska transportmedel, till exempel fartyg eller flygplan. Undantaget gäller dock bara om uppfinningen används för fordonets behov, till exempel för dess drift.