Ändring av ombud

Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig inför PRV. Den personen kan då ta emot skrivelser från PRV och besvara dina förelägganden.

För att någon annan ska kunna företräda dig inför PRV måste en skriftlig fullmakt lämnas in till oss.

Om fullmakter

En fullmakt måste lämnas in i original. Fullmakten ska vara undertecknad av sökanden. Är sökanden en juridisk person ska även firmateckning finnas med, samt med sökandens firma om denne är en juridisk person. Fullmakten ska också innehålla datum och information om vilka patentansökningar/patent fullmakten gäller för.

Uppsägning av ombud

Om du inte längre vill att det ombud du utsett ska företräda dig måste du skriftligen återkalla fullmakten hos PRV. Därefter kommer vi att skicka alla eventuella skrivelser direkt till dig.

Generalfullmakt

Du kan även lämna in, eller deponera, en generalfullmakt hos PRV. En generalfullmakt gäller alla dina ansökningar och ärenden hos PRV. Om en generalfullmakt deponeras hos PRV måste varje ärende innehålla en hänvisning till det diarienummer som generalfullmakten har fått hos PRV.