Ändring av sökande eller innehavare

Om patentansökan eller patentet har överförts till en ny sökande eller innehavare, kan du begära att ändringen införs i patentansökningsdiariet eller patentregistret.

Begäran om ändring i patentansökningsdiariet eller patentregistret av sökande eller innehavaren ska innehålla:

 1. en begäran om ändring av uppgift om sökande/innehavare
 2. nummer på patentansökan/patent som ändringen ska gälla för
 3. tidigare sökandens/innehavarens namn
 4. nye sökandens/innehavarens namn och adress
 5. datum för när rättigheten överläts till en ny innehavare
 6. grunden för den nye sökandens/innehavarens rätt till uppfinningen/patentansökan/patentet.

Begäran ska vara undertecknad av den tidigare eller nye sökanden/innehavaren, eller dennes ombud.

Blanketter för patent

Ny sökande eller innehavare efter överlåtelse

Dokument som styrker överlåtelsen måste bara lämnas in om PRV begär det. I annat fall räcker det med att ange grunden för den nye sökandens eller innehavarens rätt till ansökan eller patentet, till exempel köp eller gåva.

Om du måste styrka överlåtelsen kan du göra det genom till exempel lämna in en originalbestyrkt kopia av avtal eller överlåtelsebekräftelse som är undertecknad av överlåtaren.

Ny sökande eller innehavare efter fusion, omstrukturering eller delning

Om ändringen grundar sig på fusion, omstrukturering eller delning av bolag ska ändringen styrkas genom en originalbestyrkt kopia av ett dokument som utfärdats av en behörig myndighet. Det kan till exempel vara ett utdrag ur bolagsregistret.

Ny sökande eller innehavare på grund av andra skäl

Om ändringen grundar sig på annat än avtal, fusion, omstrukturering eller delning av en juridisk person - till exempel genom ett domstolsavgörande - ska en originalbestyrkt kopia av dokumentet som styrker rättsövergången bifogas.

I händelse av sökandens dödsfall ska dödsboets företrädare styrkas. Detta kan ske till exempelgenom en bouppteckning.

Ändring av sökandens eller innehavarens namn eller företagsnamn

Om du bytt namn eller ditt företag ändrat namn kan du begära att PRV antecknar det nya namnet i patentansökningsdiariet eller patentregistret. Om du inte begär ändring av namnet kanske post till dig eller ditt företag om patentet inte kommer fram.

Begäran om ändring i patentansökningsdiariet eller patentregistret av sökandens eller innehavarens namn eller firma ska innehålla:

 • begäran om anteckning av ändring av sökandens/innehavarens namn eller företagsnamn
 • nummer på den patentansökan/det patent som ändringen berör
 • sökandens/innehavarens tidigare namn/företag
 • sökandens/innehavarens nya namn/företag och adress
 • datum för ändringen
 • Begäran ska vara undertecknad av sökanden eller innehavaren.

Ändringen av företag måste styrkas genom en originalbestyrkt kopia av en handling som utfärdats av en behörig myndighet, till exempel ett handels- eller bolagsregisterutdrag.

Översättning

Om dokumentet som styrker ändringen inte är skriven på svenska, norska, danska eller engelska, kan PRV begära att det översätts till svenska.