Missad tidsfrist

Har du missat en tidsfrist i ditt patentärende? Här finns information om vad du kan göra.

Om du som patentsökande eller patenthavare har missat att vidta en åtgärd hos oss i rätt tid, kan du begära att vi förklarar åtgärden ändå vara uppfylld i rätt tid enligt § 72 i patentlagen. Det krävs dock att du har iakttagit all omsorg som krävts av omständigheterna.

Patentlagen 

Begäran om förklaring

En begäran om förklaring kan till exempel göras:

  • Om du inte har betalat årsavgiften i tid eller,
  • Om du inte återupptagit en patentansökan i rätt tid.

I båda fallen måste du åtgärda det du har missat, och samtidigt begära förklaring enligt §72 i patentlagen, att PRV ska anse att åtgärden vidtagits i rätt tid. Du måste även betala den särskilda avgiften för vår behandling av din begäran.

Du ska också bifoga en skriftlig förklaring till varför du inte har vidtagit åtgärden i rätt tid. Om det är möjligt bifoga gärna handlingar som bekräftar din förklaring.

När vi har fått in dina uppgifter prövar vi om du har styrkt att du iakttagit all omsorg som krävts av omständigheterna.

Inom två månader

Du måste skicka in din begäran inom två månader från det datum du blev uppmärksammad på att åtgärden inte vidtagits i rätt tid. Har det gått mer än ett år från den dag åtgärden senast skulle ha vidtagits kan vi inte handlägga din begäran.