Upprätthåll patentskyddet

Hur länge gäller ett patent? Jo, ett patent är giltigt i högst 20 år. Gäller patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan du ansöka om ett så kallat tilläggsskydd. Då kan din produkt i vissa fall erhålla ytterligare skyddstid med maximalt fem år.

När avslutas handläggningen av en patentansökan?

En patentansökan avslutas när den:

  • Avslås av PRV.
  • Avskrivs av PRV.
  • Återtas av sökanden som väljer att avstå från ensamrätten.

Hur länge gäller ett patent?

Ett patent upphör att gälla när:

  • Patenttiden har gått ut.
  • Årsavgiften inte har betalats till PRV.
  • Patentinnehavaren själv begär att patentet ska upphöra.
  • Patentet upphävs efter invändning.
  • Patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol, så kallad ogiltighetstalan.

Hur avslutar jag mitt patent?

Du slutar helt enkelt betala avgiften. Om ett patent till exempel löper ut i januari måste avgiften vara hos PRV senast den sista dagen i januari. Betalas den inte får du en påminnelse plus fördröjningsavgift som du har 6 månader på dig att betala. (Dvs senast sista juli i exemplet.) Sedan upphör skyddet att gälla. Det är väldigt svårt att få tillbaka sitt patent efter en  missad avgift, så det gäller att betala i tid.

Läs mer

Invändning
Ogiltighetstalan
Avslag

Så länge du betalar årsavgiften och patentet inte upphävs av din egen begäran, av en invändning eller ogiltigförklaras av allmän domstol så upprätthåller du ditt patent.