Invändning

När ett patent är meddelat kan andra personer invända mot det. Här förklarar vi vad det betyder.

Inom nio månader från det att vi har meddelat patent kan vem som helst, utom patentinnehavaren, invända mot patentet. Invändningen ska vara skriftlig och lämnas till PRV.

En invändning som kommer in för sent eller är ofullständig kan avvisas. I invändningsärenden gör vi en ny utvärdering av såväl tidigare bedömt som nytillkommet material. Dokument som PRV en gång redan har tagit ställning till kan därför komma att bedömas annorlunda.

Resultatet av en invändning blir antingen att patentet upphävs, att invändningen avslås eller avskrivs (ditt patent fortsätter att gälla) eller att ditt patent fortsätter att gälla men i ändrad lydelse.

En invändning kan göras på följande grunder

En invändning mot ett patent kan göras om det har meddelats trots att något av de grundläggande villkoren inte är uppfyllda, t.ex. om

  • uppfinningen saknar nyhet, uppfinningshöjd eller industriell tillämpbarhet,
  • patentet har beviljats någon som inte var berättigad till det,
  • uppfinningen inte är så tydligt beskriven att en fackman kan utöva den,
  • patentet avser sådant som inte framgick av ansökan när den först lämnades in.

Har du svårt att förstå innehållet i patentskriften för att den är skriven på engelska kan du begära att få den översatt till svenska.

En invändning kan lämnas in på svenska, norska eller danska, och handläggs på svenska. Inte engelska.

Om du vill invända

Vill du invända mot någon annans patent ska du göra det skriftligt till oss inom invändningstiden. Invändningen kan ges in till PRV digitalt via någon av våra e-tjänster eller per post. I invändningen ska du ange vilken eller vilka av invändningsgrunderna du stödjer dig på. Invändningen ska också vara undertecknad av dig själv eller ditt ombud.

Tänk på att det i allmänhet är det den som påstår något som måste bevisa att det stämmer. Att bara påstå att till exempel viss information var känd vid en angiven tidpunkt räcker inte som bevis.

En invändning kan lämnas in på svenska, norska eller danska, men handläggs alltid på svenska.

Om du har svårt att förstå innehållet i den aktuella patentskriften för att den är skriven på engelska kan du begära att få den översatt till svenska.

När någon invänder mot ditt patent 

Det är PRV som prövar invändningen. Som patenthavare får du ta del av invändningen och alla handlingar som invändaren har lämnat in. Du får sedan möjlighet att skriftligen bemöta invändningen. När vi har utrett invändningsärendet och gett samtliga parter möjlighet att framföra sin syn på saken fattar vi ett beslut i ärendet.

Det finns tre möjliga beslut:

  • PRV upphäver patentet,
  • PRV upprätthåller patentet i oförändrad lydelse, eller
  • PRV upprätthåller patentet i ändrad lydelse.