Krav på inskickade handlingar

Det är lättare för oss att handlägga ditt patentärende om du kommunicerar med oss i skrift, via våra e-tjänster eller brev.

Kommunikation via e-post avråder vi från, särskilt i patentärenden som ännu inte är offentliga, då okrypterad e-post inte är en säker kommunikationsform.

Använd våra e-tjänster

Vi på PRV ser helst att du i patentärenden skickar in dina handlingar i digitalt format via våra e-tjänster. Alla handlingar som skickas in via våra e-tjänster anser vi vara original eller bestyrkta kopior, eftersom inlämningen undertecknas elektroniskt med en elektronisk legitimation.

Online Filing, eOLF

Webbinlämning av patentdokument

ePCT hos WIPO 

Handlingar som kräver underskrift

Följande handlingar kräver underskrift:

  • ansökningshandling (gäller inte PCT-ansökningar)
  • fullmakt
  • handling som ska bekräfta prioritet
  • Blankett för anmälan av behörig användare till elektronisk kommunikation för nationella patentärenden.
  • Blankett för gruppinloggning

PRV godtar såväl analoga som elektroniska underskrifter för alla handlingar. För att PRV ska godta en elektronisk underskrift krävs att den är avancerad eller kvalificerad enligt eIDAS-förordningen.

Mer om eIDAS-förordningen

Om du är osäker på om den tjänst du använder för e-signaturer uppfyller kraven bör din tjänsteleverantör kunna svara på vilken nivå av signaturer den tillhandahåller.

Utöver handlingarna ovan kan PRV, om det finns skäl, begära att en handling skickas in i original eller som bestyrkt kopia, till exempel om det finns skäl att ifrågasätta att en inkommen handling verkligen kommer från sökanden eller dennes ombud.

Inlämningsformat

Handlingar inlämnade i elektroniskt format via e-tjänster

Alla handlingar i patentärenden kan lämnas in via våra e-tjänster. Detta gäller såväl nationella ärenden (både före och efter patent) som PCT-ärenden. Alla handlingar inskickade via våra e-tjänster anser vi är original eller bestyrkta kopior, eftersom inlämningarna sker efter elektronisk identifiering och med elektronisk signatur.

Vad gäller fullmakter godtar PRV att sådana skickas in via e-tjänst antingen i inskannat format med en analog underskrift, eller med en elektronisk avancerad eller kvalificerad signatur.

Handlingar inlämnade i elektroniskt format men inte via e-tjänster

Eftersom de handlingar PRV kräver ska vara undertecknade ska ges in i original eller som bestyrkta kopior, godtar PRV inte att dessa handlingar ges in elektroniskt på annat sätt än genom de e-tjänster PRV tillhandahåller. Detta då annan elektronisk inlämning såsom på USB-minne, CD-skiva eller via e-post inte föregås av identifiering och signering, och handlingarna därmed varken är original eller bestyrkta kopior.

Att kommunicera handlingar via e-post, särskilt i patentärenden som ännu inte är offentliga, avråder PRV från att göra även då det saknas krav på underskrift, detta då okrypterad e-post inte är en säker överföringsmetod.

Handlingar inlämnade i faxformat

Handlingar inlämnade via fax anser vi aldrig vara original eller bestyrkta kopior, eftersom inlämningarna inte innehåller underskrift i original. Handling som kräver underskrift måste därför även skickas in via någon av e-tjänsterna eller i pappersformat.

Handlingar inlämnade i pappersformat

Handlingar inlämnade på papper anser vi vara original eller bestyrkta kopior om de innehåller underskrift i original.

Antal exemplar av en handling

Huvudregeln är att handlingar bara behöver ges in i ett exemplar. Det finns dock undantag. I flerpartsärenden kan du behöva lämna in vissa handlingar i flera exemplar, till exempel färgbroschyrer, detta för att vi ska kunna skicka dem vidare till övriga parter i ärendet.

Uppdaterad 2024-01-03