Krav på inskickade handlingar

Det är lättare för oss att handlägga ditt patentärende om du kommunicerar med oss i skrift, via våra e-tjänster eller brev.

Kommunikation via e-post avråder vi från, särskilt i patentärenden som ännu inte är offentliga, då okrypterad e-post inte är en säker kommunikationsform.

Använd våra e-tjänster

Vi på PRV ser helst att du i patentärenden skickar in dina handlingar i digitalt format via våra e-tjänster. Alla handlingar som skickas in via våra e-tjänster anser vi vara original eller bestyrkta kopior, eftersom inlämningen undertecknas elektroniskt med en elektronisk legitimation.

ePCT hos WIPO 

Handlingar som kräver underskrift

Följande handlingar kräver underskrift:

  • ansökningshandling (gäller inte PCT-ansökningar)
  • fullmakt
  • handling som ska bekräfta prioritet
  • Blankett för anmälan av behörig användare till elektronisk kommunikation för nationella patentärenden.
  • Blankett för gruppinloggning

PRV godtar såväl analoga som elektroniska underskrifter för alla handlingar. För att PRV ska godta en elektronisk underskrift krävs att den är avancerad eller kvalificerad enligt eIDAS-förordningen.

Mer om eIDAS-förordningen

Om du är osäker på om den tjänst du använder för e-signaturer uppfyller kraven bör din tjänsteleverantör kunna svara på vilken nivå av signaturer den tillhandahåller.

Utöver handlingarna ovan kan PRV, om det finns skäl, begära att en handling skickas in i original eller som bestyrkt kopia, till exempel om det finns skäl att ifrågasätta att en inkommen handling verkligen kommer från sökanden eller dennes ombud.

Inlämningsformat

Handlingar inlämnade i elektroniskt format via e-tjänster

Alla handlingar i patentärenden kan lämnas in via våra e-tjänster. Detta gäller såväl nationella ärenden (både före och efter patent) som PCT-ärenden. Alla handlingar inskickade via våra e-tjänster anser vi är original eller bestyrkta kopior, eftersom inlämningarna sker efter elektronisk identifiering och med elektronisk signatur.

Vad gäller fullmakter godtar PRV att sådana skickas in via e-tjänst antingen i inskannat format med en analog underskrift, eller med en elektronisk avancerad eller kvalificerad signatur.

Handlingar inlämnade i elektroniskt format men inte via e-tjänster

Eftersom de handlingar PRV kräver ska vara undertecknade ska ges in i original eller som bestyrkta kopior, godtar PRV inte att dessa handlingar ges in elektroniskt på annat sätt än genom de e-tjänster PRV tillhandahåller. Detta då annan elektronisk inlämning såsom på USB-minne, CD-skiva eller via e-post inte föregås av identifiering och signering, och handlingarna därmed varken är original eller bestyrkta kopior.

Att kommunicera handlingar via e-post, särskilt i patentärenden som ännu inte är offentliga, avråder PRV från att göra även då det saknas krav på underskrift, detta då okrypterad e-post inte är en säker överföringsmetod.

Handlingar inlämnade i faxformat

Handlingar inlämnade via fax anser vi aldrig vara original eller bestyrkta kopior, eftersom inlämningarna inte innehåller underskrift i original. Handling som kräver underskrift måste därför även skickas in via någon av e-tjänsterna eller i pappersformat.

Handlingar inlämnade i pappersformat

Handlingar inlämnade på papper anser vi vara original eller bestyrkta kopior om de innehåller underskrift i original.

Antal exemplar av en handling

Huvudregeln är att handlingar bara behöver ges in i ett exemplar. Det finns dock undantag. I flerpartsärenden kan du behöva lämna in vissa handlingar i flera exemplar, till exempel färgbroschyrer, detta för att vi ska kunna skicka dem vidare till övriga parter i ärendet.