Sök skydd i andra länder

Oavsett om du har ett varumärke, patent eller en design är det viktigt att du skyddar din vara eller tjänst i de länder där du vill vara verksam. Du kan söka skydd på flera olika sätt.

Varumärke

Det är viktigt att du registrerar ditt varumärke i de länder där du säljer eller tillverkar din vara eller tjänst. Detta för att du inte ska råka göra intrång på någon annans ensamrätt, men självklart också för att du ska kunna vara ensam på marknaden med ditt varumärke.

Inom EU

Vill du skydda ditt varumärke i hela EU skickar du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. Du ansöker då om något som kallas EU-varumärke.

Läs mer om EU-varumärke

Internationell registrering

Du kan också ansöka om en så kallad internationell registrering. Ansökan lämnas in till WIPO, World Intellectual Property Organisation. Du måste dock börja med att göra en ansökan till antingen PRV eller EUIPO, eftersom det är den ansökan som din ansökan till WIPO baseras på. Om du väljer att gå via PRV skickar du din ansökan om internationellt skydd till oss. Du anger i din ansökan vilka länder som skyddet ska gälla i. Du har över 100 länder och mellanstatliga organisationer (som EU och BeNeLux) att välja på.

Läs mer om internationell registrering av varumärke

Patent

Grundprincipen är att du bör skydda din uppfinning i de länder där du har tänkt verka, till exempel genom tillverkning eller försäljning av din produkt. Kort sagt, där du inte vill att någon annan ska göra pengar på din uppfinning.

I många länder kräver lagen att du som patentsökande ska ha ett ombud, och att ombudet ska vara särskilt auktoriserat.

Det finns flera olika vägar att gå när du vill skydda din uppfinning i utlandet.

PCT-ansökan

En internationell ansökan, en så kallad PCT-ansökan, kan ge dig skydd i cirka 140 länder inklusive Sverige. En PCT-ansökan är inte en egentlig patentansökan, men du får en rapport som är vägledande när du sedan ansöker om patent i de länder som är medlemmar i PCT. Att ansöka via PCT är bra om du vill vinna tid innan du beslutar vilka länder du vill söka patent i, och om du vill skjuta upp kostnaderna för ett stort antal nationella patentansökningar.

Läs mer om PCT

Europeisk ansökan

Du har också möjlighet att söka patent via det europeiska patentverket EPO. De granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i närmare 40 medlemsländer (inklusive Sverige). Att lämna in en europeisk ansökan är bra om din marknad finns i Europa, eller om du vill nå ett flertal länder i Europa genom en enda ansökan.

Läs mer om europeisk patentansökan

Söka patent i enskilt land

Om du vet att din marknad enbart finns i några få länder kan du ansöka direkt till de ländernas patentmyndigheter. Att ansöka om patent i ett enskilt land är bra om du enbart planerar att söka skydd i ett fåtal länder eller om du vet att det bara finns en marknad för din uppfinning i ett specifikt land.

Förutom alternativen ovan finns det ett antal utomeuropeiska regionala patentmyndigheter. Läs om vad som gäller på respektive myndighets webbplats.

ARIPO: African Regional Industrial Property Organization, omfattar ett 15-tal, främst engelskspråkiga länder i Afrika.

www.aripo.org (extern webbplats)

OAPI; Organisation Africaine de la Propriéte Intellectuelle, omfattar ett 15-tal franskspråkiga länder i Afrika.

www.wipo.int (extern webbplats)

EAPO: Eurasian Patent Organization, omfattar ett tiotal av de forna sovjetländerna.

www.eapo.org (extern webbplats)

GCCP: Gulf Cooperation Council Patent Office, omfattar flera arabiska länder.

www.gccpo.org (extern webbplats)

Design

Det är viktigt att ha en designregistrering i de länder där du säljer eller tillverkar din vara. Detta eftersom du annars riskerar att göra intrång på någon annans ensamrätt, men självklart också för att du ska kunna vara ensam på marknaden med din design.

Det finns tre vägar att gå för att söka en designregistrering internationellt:

Direkt till ett enskilt land

Om du vet att du bara vill ansöka om designskydd i något enstaka land kan du lämna din ansökan direkt till immaterialrättsmyndigheten i det landet.

Lista över myndigheterna hos WIPO (extern webbplats)

Inom EU

Du kan ansöka om registrering av din design i EU:s samtliga medlemsländer. En sådan ansökan skickas till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Läs mer om EU-design

Internationell registrering

Vill du ansöka i flera länder utanför EU kan du via WIPO ansöka om en internationell registrering i ett eller flera av de länder som är anslutna till de så kallade Genèveavtalen. Med bara en enda ansökan kan du då få skydd för din design i över 65 länder. Du skickar din ansökan om en internationell registrering till WIPO.

Se vilka länder som är anslutna hos WIPO (extern webbplats)

Begränsat designskydd

Du kan också få ett begränsat designskydd utan att ansöka om det. Inom EU finns en förordning om gemenskapsformgivning. Förordningen innebär bland annat att du kan få ett visst begränsat skydd för din design utan att behöva göra annat än att offentliggöra den. Skyddet gäller endast i tre år. Vill du ha ett längre och mer omfattande skydd måste du inom ett år från det att du offentliggjorde designen ansöka om ett registrerat designskydd.