Internationell patentansökan (PCT)

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som ger dig möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. Du måste sedan fullfölja din ansökan i de länder där du vill ha skydd.

När du lämnar in en PCT-ansökan får den samma ingivningsdatum i samtliga PCT-medlemsländer.

För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i de enskilda länder du valt ut behöver du fullfölja din ansökan hos respektive patentmyndighet.

Det är endast ett fåtal utvalda patentmyndigheter som utför nyhetsgranskningen och den preliminära patenterbarhetsbedömningen. En av dessa behöriga myndigheter är PRV. Vi har lång erfarenhet av att granska PCT-ansökningar. Oavsett vad du vill patentera kan vi ta hand om din ansökan på bästa sätt.

Det är FN-organet World Intellectual Property Organization, WIPO, som administrerar PCT.

Två faser för PCT-ansökan

En PCT-ansökan hanteras i en eller två internationella faser. Först görs en obligatorisk nyhetsgranskning, fas I, som resulterar i en internationell nyhetsgranskningsrapport. Därefter kan du välja att låta din ansökan genomgå en preliminär patenterbarhetsbedömning, fas II, som resulterar i en rapport om uppfinningens nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämpbarhet.

Efter det fullföljer du din patentansökan i de länder du önskar. Varje land tillämpar sin egen patentlag vid den slutliga prövningen.

Att ansöka via PCT är bra om:

 • du vill vinna tid innan du beslutar vilka länder du vill söka patent i.
 • du vill skjuta upp kostnaderna för ett stort antal nationella patentansökningar.

Huvudsakliga avgifter för din PCT-ansökan

 • Ansökningsavgift
 • Vidarebefordringsavgift
 • Nyhetsgranskningsavgift
 • Avgift för preliminär patenterbarhetsbedömning
 • Handläggningsavgift

Rabattmöjligheter

Du kan få rabatt för din PCT-ansökan i vissa fall, till exempel:

 • En viss del av nyhetsgranskningsavgiften återbetalas om en nyhetsgranskning har gjorts av PRV i en tidigare internationell ansökan som din PCT-ansökan grundar sig på.
 • Om du hänvisar till en nyhetsgranskningsrapport av internationellt slag i din PCT-ansökan eller om den grundar sig på en tidigare ansökan som har granskats av det europeiska patentverket, den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet.
 • Du kan även få rabatt om du fullföljer din PCT-ansökan hos EPO, då krävs att PRV gjort den internationella nyhetsgranskningen i ärendet.

Ansökningsprocessen för internationell ansökan

När du lämnar in en PCT-ansökan till oss gör vi först en nyhetsgranskning. Väljer du sedan att fortsätta till en andra fas gör vi också en preliminär patenterbarhetsbedömning. I båda faserna agerar PRV som internationell myndighet: ISA, International Searching Authority, och IPEA, International Preliminary Examining Authority.

Du kan använda dig av PRV som PCT-myndighet i följande fall:

 • Om du som sökande har verksamhet i Sverige kan du välja PRV som mottagande myndighet och ISA/IPEA.
 • Om du som sökande har verksamhet i ett nordiskt land kan du välja PRV som ISA/IPEA via Internationella Byrån i Genève som mottagande myndighet.

PRV tar hand om din PCT-ansökan under hela processen – en stor trygghet för dig som kund.

När du fått vårt utlåtande bestämmer du själv i vilka länder du vill gå vidare med din ansökan.

Tidsperspektiv

Du har i de flesta fall 30 månader från prioritetsdatum på dig att fullfölja din PCT-ansökan i ett enskilt land.

Läs mer

SIS - Supplementary International Search , en extra granskning av PCT