Patentbegränsning

Du som är innehavare av ett svenskt eller europeiskt patent med giltighet i Sverige kan när som helst under patentets giltighetstid begära en så kallad patentbegränsning.

Det betyder att du begränsar skyddsomfånget av dina patentkrav, till exempel för att undvika en tvist i domstol.

Begäran om patentbegränsning av svenskt eller europeiskt patent validerat i Sverige görs hos PRV. Begäran om begränsning av europeiskt patent med enhetlig verkan görs hos det europeiska patentverket (EPO)

Lämna in nya patentkrav

Tillsammans med din begäran om patentbegränsning lämnar du in de nya patentkrav som du vill ska gälla. Om vi godkänner patentbegränsningen så gäller de nya kraven under hela patenttiden från den dagen patentet blev beviljat. Om ändringarna är omfattande kan du behöva skicka in en ändrad beskrivning. Om beskrivningen behöver anpassas till ändringarna i kraven skickar PRV ett föreläggande om detta, men du kan även lämna in en ny beskrivning samtidigt som din begäran om begränsning. Du måste tydligt ange hur de begränsade patentkraven skiljer sig från de tidigare patentkraven. Om du har infört nya bestämningar i kraven ska du ange var i grundhandlingarna de motsvarande uppgifterna finns.

De omformulerade kraven ska vara skrivna på samma språk som de tidigare beviljade patentkraven.

Du kan också begära att patentet upphävs helt.

Om du får avslag på din begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet kan du överklaga beslutet till Patent- och marknadsdomstolen.

Överklagan