Patentintrång

Att göra intrång i någon annans patent kan vara ett brott som man kan bli åtalad för.

Som patenthavare kan du väcka talan mot någon som du anser gör intrång i patentet, det betyder att du vänder dig till en domstol. Där kan du begära att intrånget ska upphöra. I patentlagen finns regler om ansvar och ersättningsskyldighet vid intrång.

Du ansvarar för att inte göra intrång

Om du planerar att tillverka en produkt eller använda en viss teknik ska du först kontrollera att du inte begår intrång i några patenträttigheter. Ansvaret är ditt även om intrånget skulle vara oavsiktligt. Under vissa förutsättningar kan du begära att domstolen fastställer om en viss handling är intrång eller inte genom att väcka en så kallad fastställelsetalan.

Vill du veta vilket utrymme det finns för nya uppfinningar inom ett visst område? Gör en Freedom to operate-sökning med vår hjälp:

Freedom to operate-sökning

Tvister

Intrångstvister avgörs i första hand i Patent- och marknadsdomstolen PMD, som är en avdelning av Stockholms tingsrätt. Tvister som rör europeiska patent avgörs dock normalt av den enhetliga patentdomstolen UPC (Unified Patent Court).

Är du missnöjd med PMD:s avgörande kan du överklaga det till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), som är en avdelning av Svea hovrätt. För att PMÖD ska pröva ditt ärende krävs dock att de meddelar prövningstillstånd. PMÖD kan meddela prövningstillstånd av flera olika skäl, till exempel om det kan finnas anledning att ändra PMD:s avgörande.

Under förutsättning att PMÖD ger dig rätt att överklaga, det vill säga om ärendet är av vikt för framtida rättsliga beslut kan du överklaga till Högsta domstolen (HD). Huvudregeln är dock att HD bara ger prövningstillstånd om HD:s dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, vilket betyder att beslutet kan ge vägledning för hur underrätter ska bedöma liknande fall.

Läs mer

Intrång i immateriella rättigheter