B2 Prioritet

1 ALLMÄNT OM PRIORITET
2 PRIORITETENS GILTIGHET
2.1 Bedömning av prioritetens giltighet
2.2 Prioritetens giltighet - exempel
3 GRUNDHANDLINGARNAS FÖRHÅLLANDE TILL PRIORITETSHANDLING
4 ÄNDRING AV PRIORITET OCH GILTIGHETSDAG
5 TEKNISK HANDLÄGGNING NÄR PRIORITETSTIDEN BEGÄRTS ÅTERSTÄLLD ENLIGT 72 § PL
5.1 Granskning innan prioritetsfrågan är avgjord
5.2 Fortsatt handläggning efter beslut enligt 72 § PL


1 ALLMÄNT OM PRIORITET
Regler för prioritet finns i 6, 6a - 6g §§ PL , 10-12 §§ PK och 31-34 §§PB .

2 PRIORITETENS GILTIGHET 

RL B2:2.1 Bedömning av prioritetens giltighet
2018-01-01

För att en svensk patentansökan ska tillgodoräknas prioritet från en tidigare ansökan, måste villkoren i 6 och 6a-e §§ PL vara uppfyllda.

Enligt 6 § PL gäller att den uppfinning som söks patentskyddad ska finnas angiven i den tidigare ansökan. Detta innebär att uppfinningen enligt patentkraven i den senare ansökan ska gå att härleda direkt och otvetydigt ur den tidigare ansökans innehåll.

Med den tidigare ansökans innehåll menas det som en fackman, med sina allmänna kunskaper, kan utläsa ur den tidigare ansökan, explicit eller implicit (se RL B5:2.3 angående fackmannen).

Det är inte nödvändigt att uppfinningen finns angiven i patentkraven i den tidigare ansökan, utan den kan även vara angiven i den tidigare ansökans beskrivning inklusive ritningar.

Delprioritet
Sökanden kan få prioritet för en del av ansökan (6e § PL). Ett utvidgat skyddsomfång hos patentkraven i förhållande till prioritetshandlingens innehåll är därför tillåtet utan att prioriteten helt går förlorad. I sådana fall gäller dock prioriteten endast den del eller de delar av skyddsomfånget som kan utläsas ur prioritetshandlingen.

Prioritet från flera ansökningar
Prioritet kan för en och samma ansökan åberopas från flera tidigare ansökningar. Detta gäller även om de tidigare ansökningarna avser olika länder.

RL B2:2.2 Prioritetens giltighet - exempel
2018-01-01

Exempel 1:
En ansökan innehåller ett patentkrav 1 avseende en anordning innefattande särdragen A, B och C i kombination. Prioritet begärs från en tidigare ansökan som beskriver en anordning innefattande särdragen A och B i kombination.

Kombinationen A, B och C är inte angiven i den tidigare ansökan. Prioriteten är då inte giltig för patentkrav 1.

Eftersom A och B är angivna i kombination med C i patentkrav 1, ska inte A och B räknas som en sådan "del av ansökan" som avses i 6e § PL. Patentkrav 1 kan alltså inte tillgodoräknas någon delprioritet för särdragen A och B. Ett mothåll publicerat under prioritetsåret som visar A och B i kombination skulle därför potentiellt kunna utgöra hinder mot uppfinningshöjden hos patentkrav 1, exempelvis i kombination med ett dokument som visar särdraget C.

Exempel 2:
En ansökan innehåller ett patentkrav 1 avseende ett implantat med ett yttre hölje av biokompatibelt material, företrädesvis titan. Prioritet begärs från en tidigare ansökan som beskriver ett implantat med ett yttre hölje av titan. Den tidigare ansökan anger inga andra material än titan och använder inte heller begreppet biokompatibelt.

Prioriteten är då giltig för patentkrav 1 till den del det gäller ett implantat med ett yttre hölje av titan. Den prioritetsgrundande ansökan kan inte utgöra hinder mot patent, jämför domen G1/15 från EPO:s stora besvärskammare. Prioriteten är dock inte giltig för den del av skyddsomfånget som gäller implantat gjorda av andra biokompatibla material än titan. För den delen av skyddsomfånget gäller att det måste vara nytt i förhållande till vad som blivit känt fram till dagen före ingivningsdagen och dessutom skilja sig väsentligt därifrån. Om det exempelvis publicerats ett dokument under prioritetsåret, som visar ett implantat med ett hölje gjort av ett biokompatibelt plastmaterial, kan det alltså utgöra hinder mot nyheten. Sökanden kan då bli tvungen att inskränka sitt begärda skyddsomfång till höljen av titan.

Exempel 3:
En ansökan innehåller ett patentkrav 1 avseende en anordning innefattande särdraget A i kombination med antingen särdraget B eller särdraget C. Prioritet begärs från en tidigare ansökan som beskriver en anordning innefattande särdragen A och B i kombination.

Prioriteten är då giltig för det ena alternativet i patentkrav 1 (A och B i kombination) men inte för det andra (A och C i kombination).

Exempel 4:
En ansökan innehåller två patentkrav: patentkrav 1 avseende en anordning innefattande särdraget A, och patentkrav 2 avseende en anordning innefattande särdraget B. Prioritet begärs från en tidigare ansökan som beskriver en anordning innefattande särdraget A.

Prioriteten är då giltig för patentkrav 1, men inte för patentkrav 2, eftersom den uppfinning som söks skyddad i patentkrav 2 inte finns angiven i den tidigare ansökan.

Exempel 5:
En ansökan innehåller ett patentkrav 1 avseende en anordning innefattande särdragen A och B i kombination. Prioritet begärs från två tidigare ansökningar, P1 och P2. P1 är ingiven tidigare än P2. P1 beskriver en anordning innefattande särdraget A. P2 beskriver en anordning innefattande särdragen A och B i kombination.

Prioritet kan då bara tillgodoräknas från P2.

Exempel 6:
En ansökan innehåller ett patentkrav 1 avseende en anordning innefattande särdraget A i kombination med antingen särdraget B eller särdraget C. Prioritet begärs från två tidigare ansökningar, P1 och P2. P1 är ingiven tidigare än P2. P1 beskriver en anordning innefattande särdragen A och B i kombination. P2 beskriver en anordning innefattande särdragen A och C i kombination.

Den tidigaste prioriteten, från P1, kan då bara tillgodoräknas för det ena alternativet i patentkrav 1 (A och B i kombination). För det andra alternativet (A och C i kombination) kan prioritet tillgodoräknas från P2.

3 GRUNDHANDLINGARNAS FÖRHÅLLANDE TILL PRIORITETSHANDLING
I en ansökan, i vilken prioritet begärs, utgör grundhandlingarna gränsen för ansökningens omfattning. Om prioritetshandlingens innehåll går utöver ingivna grundhandlingar, kan prioritetshandlingen inte åberopas för att införa nytt innehåll i den svenska ansökan utöver vad som framgår av ingivna grundhandlingar. Uppenbara felaktigheter eller skrivfel kan dock få rättas med stöd av prioritetshandlingen (jfr 40 § PB).

4 ÄNDRING AV PRIORITET OCH GILTIGHETSDAG
(ändrad lydelse 2007-07-01)

Om en sökande ger in en skrivelse med begäran om prioritet och sådan inte är antecknad på omslaget, eller begär ändring av redan antecknad prioritet, ska handläggaren skicka ärendet till F-enheten för vidare handläggning.

5 TEKNISK HANDLÄGGNING NÄR PRIORITETSTIDEN BEGÄRTS ÅTERSTÄLLD ENLIGT 72 § PL

5.1 Granskning innan prioritetsfrågan är avgjord
(2016-11-01)

Om sökanden åberopar prioritet från en ansökan som getts in 12 till 14 månader före den senare ansökans ingivningsdag, kan sökanden begära att PRV ska förklara att prioriteten ändå kan tillgodoräknas i den senare ansökan (se 72 § 2 st PL).

När patentansökan granskas vari sökanden begärt att prioritetstiden ska återställas enligt 72 § PL, ska granskaren utgå från att sökanden kommer att kunna tillgodoräkna sig prioriteten.

Om inga dokument som hindrar patent framkommer under granskningen, men begäran enligt 72 § PL inte har avgjorts vid granskningen, ska den tekniska handläggningen av patentansökan vila till dess frågan om prioritet är slutligt avgjord. Sökanden ska upplysas om att inga relevanta dokument framkommit men att den tekniska handläggningen skjuts upp i väntan på slutligt beslut enligt 72 § PL. I samband med detta ska den svenska sökrapporten skickas.

Om dokument som publicerats efter prioritetsdagen men före ingivningsdagen framkommer under granskningen ska sökanden upplysas i det tekniska föreläggandet om att endast en preliminär bedömning av ansökan är möjlig eftersom den slutliga bedömningen är beroende av resultatet av den pågående prövningen enligt 72 § PL.
Om tekniskt föreläggande utfärdas ska sökanden alltid upplysas om att PRV inte kommer att kunna slutligt avgöra patentansökan förrän prövningen enligt 72 § PL är slutligt avgjord.

Om begäran enligt 72 § PL inte har avgjorts när svaromål på det tekniska föreläggandet har inkommit, ska den tekniska handläggningen av patentansökan skjutas upp till dess frågan om prioritet är slutligt avgjord.

5.2 Fortsatt handläggning efter beslut enligt 72 § PL
(ny 2007-07-01)

Om sökandens begäran enligt 72 § PL har bifallits kan sökanden tillgodoräkna sig den åberopade prioritetstiden. Den tekniska handläggningen ska då fortsätta enligt gängse rutiner.

Om sökandens begäran enligt 72 § PL har avslagits, och beslutet vunnit laga kraft, ska den tekniska handläggningen fortsätta enligt följande.

Om inga dokument som publicerats efter prioritetsdagen men före ingivningsdagen framkommit vid den tidigare granskningen, ska ansökan handläggas enligt RL C2:4.

Om dokument som publicerats efter prioritetsdagen men före ingivningsdagen framkommit vid den tidigare granskningen ska ett nytt tekniskt föreläggande utfärdas, med fyra månaders svarsfrist. Av föreläggandet ska framgå att nya relevanta dokument anförs eftersom den åberopade prioritetstiden inte kan åtnjutas.