B7 Ändring av patentansökan

1 ÄNDRING AV PATENTKRAV
1.1 Upphävd 2024-04-01
1.2 Upphävd 2024-04-01
1.3 Upphävd 2024-04-01
1.4 Upphävd 2024-04-01
2 ÄNDRING AV BESKRIVNING
2.1 Allmänt om ändring av beskrivning
2.2 Anpassa beskrivningen efter omarbetade patentkrav
2.3 Kontroll av ändringar i beskrivningen
3 ÄNDRING AV PATENTKRAV
3.1 Allmänt om ändring av patentkrav
3.2 Bedömning av motsvarighet i grundhandlingarna
3.3 Kontroll av sökandens uppgifter om motsvarighet i grundhandlingarna
4 TILLÅTNA OCH OTILLÅTNA ÄNDRINGAR – EXEMPEL
4.1 Inledning
4.2 Utbyte eller borttagning av särdrag från ett patentkrav
4.3 Tillägg av ytterligare särdrag till patentkrav
4.3.1 Mellanliggande generalisering (generaliserande begränsning)
4.4 Borttagning av delar av det begärda skyddsomfånget
5 ÖVERSÄTTNINGEN MOTSVARAR INTE DE FÖRST INGIVNA HANDLINGARNA
6 GRUNDHANDLINGAR I FULLFÖLJD INTERNATIONELL PATENTANSÖKAN


1 Allmänt om ändring av ansökan

2024-04-01

En ansökan om patent får inte ändras så, att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen (13 § PL).

Av paragrafen följer att patentkraven liksom beskrivningen med tillhörande ritningar får ändras.  Lagrummet anger den yttersta gränsen för vad som är tillåtna ändringar. Skälet till denna begränsning är den företrädesrätt och de rättsverkningar i övrigt som är knutna till ingivningsdagen.

Ytterligare regler om ändringar finns i 19-21 §§ PK och 40 och 41 §§ PB.

1.1 Upphävd 2024-04-01

1.2 Upphävd 2024-04-01

1.3 Upphävd 2024-04-01

1.4 Upphävd 2024-04-01

2 ÄNDRING AV BESKRIVNING

2.1 Allmänt om ändring av beskrivning
(Ändrad lydelse 2008-10-01)

I beskrivning med tillhörande ritning får sökanden endast göra sådana ändringar som antingen är nödvändiga i korrigerande syfte eller är avsedda att anpassa beskrivningen till omarbetade patentkrav. Det är också tillåtet att införa hänvisning till känd teknik som framkommit under handläggningen

Ändringar och tillägg till beskrivningen får inte utformas så att patentkraven ger sken av att omfatta något som inte framgår av grundhandlingarna.

2.2 Anpassa beskrivningen efter omarbetade patentkrav
2015-04-01

Då patentkraven ändrats kan beskrivningen behöva anpassas för att undanröja bristande överensstämmelse mellan patentkrav och beskrivning (6 § PB). Exempelvis måste det undersökas om varje i beskrivningen angiven utföringsform ligger inom patentkravens skyddsomfång och om alla ändrade patentkrav har stöd i beskrivningen. Om patentkrav och beskrivning inte överensstämmer ska sökanden uppmanas att anpassa beskrivningen utan att denna ger sken av att omfatta annat än vad som framgår av patentkraven.

2.3 Kontroll av ändringar i beskrivningen

2024-04-01

Sökanden ska ange vilka ändringar som gjorts i beskrivningen och i vilket avseende ändringarna innebär att något nytt i sak införts (jfr 41 § PB).  

PRV ska kontrollera att sökandens uppgifter är riktiga samt att ändringarna inte utformats så att patentkraven ger sken av att omfatta något som inte framgår av grundhandlingarna.

Om sökanden inte har angett vilka ändringar som har gjorts i beskrivningen eller i vilket avseende ändringarna innebär att något nytt i sak införts, ska sådan uppgift omgående begäras per telefon eller i ett föreläggande med avkortad frist.

3 Ändring av patentkrav

3.1 Allmänt om ändring av patentkrav

2024-04-01

Enligt 19 § PK får patentkrav inte ändras så att det kommer att innehålla något som inte framgår av grundhandlingarna. Vad som utgör grundhandling framgår av 21 och 24 §§ PK.

Begreppet grundhandling har getts sådan innebörd att det tillgodoser tredje mans intresse av att kunna avgöra hur stort skyddsomfång ett patent som grundas på en viss ansökan kan få.

3.2 Bedömning av motsvarighet i grundhandlingarna

2024-04-01

En införd ändring, oavsett om det gäller tillägg, utbyte eller borttagning av särdrag, uppfyller villkoret i 13 § PL så länge som den innebär att fackmannen, med hänsyn tagen till dennes allmänna kunskaper, endast ställs inför information som är direkt och otvetydigt härledningsbar från innehållet i grundhandlingarna, explicit eller implicit.

Det som här avses med att ett särdrag är implicit härledningsbart är att särdraget är en uppenbar och otvetydig konsekvens av vad som anges explicit i grundhandlingarna. Det ska vara uppenbart för fackmannen, med hänsyn tagen till dennes allmänna kunskaper, att särdraget måste ingå i det som beskrivs i grundhandlingarna. Däremot kan ett särdrag inte sägas vara implicit härledningsbart enbart för att det är närliggande för en fackman som tar del av informationen i grundhandlingarna.

3.3 Kontroll av sökandens uppgifter om motsvarighet i grundhandlingarna

2024-04-01

PRV kan inte utan kontroll godta sökandens intyg att ändringarna har stöd i grundhandlingarna.

När sökanden har gjort ändringar i patentkraven ska motsvarigheten kontrolleras. I de fall sökanden detaljerat anger varifrån nya bestämningar hämtats behöver ändå en kontroll göras av att sökandens uppgifter är riktiga.

Om sökanden inte har angett vilka ändringar som gjorts i patentkraven eller var dessa ändringar har motsvarighet i grundhandlingarna, ska sådan uppgift omgående begäras per telefon eller i ett föreläggande med avkortad frist (jfr 19 § PK).

4 TILLÅTNA OCH OTILLÅTNA ÄNDRINGAR – EXEMPEL

RL B7:4.1 Inledning

2024-04-01

Riktlinje B7:4 innehåller exempel på typsituationer som kan uppstå vid ändring av ansökan. Det ska dock understrykas att frågan om en ändring är tillåten i slutänden alltid måste bedömas från fall till fall.

Ändring av ett patentkrav kan innebära att nytt material införs inte bara i det aktuella kravet, utan även i kravuppsättningen som helhet. Så kan ske om ändringen leder till en kombination av särdrag som inte kan utläsas av grundhandlingarna när det ändrade kravet läses tillsammans med sina underordnade eller överordnade krav.

4.2 Utbyte eller borttagning av särdrag från ett patentkrav

2024-04-01

Om ett krav ändras genom att ett särdrag byts ut eller tas bort är ändringen aldrig tillåten enligt 13 § PL om den inte uppfyller samtliga tre följande kriterier:

  • det utbytta eller borttagna särdraget beskrivs inte som väsentligt i grundhandlingarna,
  • en fackman skulle direkt och otvetydigt inse att särdraget i sig inte är oumbärligt för uppfinningens funktion i ljuset av det tekniska problem som uppfinningen ska lösa, och
  • fackmannen skulle inse att utbytet eller borttagningen inte kräver någon modifikation av ett eller flera andra särdrag för att kompensera för ändringen (utbytet eller borttagningen i sig ändrar inte uppfinningen).

Även om alla tre kriterier ovan är uppfyllda, så måste det ändå säkerställas att ändringen innebär att fackmannen, med hänsyn tagen till dennes allmänna kunskaper, endast ställs inför information som är direkt och otvetydigt härledningsbar från innehållet i grundhandlingarna, explicit eller implicit (jfr RL B7:3.2).

4.3 Tillägg av ytterligare särdrag till patentkrav

2024-04-01

Ett patentkrav får begränsas genom införande av ytterligare särdrag, under förutsättning att den då uppkomna kombinationen av särdrag framgår direkt och otvetydigt från grundhandlingarna, antingen explicit eller implicit. Om den uppkomna kombinationen av särdrag har nyhet i förhållande till innehållet i grundhandlingarna (för bedömning av nyhet, se RL B5.1.1), så uppfyller ändringen inte villkoret i 13 § PL.

Även om den uppkomna kombinationen av särdrag kan anses

  • ”inte motsäga” beskrivningen eller
  • ”vara närliggande” i förhållande till grundhandlingarna

så är det i sig inte tillräckligt för att ändringen ska vara tillåten, eftersom det ändrade kravet måste framgå direkt och otvetydigt från grundhandlingarna.

Ett krav får begränsas genom införande av ytterligare särdrag från exempelvis

  • osjälvständiga krav som är beroende av det krav som ska ändras,
  • beskrivningen samt
  • ritningar

under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda.

4.3.1 Mellanliggande generalisering (generaliserande begränsning)

2024-04-01

Ett patentkrav som begränsas genom att endast vissa av de särdrag som beskriver en viss utföringsform införs, medför en generalisering av utföringsformen. För att en sådan generalisering ska kunna tillåtas måste det säkerställas att

  • det inte finns ett oupplösligt samband mellan de införda särdragen och de övriga särdragen i den utföringsformen och att
  • ansökan som helhet motiverar att isolera särdragen från utföringsformen och föra in dem i kravet.

Ovanstående villkor ska ses som en hjälp för att bedöma, just i fallet med mellanliggande generaliseringar, om en ändring uppfyller villkoret i 13 § PL. Det måste dock som alltid säkerställas att ändringen innebär att fackmannen, med hänsyn tagen till dennes allmänna kunskaper, endast ställs inför information som är direkt och otvetydigt härledningsbar från innehållet i grundhandlingarna, explicit eller implicit (jfr RL B7:3.2).

Exempel 1

Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD:s) mål nr PMT 7239-17 gällde en patentbegränsning. Frågan gällde särskilt stöd i grundhandlingarna för en så kallad generaliserad begränsning. Patentbegränsningen medförde att delar av de osjälvständiga patentkraven 5 och 6 samt hela det osjälvständiga patentkravet 7 infördes i patentkrav 1. PMÖD kom till slutsatsen att det inte fanns stöd i grundhandlingarna. PMÖD fann att det fanns ett oupplösligt samband mellan två särdrag i det ursprungliga kravet 6, av vilka bara det ena hade upptagits i det självständiga kravet. Detta var ett bärande element i domskälen. Patentet förklarades därför ogiltigt i dess helhet.

Exempel 2

Det ändrade kravet avser ett solv för ett vävstolsskaft. Det ursprungliga kravet begränsades genom införande av särdrag som bara beskrivits i samband med en viss utföringsform, i vilken solvets öga var format som en slända. Bestämningen om ögats form togs inte med i det ändrade kravet. Enligt den allmänna delen av beskrivningen kunde ögat även ha andra former såsom elliptisk. Därför ansåg EPO Board of Appeal att ändringen kunde tillåtas (T 300/06).

Exempel 3

Det ursprungliga kravet 1 avsåg ett absorberande alster som är dispergerbart i vatten och spolbart. Det ändrade kravet 1 specificerar att vart och ett av ett första och andra fibröst material är våtformat mjukpapper. Den ursprungliga ansökan hänvisade, i samband med det första fibrösa materialet, till våtformat mjukpapper i kombination med andra särdrag (mjukpappret har öppningar, mjukpappret är försett med fibriller eller har tillräcklig inneboende porositet). Eftersom det första fibrösa materialet i den ursprungliga ansökan beskrivs som våtformat mjukpapper endast i kombination med andra särdrag som inte finns i det ändrade kravet 1, så utgör ändringarna en mellanliggande generalisering av den ursprungligt angivna tekniska informationen, och inför därmed bestämningar som går utöver innehållet i ansökan på ingivningsdagen (T 1164/04).

Exempel 4

Det ursprungliga kravet 1 avsåg en bestrykningskomposition innefattande åtminstone en hartsförening, åtminstone en polymer och ett påväxthindrande medel. I en ändrad kravuppsättning hade ett nytt krav införts, avseende en metod för att framställa en bestrykningskomposition innefattande att blanda åtminstone en hartsförening, åtminstone en polymer och ett påväxthindrande medel. Den enda grunden för metoden är exemplen där sexton olika polymerlösningar blandats, antingen ensamma eller i specifika kombinationer, med en eller flera hartser och med en eller flera påväxthindrande medel. EPO Board of Appeal observerade att för vissa polymerlösningar var mängden harts extremt låg, medan den för andra var extremt hög. Detta kunde tolkas antingen så att vilken blandning som helst är möjlig, eller så att mängden och typen harts och påväxthindrande medel är kritisk för var och en av de olika polymerlösningarna. Innehållet i det nya kravet bedömdes vara en otillåten generalisering av exemplen, eftersom det inte fanns något i beskrivningen som indikerade för fackmannen att de observerade variationerna inte var nödvändiga för att framställa en bestrykningskomposition. Den slutsatsen motsvarar en typisk tvetydig situation som fackmannen inte kan klargöra. Metodkravet var därmed inte direkt och otvetydigt härledningsbart från den ursprungliga ansökan (T200/04).

Exempel 5

Det ursprungliga kravet 1 avser ett multiprocessorsystem innefattande ett delat minne, en katalog och en serialiseringspunkt. Serialiseringspunkten är definierad i funktionella termer. Krav 1 ändrades genom att särdrag som angavs i beskrivningen som en del av cachekoherensstrategin lades till. EPO Board of Appeal menade att de införda särdragen, även om de fanns beskrivna i sig, hade tagits ur sitt sammanhang på ett godtyckligt sätt från beskrivningen av det cachekoherenta minnessystemet som helhet. Åtminstone ett särdrag hade utelämnats trots att dess funktion framställdes som nödvändig för att uppnå cachekoherens. Det ändrade kravet 1 var därför inte direkt och otvetydigt härledningsbart från den ursprungliga ansökan (T 166/04).

4.4 Borttagning av delar av det begärda skyddsomfånget

2024-04-01

Det är i allmänhet tillåtet att ta bort delar av det begärda skyddsomfånget om de motsvarande utföringsformerna ursprungligen beskrevs exempelvis som alternativ i patentkravet eller som uttryckligen angivna utföringsformer i beskrivningen.

I synnerhet gäller att begränsningar som inte leder till ett urval av en viss kombination av specifika särdrag, utan som bibehåller det återstående skyddsomfånget som en generisk grupp, som skiljer sig från den ursprungliga gruppen bara genom att den är något mindre, normalt sett uppfyller villkoret i 13 § PL.

Exempel:

Ursprungligt krav: ”En polymerblandning XY … innefattande, som fyllmedel, grafit, talk, asbest eller kiseldioxid.”
Känd teknik: ”En polymerblandning XY … innefattande asbest.”
Ändrat krav: ”En polymerblandning XY … innefattande, som fyllmedel, grafit, talk eller kiseldioxid.”

Det ändrade kravet har motsvarighet i grundhandlingarna.

Borttagning av alternativ från mer än en lista är tillåtet endast om det inte leder till ny teknisk information som inte kan härledas direkt och otvetydigt från grundhandlingarna.

Ovanstående principer gäller också för kombinationer av särdrag hämtade från osjälvständiga krav.

Exempel:

Ursprungligt krav 1:  ”En komposition för terapeutiskt bruk innefattande ett terapeutiskt medel och en glasbildande kolhydrat.”
Ursprungligt krav 2: “En komposition enligt krav 1, varvid det terapeutiska medlet är valt från gruppen enzymer, biofarmaceutiska medel, tillväxthormoner, tillväxtfaktorer, insulin, monoklonala antikroppar, interleukiner och cytokiner.”
Ursprunglig beskrivning:   I beskrivningen räknas inhalering upp som en av flera  administationsmetoder. I beskrivningen räknas insulin upp som ett av flera terapeutiska medel.  
Ändrat krav 1: ”En komposition för terapeutiskt bruk lämplig för administration genom inhalering, innefattande ett terapeutiskt medel och en glasbildande kolhydrat.”
Ändrat krav 2: ”En komposition enligt krav 1, varvid det terapeutiska medlet är insulin.”

Begränsningen till inhalering i krav 1 är resultatet av ett val från en lista och har motsvarighet i grundhandlingarna.

Kombinationen av innehållet i det osjälvständiga kravet 2 och innehållet i krav 1 är resultatet av ett val från flera listor vilket inte framgår direkt och otvetydigt av grundhandlingarna.

5 ÖVERSÄTTNINGEN MOTSVARAR INTE DE FÖRST INGIVNA HANDLINGARNA

2024-04-01

Riktlinjen tillämpas endast på patentansökningar inkomna före den 1 juli 2014.

Om ansökan inte är ingiven på svenska, danska eller norska är, enligt 21 § PK i dess lydelse före den 1 juli 2014, den först inkomna beskrivningen med tillhörande ritning och patentkrav på svenska att anses som grundhandling i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg på ingivningsdagen.

Detta innebär att en översättning som inte överensstämmer med innehållet i de handlingar som gavs in på ingivningsdagen kan medföra en inskränkning i vad som söks skyddat, respektive en inskränkning i beskrivningen. Om sökanden lägger till något i översättningen som inte har motsvarighet i handlingarna på ingivningsdagen ska tillägget inte anses utgöra del av grundhandlingen. Om sökanden inte översätter ett ord eller en del av innehållet i handlingarna som förelåg på ingivningsdagen är detta ord/denna del inte en del av grundhandlingen. Uttryck som förvanskats genom felöversättningar har inte heller motsvarighet i de handlingar som förelåg på ingivningsdagen och är alltså inte en del av grundhandlingen.

Det är inte självklart att en ingiven översättning får ändras för att bättre motsvara den först ingivna handlingen på främmande språk. En ändring avöversättningen som endast hänför sig till korrigeringar av skrivfel och uppenbara översättningsfel är tillåten (jämför 40 § PB). Motsatsvis följer att andra ändringar av översättningen inte är tillåtna. Ändring av ansökans skyddsomfång är som vanligt tillåten om den inte strider mot 13 § PL, men jämförelse ska då inte göras med ansökans skyddsomfång på ingivningsdagen (handlingarna på främmande språk) utan med ansökans skyddsomfång såsom det framgår av grundhandlingarna (på svenska). Sökanden har då inte möjlighet att lyfta in bestämningar från patentkrav och beskrivning på främmande språk, som inte översatts till svenska.

Sökanden kan avdela en uppfinning ur ansökan endast om den framgår av grundhandlingarna. Om ansökan befunnits oenhetlig och en del av ansökan såsom den förelåg på ingivningsdagen inte översätts så att ansökan bara innehåller en uppfinning, kan sökanden alltså inte avdela den oöversatta delen till en ny ansökan.

6 GRUNDHANDLINGAR I FULLFÖLJD INTERNATIONELL PATENTANSÖKAN

2024-04-01

Vad som utgör grundhandling i en fullföljd internationell patentansökan framgår av 21 § PK.

För ansökningar som fullföljts före den 1 juli 2014 tillämpas dock följande:

Om en fullföljd internationell ansökan inte är ingiven på svenska är, enligt 21 § 2 stycket PK i dess lydelse före den 1 juli 2014, den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkraven som getts in på svenska vid fullföljden att anses som grundhandling. Om ändringar i översättningen gjorts inom fyra månader från fullföljdsfristen (dvs. inom 35 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen, se 58 § PK) är båda handlingarna att anse som grundhandlingar.

Om beskrivning eller patentkrav helt utelämnats i översättningen som getts in inom fullföljdsfristen enligt 31 § PL, anses den internationella ansökan återkallad såvitt avser Sverige. En översättning som inkommer efter fullföljdsfristen kan då aldrig godtas, utom efter beslut enligt 72 § PL.

Om vissa delar av patentkrav eller beskrivning utelämnats i översättningen anses PCT-ansökan inte fullföljd i de utelämnade delarna. Som huvudregel är ansökan dock fullföljd i de delar som översatts och inkommit i rätt tid, även om det får till följd att ansökan är bristfällig. Sammandraget är endast teknisk information och tillmäts inte betydelse i något annat avseende. Sammandraget innefattas inte heller i ansökningens grundhandlingar enligt 21 § PK. Att sammandraget utelämnas är således inte en grund för att den internationella ansökan ovillkorligen ska anses återkallad såvitt avser Sverige, enligt 31 § 4 stycket PL.

En fullföljd PCT-ansökan vars översättning inte överensstämmer med innehållet i den internationella ansökan på ingivningsdagen måste bedömas enligt 13 § PL. Om sökanden lägger till något i översättningen som gör att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen föreligger alltså hinder mot patent. Av praktiska skäl används WIPO:s publicering av ansökan som måttstock vid tillämpning av 13 § PL.

Som huvudregel får en översättning som getts in vid fullföljd av PCT-ansökan inte ändras utöver vad som framgår av 21 § 2 stycket 1 punkten PK, dvs. efter 35 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen. Om sökanden inte översatt ett ord eller en del av innehållet i handlingarna som förelåg på ingivningsdagen kan detta ord/denna del därför inte läggas till senare för att utgöra en del av grundhandlingen.

En ändring av översättningen som endast hänför sig till korrigeringar av skrivfel och uppenbara översättningsfel är tillåten (jämför 40 § PB). Motsatsvis följer att andra ändringar av översättningen inte är tillåtna. I fullföljda internationella ansökningar har sökanden inte möjlighet att lyfta in bestämningar från patentkrav och beskrivning från de delar av PCT-ansökan som inte översatts till svenska vid fullföljden av ansökan. 13 § PL ska alltså inte förstås så att, efter det att ansökan fullföljts och fristen enligt 21 § 2 stycket 1 punkten PK passerats, PCT-ansökans lydelse på ingivningsdagen utgör den yttersta ramen för patentkravens lydelse. Istället måste 13 § PL läsas tillsammans med 19 § 1 stycket PK så att grundhandlingarna utgör den yttre ram mot vilken ändringar i patentkraven ska bedömas.

Sökanden kan avdela en uppfinning ur ansökan endast om den framgår av de handlingar som utgör grundhandlingar. Om ansökan befunnits oenhetlig och en del av ansökan såsom den förelåg på ingivningsdagen inte översätts och ansökan därigenom bara innehåller en uppfinning, kan sökanden alltså inte avdela den oöversatta delen till en ny ansökan efter fullföljdsfristen enligt 31 § PL. Det är däremot möjligt att fullfölja en och samma PCT-ansökan genom att ge in flera patentansökningar i den nationella fasen inom den stadgade fullföljdsfristen.