B8 Avdelade och utbrutna ansökningar

1 FÖRESKRIFTER FÖR ANSÖKANS HANDLINGAR
1.1 Stamansökan
1.2 Grundhandling i avdelad eller utbruten ansökan
1.3 Fullmakt i avdelad eller utbruten ansökan
2 DELNING
2.1 Allmänt om delning
2.2 Förutsättningar för delning
2.3 Delning med tekniskt lika patentkrav
2.4 Handlingarna i en avdelad ansökan
3 UTBRYTNING
3.1 Allmänt om utbrytning
3.2 Förutsättningar för utbrytning


1 FÖRESKRIFTER FÖR ANSÖKANS HANDLINGAR

1.1 Stamansökan
Kontinuiteten mellan stamansökan och den avdelade eller utbrutna ansökan måste vara obruten. Stamansökan får sålunda inte vara slutligt avgjord när den nya ansökan lämnas in. Delning och utbrytning måste således ske innan patent meddelats i stamansökan. Är stamansökan avslagen eller avskriven, kan delning och utbrytning äga rum, så länge överklagandefrist eller återupptagningsfrist löper, oavsett om överklagande görs eller ansökan återupptas.

1.2 Grundhandling i avdelad eller utbruten ansökan
I en avdelad eller utbruten ansökan är beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav, som inges samtidigt med ansökningshandlingen, ansökans grundhandling (jfr 24§ PK ). Sedan sådana grundhandlingar inlämnats, är det inte tillåtet att i denna ansökan lägga till uppgifter ur stamansökan (jfr 19 § PK ).

1.3 Fullmakt i avdelad eller utbruten ansökan
Vid delning och utbrytning behöver inte särskild fullmakt inges för varje ny ansökan om sökanden företräds av ombud,. F-enheten kopierar istället stamansökans fullmakt.

2 DELNING

2.1 Allmänt om delning
Regler för delning finns i 11§ PL, 22, 24§§ PK och 42, 43§§ PB.

2.2 Förutsättningar för delning

2023-07-01

Delning innebär att en del av innehållet i en ansökans (stamansökans) grundhandlingar görs till föremål för särskild ny ansökan (jfr 11 § PL, 22 § PK).

En patentansökan kan delas i flera ansökningar:

  1. när flera av varandra oberoende uppfinningar är angivna i kraven (oenhetlighet),
  2. när flera av varandra oberoende uppfinningar finns beskrivna i beskrivningen (frivillig delning),
  3. när ansökan innefattar flera uppfinningar som i och för sig får tas upp i patentkraven i en och samma patentansökan (frivillig delning).

Som uppfinning betecknas dels sådant som kan anges i självständiga krav i patentansökan, dels sådant som kan anges i osjälvständigt krav, varvid vart och ett av kraven anger var sin uppfinning.

2.3 Delning med tekniskt lika patentkrav

Uppfinningen i en avdelad ansökan behöver inte skilja sig väsentligt från uppfinningen i stamansökan. Däremot måste en rimlig teknisk skillnad föreligga. Det räcker alltså inte att använda andra uttryck för samma bestämningar. Ansökningsföremålen i stamansökan och den avdelade ansökan måste alltså uppvisa en tydlig skillnad vad beträffar tekniska bestämningar. Om en ansökan inlämnas såsom avdelad och dess patentkrav i sak innehåller samma bestämningar som stamansökans patentkrav, ska ansökan avslås efter det att bristerna påtalats i ett föreläggande.

2.4 Handlingarna i avdelad ansökan

Kraven i en avdelad ansökan behöver inte begränsas till uppgifter angivna i stamansökans krav utan kan hämtas från dess beskrivning. Den avdelade ansökan ska ha stöd i stamansökans grundhandlingar. Detta innebär att den i den avdelade ansökan patentsökta uppfinningen ska vara direkt och otvetydigt härledbar ur stamansökan, (jfr beslut i PBR i mål nr 02-154, p.ans. 9003877-9). Beskrivning och ritning hos stamansökan och hos varje avdelad ansökan bör endast innefatta sådant som är relevant för resp. begärt skyddsomfång. Det är härvid endast nödvändigt att omarbeta beskrivningen så att klart irrelevanta delar avlägsnas.

Vid delning av en ansökan bör det som görs till föremål för en avdelad ansökan utgå ur patentkraven i stamansökan. Patentkrav i stamansökan och i avdelad ansökan måste uppvisa en tydlig skillnad, vilken måste vara en teknisk skillnad, inte endast en skillnad i formulering (jfr RL B8:2.3 ovan). Om sökanden ändrar patentkrav i en avdelad ansökan bör man kontrollera att han inte återgår till patentkrav i stamansökan.

3 UTBRYTNING

3.1 Allmänt om utbrytning
Regler för utbrytning finns i 11 § PL, 23, 24 § PK och 43 § PB.

3.2 Förutsättningar för utbrytning
Utbrytning föreligger, då genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på annat sätt har angetts en uppfinning, som inte framgår av ansökans grundhandlingar, och denna uppfinning görs till föremål för en särskild ny ansökan ( 23 § PK ).