B9 Erinran - inkomna synpunkter på patenterbarhet

Fram till dess att en patentansökan avgjorts genom lagakraftvunnet beslut kan vem som helst komma in med synpunkter på t ex uppfinningens patenterbarhet. Sådana synpunkter kan avse allt som kan påverka möjligheten att bevilja patent.

Den person som gör en erinran blir inte part i ansökans handläggning. Först vid en eventuell invändning mot ett beviljat patent har PRV att göra med ett tvåpartsförfarande. Istället är det handläggarens uppgift att inom ramen för sitt utredningsansvar ta ställning till om de inkomna synpunkterna medför att PRV ska anföra hinder mot patent. För att kunna bedöma det kan det vara nödvändigt för handläggaren att försöka utreda sanningshalten i ett påstått hinder mot patent, till exempel vilken dag en viss webbsida gjordes tillgänglig på Internet.

Regler om erinran finns i 36 § PK och 45 § PB