Enhetligt patent

Om EPO beviljar din ansökan måste det europeiska patentet sedan antingen valideras i Sverige eller få enhetlig verkan för att bli giltigt här. Det enhetliga patentsystemet avser bara EU-länder och ger dig ett regionalt skydd i de anslutna länderna. Här kan du läsa om hur det fungerar.

En europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas, blir antingen ett eller flera validerade europeiska patent eller ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

Patenthavaren bestämmer själv om en europeisk patentansökan som beviljas av EPO ska resultera i ett knippe validerade patent eller i ett patent med enhetlig verkan. Enhetlig verkan betyder att patentet ger ett och samma skydd med samma rättsliga konsekvenser i alla anslutna EU-länder.

Med ett enhetligt patent kan det bli både enklare och billigare att hantera patentet på en större marknad. Du undviker besväret och kostnaderna för att validera i varje enskilt land, och får istället ett regionalt patent. Patentet kan då bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra samtidigt i hela regionen.

Det enhetliga patentsystemet trädde i kraft den 1 juni 2023 och ersätter inte de tidigare vägarna till patent, utan utgör en ytterligare väg.

Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. För närvarande är ett enhetligt patent giltigt i 17 länder. De kommer gradvis att bli fler, men ett par länder har valt att helt stå utanför systemet. Begär du enhetlig verkan av ditt europeiska patent har du sedan ändå möjlighet att validera det i resterande EPC-länder. 

Begäran om enhetligt patent lämnas till EPO

Det europeiska patentverket sköter all administration kring de enhetliga patenten. Begäran om att patentet ska ha enhetlig verkan måste därför lämnas till EPO inom en månad från publiceringen av patentmeddelandet i EPO:s bulletin.

Själva begäran kostar inget extra, men om patentet är meddelat på engelska behöver patentskriften tillsvidare översättas till ett av de anslutna ländernas språk som också är officiellt språk i EU. Är handläggningsspråket vid EPO tyska eller franska krävs en översättning till engelska.

Kostnader

Utöver de kostnader som hör till ansökningsfasen består kostnaderna för det enhetliga patentet av:

  • Översättningsavgift
  • Årsavgifter
  • Eventuella processkostnader.

Översättningsavgift och årsavgifter betalas helt och fullt till EPO.

Om din europeiska ansökan inte blir beviljad går de avgifter som hör till ansökningsfasen förlorade, oavsett om du avsett att validera eller begära enhetlig verkan av ditt europeiska patent. Du kan minimera risken för det genom att börja med en svensk ansökan till PRV.

Gemensam domstol

Enhetliga patent ifrågasätts och försvaras i en och samma domstol, UPC (Unified Patent Court). En regional avdelning av domstolen är placerad i Stockholm.

Domstolen hanterar såväl patent med enhetlig verkan som validerade patent och tilläggsskydd till europeiska patent, även sådana som beviljats innan det enhetliga systemet trädde i kraft. Under en övergångsperiod är det dock möjligt att undanta validerade patent (så kallad opt-out) och låta dem hanteras som förut (för Sveriges del av Patent- och marknadsdomstolen).

Tilläggsskydd till enhetliga patent

Det finns inga konkreta planer på att införa enhetliga tilläggsskydd. En ansökan om tilläggsskydd grundat på ett patent med enhetlig verkan görs därför direkt hos de nationella patentmyndigheterna. Det enhetliga patentet kommer därmed att delas upp i ett antal nationella tilläggsskyddsrättigheter efter det att den ordinarie skyddstiden löpt ut.

Läs mer om de enhetliga patenten i vår FAQ.

Mer information finns hos EPO.

Unitary Patent and Unified Patent Court (extern webbplats)

Unitary Patent Guide (extern webbplats)

E-learning centre hos EPO om det enhetliga patentsystemet