A1 Prövning på formaliaenheten

1 KONTROLL AV PATENTANSÖKANS INNEHÅLL
1.1 Första kontrollen
2 NATIONELLA ANSÖKNINGAR
2.1 Ingivningsdag
2.1.1 Fastställande av ingivningsdag
2.1.2 Föreläggande om brister som omöjliggör fastställande av ingivningsdag
2.1.3 När brister angående ingivningsdag avhjälpts
2.1.4 Om brister angående ansökans ingivningsdag inte avhjälps
2.1.5 Saknade handlingar (framskjuten ingivningsdag)
2.2 Patentansökan utan formella brister
2.3 Upphävd 2010-01-01
2.4 Upphävd 2010-01-01
2.5 Flera gemensamma sökande
3 ÅTGÄRDER VID FORMELLA BRISTER
3.1 Föreläggande att avhjälpa formella brister
3.2 Yttrande om formella brister
3.3 Upphävd 2007-07-01
3.4 Upphävd 2007-07-01
4 SVAR PÅ FORMELLT FÖRELÄGGANDE
1 Uteblivet svar
4.2 Ofullständigt svar
5 INTERNATIONELLA ANSÖKNINGAR
5.1 Patenterbarhetsprövning av internationella ansökningar
5.2 Underrättelse om frist för översättning i fullföljda internationella ansökningar
5.3 När internationell ansökan anses återkallad
5.4 Upphävd 2006-04-01
5.5 Upphävd 2006-04-01
6 ITS-ÄRENDEN
6.1 Formell kontroll av ITS-begäran
7 FORMELL PRÖVNING AV BEGÄRAN OM PATENTBEGRÄNSNING
   RESPEKTIVE UPPHÄVANDE AV PATENT
7.1 Formell granskning av begäran om patentbegränsning respektive
     upphävande av patent
7.2 Formellt föreläggande i ärende om patentbegränsning respektive
     upphävande av patent
7.3 Handläggning efter föreläggande i ärende om patentbegränsning respektive      upphävande av patent
7.4 Remittering i ärende om patentbegränsning respektive upphävande av patent
8 ÄNDRING AV SÖKANDE I PATENTANSÖKNINGSDIARIET
8.1 Begäran om ändring av sökande
8.2 Ny sökande efter överlåtelse
8.3 Ny sökande efter fusion, omstrukturering eller delning
8.4 Ny sökande efter annan rättsgrund än avtal, fusion eller delning
9 ANTECKNING I PATENTREGISTRET
9.1 Anteckning om ny innehavare
9.1.1 Begäran om anteckning av ny innehavare
9.1.2 Ny innehavare efter överlåtelse
9.1.3 Ny innehavare efter fusion, omstrukturering eller delning
9.1.4 Ny innehavare efter annan rättsgrund än avtal, fusion, omstrukturering eller delning
9.2 Anteckning om uppfinnare
9.3 Anteckning om licens
9.4 Anteckning av pantsättningsavtal
10. Upphävd 2022-07-01


1 KONTROLL AV PATENTANSÖKANS INNEHÅLL

1.1 Första kontrollen av ansökan

Formaliaenheten (F-enheten) fastställer först om den nyinkomna patentansökan är en nationell patentansökan eller en fullföljd internationell patentansökan. Därefter kontrolleras om ansökan uppfyller de formella kraven. Olika regler gäller för de olika ansökningsformerna.

2 NATIONELLA ANSÖKNINGAR

2.1 Ingivningsdag

2.1.1 Fastställande av ingivningsdag

(2014-07-01)

Innan ansökan genomgår en noggrannare formell granskning ska ingivningsdag fastställas.

Ingivningsdag kan fastställas för nationell patentansökan när ansökan uppfyller följande grundläggande förutsättningar (se 8 c § PL).

a. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som har getts in är en ansökan om patent,

b. uppgifter som gör att PRV kan avgöra vem som är sökande och ha möjlighet att kontakta denne, och

c. uppgift som framstår som en beskrivning eller ritningar eller en hänvisning till en tidigare ingiven patentansökan som även har lämnats in som kopia med uppgifter om dess ingivningsdag, ansökningsnummer och vilken patentmyndighet som har mottagit den. Om den tidigare ingivna patentansökan getts in till PRV får PRV dock inte begära att en kopia av ansökan ges in.

2.1.2 Föreläggande om brister som omöjliggör fastställande av ingivningsdag

(2014-07-01)

Om patentansökan innehåller någon eller flera brister enligt 8 c § PL (se RL A1:2.1.1), förelägger handläggare på patentadministrativa enheten sökanden att avhjälpa bristerna. Av föreläggandet ska framgå att ansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivs om sökanden inte avhjälper bristerna inom två månader (se 8 c § PL).

Om PRV saknar uppgift om vem som är sökande och var denne går att nå ska inget föreläggande utfärdas. Ansökan ska dock bevakas i två månader från den dag de först ingivna handlingarna gavs in. Därefter ska ansökan behandlas enligt RL A1:2.1.4.

2.1.3 När brister angående ingivningsdag avhjälpts

(ny 2007-07-01)

Ansökan ska tilldelas den ingivningsdag som överensstämmer med den dag då alla brister har avhjälpts om sökanden kompletterat ansökan inom två månader från föreläggandets dag eller ansökans ankomstdag (se RL A1:2.1.2).

2.1.4 Om brister angående ansökans ingivningsdag inte avhjälps

(2014-07-01)

Om ansökan fortfarande inte uppfyller de krav som anges i 8 c § PL (se RL A1:2.1.1) när fristen löpt ut anses inte patentansökan ingiven (se 8 c § PL). Om ansökan inte anses ingiven ska patentadministrativa enheten avskriva ansökan. I avskrivningsbeslutet ska sökanden underrättas om varför ingivningsdag inte har kunnat fastställas.

Ansökan som avskrivs enligt 8 c § PL kan inte återupptas, men avskrivningsbeslutet kan överklagas.

2.1.5 Saknade handlingar (framskjuten ingivningsdag)

(2014-07-01)

Om ingivna handlingar uppfyller kraven för att ingivningsdag ska fastställas (se 8 c § PL och RL A1:2.1.1), men hänvisar till delar av beskrivning och/eller ritning som saknas, ska patentadministrativa enheten förelägga sökanden att komplettera ansökan inom två månader (se 8 d § PL).

Om PRV saknar uppgift om vem som är sökande och var denne går att nå ska inget föreläggande utfärdas. Ansökan ska dock bevakas i två månader från den dag de först ingivna handlingarna gavs in.

Ingivningsdag kan komma att skjutas fram när sökanden har kompletterat sin patentansökan enligt första eller andra stycket. PRV skjuter med stöd av 8 d § PL fram ingivningsdagen även i de fall sökanden har kompletterat ansökan med patentkrav som innehåller tillägg till patentansökan och som inte har stöd i de först ingivna handlingarna. Ingivningsdagen skjuts i så fall fram till den dag då kompletteringen inkommer till PRV.

I följande två undantagsfall ska den ursprungliga ingivningsdagen behållas:

a. Om kompletterande delar som getts in enligt första stycket framgår av en prioritetsgrundande ansökan som åberopas och sökanden ger in en kopia av den ansökan inom kompletteringsfristen ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla om sökanden begär det. Om den tidigare ingivna patentansökan getts in till PRV får PRV dock inte begära att en kopia av ansökan ges in.

b. Om sökanden återkallar de kompletterande delar som getts in enligt första stycket, inom en månad från det att kompletteringen gavs in, ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla.

Om andra handlingar än beskrivning och ritning (t.ex. fullmakt eller sekvenslistor) saknas men dessa upptagits i ansökningshandlingens bilageförteckning, bör patentadministrativa enheten snarast meddela sökanden detta per telefon. Tjänsteanteckning om telefonsamtalet ska göras, lämpligen på avsedd blankett, och bifogas akten.

2.2 Patentansökan utan formella brister

(ny 2007-07-01)

Om ansökans ingivningsdag har fastställts och enhet F inte konstaterar några formella brister i patentansökan, remitterar (sänder) enhet F ansökan, utan ytterligare åtgärder, till teknisk enhet för materiell prövning.

2.3 Upphävd 2010-01-01

2.4 Upphävd 2010-01-01

2.5 Flera gemensamma sökande

(Ny 2008-07-01)

Om patent söks av flera personer gemensamt måste dessa vara överens om alla ändringar av ansökan. Om de inte är överens följer av allmänna processrättsliga grundsatser att den åtgärd ska gälla som är förmånligast för samtliga (se RÅ 83 2:20).

Om olika patentkrav/beskrivningar inkommer i en ansökan från olika sökande, eller om inte alla sökande undertecknat en ändring av patentkrav/beskrivning, ska enhet F uppmärksamma sökandena på att ändringar i första hand ska göras av dem gemensamt om de inte utser en av dem att företräda de övriga (genom fullmakt). En ansökan kan dock inte avskrivas om någon sökande besvarat ett föreläggande, även om svaret inte är undertecknat av samtliga sökande.

Om sökandena är oense om patentkravens/beskrivningens lydelse ska handläggaren verka för att sökandena kommer överens om en gemensam lydelse. Om ansökan avslås ska skälen för beslutet omfatta samtliga alternativa patentkravsuppsättningar.

3 ÅTGÄRDER VID FORMELLA BRISTER

3.1 Föreläggande att avhjälpa formella brister

2021-10-01

Om ansökan innehåller formella brister som måste åtgärdas innan den tekniska granskningen kan påbörjas ska handläggare på formaliaenheten, snarast möjligt efter det att ansökans ingivningsdag har fastställts, förelägga sökanden att avhjälpa dessa brister. Det ska framgå av föreläggandet att ansökan kan komma att avskrivas eller avslås om bristerna inte avhjälpts inom utsatt tid (se 15 § andra stycket, och 16 § PL).

Föreläggandet ska skickas och besvaras innan ansökan skickas till teknisk enhet för teknisk granskning.

Om ett utfärdat föreläggande innehåller fel och behöver ersättas under den tid svarsfristen löper, ska ett nytt föreläggande utfärdas som ersätter det felaktiga. I det nya föreläggandet ska anges att det ersätter det tidigare utfärdade föreläggandet och att det tidigare föreläggandet upphävs. Ny svarsfrist ska löpa på det senare föreläggandet.

3.2 Yttrande om formella brister

F-enheten noterar formella brister som inte kräver omedelbar åtgärd i en checklista i akten.

Om de formella bristerna endast är sådana som inte kräver omedelbar åtgärd, skickar F-enheten ansökan till teknisk enhet. Handläggaren framför de i checklistan noterade bristerna till sökanden i ett tekniskt föreläggande (jfr RL C2:2.1).

Om ansökan även innehåller formella brister som kräver omedelbar åtgärd utfärdar F-enheten ett formellt föreläggande (jfr RL A1:2.2), vari F-enheten anmärker även på de brister som inte omedelbart måste åtgärdas.

3.3 Upphävd 2007-07-01

3.4 Upphävd 2007-07-01

4 SVAR PÅ FORMELLT FÖRELÄGGANDE

4.1 Uteblivet svar

F-enheten ska avskriva ansökan om svarsfristen på ett formellt föreläggande enligt RL A1:3.1 har löpt ut utan att något svar har kommit in (jfr 15 § andra stycket PL).

4.2 Ofullständigt svar

(Ändrad lydelse 2019-04-01)

Om det efter svaromål på ett formellt föreläggande kvarstår brister som påtalats i föreläggandet (jfr 15 § PL) ska handläggare på den patentadministrativa enheten avslå ansökan i de fall som anges nedan, om det inte är uppenbart att ett nytt föreläggande bör skickas.

a. om ansökningshandlingen inte är undertecknad av sökanden eller dennes ombud,

b. om sökanden eller dennes ombud inte har bekräftat inlämning via telefax/e-post genom att ge in ansökningshandlingen med bilagor i original,

c. om ansökningsavgiften är helt eller delvis obetald (om ansökningsavgiften har betalts in med ofullständigt belopp ansvarar den patentadministrativa enheten för att inbetalt belopp återbetalas),

d. om uppfinnarens namn och/eller adress inte har uppgivits, eller

e. om översättning till svenska inte har getts in, (jfr 47 § PB, punkten 6 eller 7).

Om endast beskrivning eller patentkrav saknas eller handlingarna förefaller undermåliga på sätt som avses i 47 § PB, punkten 4, remitterar (sänder) F-enheten ansökan till teknisk enhet för beslut (Rem. för beslut, R.f.b.).

5. INTERNATIONELLA ANSÖKNINGAR

5.1 Patenterbarhetsprövning av internationella ansökningar

Uppgift om huruvida patenterbarhetsprövning har begärts finns i PCT-Gazetten. Om sökanden begärt sådan prövning bifogar F-enheten ett utdrag ur Gazetten till ansökningsakten. Angående frister för fullföljd av internationella ansökningar, se 31 § första och andra styckena PL.

5.2 Underrättelse om frist för översättning i fullföljda internationella ansökningar

Om ansökan och ansökningsavgift har getts in inom fristen men översättning till svenska av beskrivning eller krav saknas, och ansökan inte är skriven på engelska, ska patentadministrativa enheten underrätta sökanden om detta. Underrättelsen ska innehålla en anmodan att ge in översättning till svenska eller engelska och tilläggsavgift senast inom två månader från den ordinarie fristens utgång (se 31 § tredje stycket PL) och en upplysning om att ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige för det fall att översättning och tilläggsavgift inte inkommit inom den tiden.

5.3 När internationell ansökan anses återkallad
(Ändrad lydelde 2013-01-01)

Om fristen enligt 31 § PL har löpt ut utan att fullständig ansökningsavgift och fullständig översättning har getts in, lämnar F-enheten ansökan till en jurist på patentavdelningen som fattar beslut om avskrivning av ansökan för det fall ansökan ska anses återkallad såvitt avser Sverige (se 31 § tredje stycket PL).

5.4 Upphävd 2006-04-01

5.5 Upphävd 2006-04-01

6 ITS-ÄRENDEN

6.1 Formell kontroll av ITS-begäran
F-enheten kontrollerar att de formella föreskrifterna i 5 § PK första stycket är uppfyllda, innan ärendet lämnas till teknisk enhet.

7 FORMELL PRÖVNING AV BEGÄRAN OM PATENTBEGRÄNSNING
RESPEKTIVE UPPHÄVANDE AV PATENT

7.1 Formell granskning av begäran om patentbegränsning respektive upphävande av patent
(2016-09-01)

När en begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent har inkommit till PRV ska handläggare på enhet F kontrollera följande uppgifter.

1. Att den som har begärt begränsning respektive upphävande är antecknad patenthavare i patentregistret eller har fullmakt från patenthavaren. Om patentet innehas av flera tillsammans, måste samtliga innehavare begära att patentet begränsas respektive upphävs.

2. Att ansökningshandlingen är undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

3. Att begäran och bifogade handlingar har getts in i original.

4. Att avgift för begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet har betalts.

5. När patentet är ett europeiskt patent med giltighet i Sverige, att begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet inte är föremål för prövning hos EPO.

6. När patentet är ett europeiskt patent med giltighet i Sverige, att invändningsförfarande inte pågår hos EPO.

7. När patentet är ett nationellt patent, att invändningsförfarande inte pågår hos PRV eller överinstanser.

8. Att i patentregistret inte finns anteckning att patentet är utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring, och samtycke inte finns från tredje man som berörs av utmätningen, kvarstaden respektive betalningssäkringen.

9. Att tvist om överföring av patentet inte pågår vid domstol, och samtycke inte finns från tredje man som berörs av tvisten.

10. Att patentet inte är föremål för talan om ogiltighet vid domstol.

11. Att begäran om patentbegränsning innehåller omformulerade patentkrav.

12. Att begäran om patentbegränsning innehåller uppgift om hur de omformulerade patentkraven skiljer sig från de tidigare.

7.2 Formellt föreläggande i ärende om patentbegränsning respektive upphävande av patent
(ny 2007-07-01)

Om begäran innehåller brist enligt punkterna 1-12 i RL A1:7.1 avseende begäran om patentbegränsning, respektive punkterna 1-10 avseende begäran om upphävande av patent, ska handläggare på enhet F snarast möjligt efter det att begäran lämnats in och innan den remitteras till teknisk enhet respektive till jurist, förelägga sökanden att avhjälpa dessa brister. Det ska framgå av föreläggandet att begäran kan komma att avslås om bristerna inte avhjälpts inom utsatt tid. Svarsfristens längd framgår av 60 § PB.

Föreläggandet ska besvaras innan begäran remitteras till teknisk enhet respektive till juristfunktionen.

Om ett utfärdat föreläggande innehåller fel och behöver ersättas under den tid svarsfristen löper, ska ett nytt föreläggande utfärdas som ersätter det felaktiga. I det nya föreläggandet ska anges att det ersätter det tidigare utfärdade föreläggandet och att det tidigare föreläggandet upphävs. Ny svarsfrist ska löpa i det senare föreläggandet.

7.3 Handläggning efter föreläggande i ärende om patentbegränsning respektive upphävande av patent
(2016-09-01)

Om föreläggande som utfärdats enligt RL A1:7.2 inte besvaras eller om patenthavaren inte har undanröjt samtliga hinder för bifall som tagits upp i föreläggandet, ska handläggare på enhet F remittera begäran till juristfunktionen för beslut. Består bristen endast i att uppgift saknas om hur omformulerade patentkrav skiljer sig från de tidigare, eller om samtliga brister har undanröjts, ska begäran remitteras till teknisk enhet för beslut.

Jurist ska avslå begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet i följande fall:

1. Om den som har begärt begränsning respektive upphävande inte är antecknad patenthavare i patentregistret och inte på annat sätt har visat sin rätt till patentet, eller fullmakt saknas från patenthavaren.

2. Om ansökningshandlingen inte är undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

3. Om sökanden eller dennes ombud inte har bekräftat inlämning via telefax/e-post genom att ge in handlingarna i original.

4. Om avgift för begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet är helt eller delvis obetald (om ansökningsavgiften har betalts in med ofullständigt belopp ansvarar enhet F för att inbetalt belopp återbetalas).

5. När patentet är ett europeiskt patent med giltighet i Sverige och invändningsförfarande pågår hos EPO.

6. När patentet är ett nationellt patent och invändningsförfarande pågår hos PRV eller överinstanser.

7. Om i patentregistret är antecknat att patentet är utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring och samtycke inte finns från tredje man som berörs av utmätningen, kvarstaden respektive betalningssäkringen.

8. Om tvist om överföring av patentet pågår vid domstol och samtycke inte finns från tredje man som berörs av tvisten.

9. Om patentet är föremål för talan om ogiltighet vid domstol.

10. Om begäran om patentbegränsning inte innehåller omformulerade patentkrav.

Jurist ska vilandeförklara begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet om patentet är ett europeiskt patent med giltighet i Sverige och begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet är föremål för prövning hos EPO.

7.4 Remittering i ärende om patentbegränsning respektive upphävande av patent
(ny 2007-07-01)

Om begäran om patentbegränsning saknar formella hinder enligt 40 a § PL (se även RL A1:7.1) ska enhet F remittera ärendet till teknisk enhet. Ärendet ska också remitteras om bristen endast består i att uppgift saknas om hur de omformulerade patentkraven skiljer sig från de tidigare.

Om begäran om upphävande av patentet saknar formella hinder enligt 40 a § PL (se även RL A1:7.1) ska enhet F överlämna ärendet till jurist för vidare handläggning och beslut.

8 ÄNDRING AV SÖKANDE I PATENTANSÖKNINGSDIARIET

8.1 Begäran om ändring av sökande
(ny 2022-10-01)

Begäran om ändring i patentansökningsdiariet av sökandens person ska innehålla

a)  upplysning om att införande av ändring av sökande begärs

b)  nummer på den patentansökan som ändringen berör

c)  tidigare sökandens namn

d)  nye sökandens namn och adress

e)  datum för rättsövergången

f)  grunden för den nye sökandens rätt till uppfinningen/patentansökan.

Begäran ska vara undertecknad av den tidigare eller nye sökanden, eller dennes befullmäktigade ombud. En begäran om ändring kan avse flera patentansökningar.

Den som begär ändringen måste ha fullmakt från den som inte längre kommer stå kvar som sökande. Det behöver inte styrkas samtycke från eventuellt ytterligare sökande som inte omfattas av ändringen.

8.2 Ny sökande efter överlåtelse
(ny 2007-07-01)

Handling som styrker överlåtelse krävs endast om PRV har särskild anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats i ärendet.

Om handläggare på enhet F är tveksam till de uppgifter som lämnats angående överlåtelse av uppfinningen/ansökan, ska jurist konsulteras för att bedöma om den som begär ändringen ska föreläggas att styrka den påstådda rättsövergången. Om överlåtelsen ska styrkas, godtas en originalbestyrkt kopia av avtal eller överlåtelsebekräftelse.

Om den handling som styrker överlåtelsen inte är avfattad på svenska, norska, danska, eller engelska kan PRV begära att den som begär ändringen ska låta översätta handlingen till svenska.

8.3 Ny sökande efter fusion, omstrukturering eller delning
(ny 2007-07-01)

Om rättsövergången grundar sig på fusion, omstrukturering eller delning ska ändringen styrkas genom originalbestyrkt kopia av en handling som utfärdats av en behörig myndighet, exempelvis en kopia av ett handels-/bolagsregisterutdrag.

8.4 Ny sökande efter annan rättsgrund än avtal, fusion eller delning
(ny 2007-07-01)

Om rättsövergången grundar sig på annat än avtal, fusion, omstrukturering eller delning av en juridisk person - t.ex. på rättstillämpning eller domstolsavgörande - ska originalbestyrkt kopia av en handling som styrker rättsövergången inges tillsammans med begäran om ändring.

I händelse av sökandens dödsfall ska dödsboets företrädare styrkas genom företrädesvis bouppteckning.

Bouppteckning, annan skifteshandling, dom och andra dylika handlingar som inte är avfattade på svenska, norska, danska eller engelska, ska åtföljas av bestyrkt översättning till svenska eller engelska.

9 ANTECKNING I PATENTREGISTRET

9.1 Anteckning om ny innehavare

9.1.1 Begäran om anteckning av ny innehavare
(ny 2007-07-01)

Begäran om anteckning i patentregistret av ny innehavare ska innehålla

a) upplysning om att införande av ändring i patentregistret beträffande innehavare begärs

b) nummer på det patent som ändringen berör (ansöknings- eller publiceringsnummer)

c) tidigare innehavarens namn

d) nye innehavarens namn och adress

e) datum för rättsövergången

f) grunden för den nye innehavarens rätt till patentet.

Begäran ska vara undertecknad av den tidigare eller nye innehavaren, eller dennes befullmäktigade ombud. En begäran om anteckning kan avse flera patent.

Om anteckningen avser en av flera, men inte samtliga, innehavare krävs inte att den som begär anteckning av ny innehavare styrker att samtliga innehavare som inte omfattas av ändringen samtycker till den.

9.1.2 Ny innehavare efter överlåtelse
(ny 2007-07-01)

Handling som styrker överlåtelse krävs endast om PRV har särskild anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats i ärendet.

Om handläggare på enhet F är tveksam till de uppgifter som lämnats angående överlåtelse av patentet, ska jurist konsulteras för att bedöma om den som begär anteckningen ska föreläggas att styrka den påstådda rättsövergången. Om överlåtelsen ska styrkas, godtas en originalbestyrkt kopia av avtal eller överlåtelsebekräftelse.

Om den handling som styrker överlåtelsen inte är avfattad på svenska, norska, danska, eller engelska kan PRV begära att den som begär anteckning i patentregistret ska låta översätta handlingen till svenska.

9.1.3 Ny innehavare efter fusion, omstrukturering eller delning
(2022-01-01)

Om rättsövergången grundar sig på fusion, omstrukturering eller delning så kan ändringen styrkas genom originalbestyrkt kopia av en handling som utfärdats av en behörig myndighet, exempelvis en kopia av ett handels-/bolagsregisterutdrag. Sådan kopia behöver endast lämnas in om PRV kräver det.

9.1.4 Ny innehavare efter annan rättsgrund än avtal, fusion eller delning
(2022-01-01)

Om rättsövergången grundar sig på annat än avtal, fusion, omstrukturering eller delning av en juridisk person - t.ex. på rättstillämpning eller domstolsavgörande - och ifall PRV finner att detta måste styrkas, så kan detta ske med en originalbestyrkt kopia av en handling som styrker rättsövergången.

I händelse av patenthavarens dödsfall ska dödsboets företrädare styrkas genom företrädesvis bouppteckning.

Bouppteckning, annan skifteshandling, dom och andra dylika handlingar som inte är avfattade på svenska, norska, danska eller engelska, ska åtföljas av bestyrkt översättning till svenska eller engelska.

9.2 Anteckning om uppfinnare
(2018-07-01)

Ändrade uppgifter om uppfinnare kan antecknas i patentregistret endast efter lagakraftvunnet avgörande i fråga om bättre rätt till uppfinning, eller, avseende europeiskt patent som har giltighet i Sverige, om motsvarande ändring har antecknats hos det Europeiska patentverket (EPO). Begäran om sådan anteckning ska därför åtföljas av kopia av avgörandet eller av handling från EPO.

Med första stycket avses inte ändring av PRV:s beslut i fall när beslutet är uppenbart oriktigt och kan ändras snabbt och enkelt och utan att vara till nackdel för någon enskild part. Sådan begäran om rättelse ska prövas enligt 38 § förvaltningslagen (se PBR:s dom 02-280).

9.3 Anteckning om licens
(2016-01-01)

Begäran om anteckning i patentregistret av licens ska innehålla

a) upplysning om att anteckning om licens patentregistret begärs

b) nummer på det patent som anteckningen berör (ansöknings- eller publiceringsnummer)

c) licensgivarens namn

d) licenstagarens namn och adress

e) eventuell uppgift om huruvida det är fråga om en exklusiv eller en enkel licens

f) datum för licensupplåtelsen.

Begäran ska vara undertecknad av patenthavaren eller licenstagaren, eller dennes befullmäktigade ombud. En begäran om anteckning kan avse flera patent men avgift ska betalas för varje anteckning i patentregistret, dvs. för varje patent som antecknas som licensierat.

Begäran om anteckning av licensavtal ska åtföljas av bestyrkt kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet som återger de delar som utvisar de rättigheter som licensierats och omfattningen av dem. Om licensen inte grundas på ett frivilligt ingånget avtal utan på exempelvis rättstillämpning eller domstolsavgörande ska begäran åtföljas av en kopia av en handling som styrker licensrätten.

Om den handling som styrker licensen inte är avfattad på svenska, norska, danska eller engelska kan PRV kräva att den som begär anteckning i patentregistret översätter handlingen till svenska.

9.4 Anteckning av pantsättningsavtal
(ny 2007-07-01)

Begäran om anteckning i patentansökningsdiariet respektive patentregistret av pantsättningsavtal ska innehålla

a) upplysning om att anteckning om pantsättningsavtal begärs

b) nummer på det patent eller den patentansökan som anteckningen berör (ansöknings- eller publiceringsnummer)

c) pantsättarens namn

d) panthavarens namn och adress

e) datum för pantsättningsavtalet.

Begäran ska vara undertecknad av patenthavaren eller panthavaren, eller dennes befullmäktigade ombud. En begäran om anteckning kan avse flera patent eller patentansökningar.

Begäran om anteckning av pantsättningsavtal ska åtföljas av bestyrkt kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet som återger de delar som utvisar pantsättningen och de rättigheter som pantsatts.

Om pantsättningsavtalet inte är avfattat på svenska, norska, danska, eller engelska kan PRV förelägga den som begär anteckning att översätta handlingen till svenska.

10. Upphävd 2022-07-01