A2 Offentlighet och sekretess

1 LÄMNANDE AV UPPLYSNINGAR
1.1 Allmänna sekretessregler
1.2 Nationella ansökningar som inte blivit allmänt tillgängliga enligt 22§ PL
1.3 Internationella ansökningar
1.4 Granskningsuppdrag
1.5 Andra typer av uppdragsgranskning
2 UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR TILL PERSON UTANFÖR PRV
2.1 Allmänt tillgänglig ansökan
2.2 Inte offentlig ansökan
2.3 (Upphävd 2006-07-01)
2.4 (Upphävd 2006-07-01)
3 HEMLIGHÅLLANDE AV HANDLING
3.1 Handling som innehåller företagshemlighet
4 Upphävd (2008-07-01)
5 DIARIEFÖRING
5.1 Diarieföring i patentjuridiska diariet (PJD)
6 ANSÖKNINGAR ANGÅENDE FÖRSVARSUPPFINNINGAR
6.1 Allmänt om ansökningar om försvarsuppfinningar
6.2 Handläggningen av ansökningar om försvarsuppfinningar
6.3 Ärenden som handläggs enligt äldre bestämmelser


1 LÄMNANDE AV UPPLYSNINGAR

1.1 Allmänna sekretessregler
En ansökan är icke-offentlig fram till dess arton månader förflutit från ansökningens löpdag eller den dag från vilken prioritet begärs. Om ansökningen dessförinnan återtagits, avskrivits eller avslagits utan att sökanden begärt återupptagning eller besvärat sig förblir ansökningen icke-offentlig. De grundläggande bestämmelserna om patentansökningarnas sekretess finns i 31 kap 20 § offentlighets- och sekretesslagen.

1.2 Nationella ansökningar som inte blivit allmänt tillgängliga enligt 22 § PL
(2022-07-01)

Till allmänheten:

Man får inte lämna andra upplysningar till allmänheten än sådana, som finns antecknade i patentansökningsdiariet (jfr 7 § PK).

Man får endast besvara förfrågningar, om man har möjlighet att effektivt och noggrant kontrollera uppgifternas riktighet. Om man är tveksam, bör man hänvisa den frågande till någon av patentavdelningens jurister.

Till myndighet:

Myndigheter, som har behov av upplysningar om innehållet i ansökningshandlingar, kan erhålla sådana efter särskilt beslut. Beslutet fattas av avdelningschefen eller den han/hon utser. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Försvarets materielverk har dock rätt att ta del av samtliga ansökningshandlingar (lagen om försvarsuppfinningar).

Till sökande och ombud:

Upplysningar utöver dem som framgår av patentansökningsdiariet, får endast lämnas till person, som kan styrka att han/hon är sökande eller ombud i det aktuella ärendet. Denna person måste styrka sin behörighet, och upplysningar får lämnas först sedan identiteten kontrollerats mot senast antecknade uppgifter om sökande och ombud i ärendet.

Muntliga upplysningar:

Muntliga upplysningar får endast lämnas, om man är övertygad om att den man talar med är behörig att ta emot upplysningar i ärendet. Om man är det minsta osäker på frågeställarens behörighet, kontrollerar man personens identitet genom att t.ex. ringa upp frågeställaren efter kontroll att numret innehas av en behörig person.

1.3 Internationella ansökningar
Dessa följer alltid PCT:s regelsystem, vilket inte alltid är lätt att tolka. Är man osäker, frågar man någon av patentavdelningens jurister.

För publicerade internationella ansökningar gäller att tredje man kan få ta del av själva akten. Ärendet ska emellertid alltid överlämnas till en jurist, som går igenom det för att avlägsna eventuella hemliga delar.

För ansökningar som inte publicerats får endast följande upplysningar lämnas:

Till allmänheten
Man får inte lämna andra upplysningar till allmänheten än följande (om inte sökanden lämnat medgivande):

 • uppgift om att Sverige är designerad stat,  

 • uppgift om vilken myndighet som handlagt ansökningen som "mottagande myndighet", 

 • sökandens namn,

 • den internationella ingivningsdagen,

 • det internationella ansökningsnumret,

 • uppfinningens benämning.

Vid lämnande av upplysning till myndighet, sökande och ombud gäller samma som ovan under 1.2 för internationella ansökningar.

1.4 Granskningsuppdrag
(2022-07-01)

Varje granskningsuppdrag, även dess existens, är hemligt.

Upplysningar får endast lämnas till person, som kan styrka att han/hon är uppdragsgivare eller ombud i det aktuella uppdraget. Denna person måste styrka sin behörighet på sätt som anges i RL A2:1.2 under muntliga upplysningar.

1.5 Andra typer av uppdragsgranskning
Alla sådana (t.ex. granskning åt andra myndigheter) är hemliga.

2 UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR TILL PERSON UTANFÖR PRV

2.1 Allmänt tillgänglig ansökan
Handling i patentansökan, som är allmänt tillgänglig, utlämnas mot kvitto för studium i biblioteket.

För fotostatkopior eller handlingar som skrivits ut ur ett elektroniskt arkiv krävs inget kvitto.

2.2 Inte offentlig ansökan
Handlingar i patentansökan, som inte är allmänt tillgänglig, utlämnas på biblioteket till sökanden i ärendet eller hans ombud (fullmakt måste finnas).

2.3 Handlingar som avser ITS
(Upphävd 2006-07-01)

2.4 Införande av ändringar
(Upphävd 2006-07-01)

3 HEMLIGHÅLLANDE AV HANDLING     

3.1 Handling som innehåller företagshemlighet
(ändrad lydelse 2007-01-01)

När begäran om hemlighållande av handling enligt 22 § PL femte stycket indexerats, skannats och lagts in i Phoenix markerar F-enheten ”nej” i rutan för ”offentlig” avseende den handling som begärs hemlighållen.

Enhetschef fattar beslut i frågan, tillsammans med en jurist. Om sökandens begäran om hemlighållande avslås, måste skriftligt beslut expedieras till sökanden, av vilket ska framgå hur, inom vilken tid och vart beslutet kan överklagas. När beslutet vunnit laga kraft ändrar F-enheten handlingens status i Phoenix från ”icke-offentlig” till ”offentlig”.

Om begäran bifalls ska beslutet, beslutsfattarnas namn och beslutets datum antecknas i akten.

4 INSTRUKTIONER FÖR HEMARBETE ELLER DISTANSARBETE MED ICKE-OFFENTLIGA PATENTANSÖKNINGAR
(Upphävd 2008-07-01)

5 DIARIEFÖRING  

5.1 Diarieföring i patentjuridiska diariet (PJD)
(2016-11-01)

Utöver det som antecknas i patentansökningsdiariet i enlighet med 7 § PK, ska följande handlingar diarieföras i patentjuridiska diariet (PJD:n).

a. Samtliga i ärendet upprättade allmänna handlingar, inkluderande (men inte begränsat till)

 • tjänsteanteckningar
 • förelägganden
 • svensk sökrapport
 • handläggningsskrivelser

b. Samtliga i ärendet fattade beslut, inkluderande (men inte begränsat till)

 • beslut i fråga om anstånd
 • beslut i fråga om förtur

c. Samtliga i ärendet givna frister, inkluderande (men inte begränsat till)

 • svaromålsfrist i samtliga förelägganden

d. Vissa i ärendet vidtagna handläggningsåtgärder:

 • att akten översänds till PMD efter överklagande.
 • att akten återkommit från domstol efter meddelat beslut/dom som vunnit laga kraft

6 ANSÖKNINGAR ANGÅENDE FÖRSVARSUPPFINNINGAR

6.1 Allmänt
De patentansökningar som har lämnats in till PRV kontrolleras om de innehåller uppfinningar som avser krigsmateriel. PRV:s kontroll görs utifrån en särskild förteckning som anger vilken typ av uppfinningar som anses vara försvarsuppfinningar. När en ansökan med sådan uppfinning påträffas meddelas Försvarets Materielverk (FMV) som avger ett yttrande till Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar i de fall uppfinningen anses vara av väsentlig betydelse för försvaret. Nämnden fattar därefter beslut om ansökan ska omfattas av sekretess.

För patentansökningar som innehåller försvarsuppfinningar från utländska sökande fattar FMV beslut om sekretess förutsatt att uppfinningen hålls hemlig såsom försvarsuppfinning i ursprungslandet och Sverige har avtal om ömsesidig sekretess med den staten. För närvarande har Sverige avtal med Frankrike, Storbritannien, Tyskland, USA, Italien, Spanien. Dessutom är Sverige, genom medlemskapet i NATO bundet till sekretess genom NATO:s patentavtal.

Varje år omprövas sekretessbesluten avseende de svenska försvarsuppfinningarna.

6.2 Handläggningen
När beslut om sekretess har fattats i dessa ärenden, enligt lagen om försvarsuppfinningar, omfattas ärendena av specifika säkerhetsrutiner och handläggs av särskilt utsedd personal.

Om sekretessen hävs innan slutlig handläggning av ansökan har skett behandlas ärendet enligt samma rutiner som övriga patentansökningar.

6.3 Ärenden som handläggs enligt äldre bestämmelser
Detta gäller endast patentansökningar som godkänts för utläggning och förklarats vilande då de tidigare varit sekretessbelagda för att de innehåller försvarsuppfinningar.

När sekretessen är hävd, efter utläggningstidens slut, ska beslut om bifall till ansökan fattas, om invändning inte har gjorts.

Avsikten med bifallsbeslutet är att, efter invändningstidens slut, fullfölja godkännandebeslutet. Den patenterbarhetsbedömning som har gjorts vid godkännandebeslutet ska alltså inte ändras om inte någon ny beslutsgrund har tillkommit. Bifallsbeslutet fattas omedelbart.