A5 Betalningar till PRV

1 När betalning ska anses inkommen till PRV
(ny 2007-01-01)

Huvudregler
Huvudregeln är att betalning av avgifter till Patent och registreringsverket har fullgjorts när beloppet bokförts på PRV:s konto.

Vissa regler om när betalning genom plus- och bankgiro ska anses fullgjord inom föreskriven tid stadgas i Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom posten. I kungörelsen anges i huvudsak att betalning ska anses gjord när inbetalningskort eller postanvisning har lämnats på posten, eller, om betalningen sker via giro- eller utbetalningskort, om beloppet har avförts från avsändarens konto inom rätt tid.

I rättsfallet RÅ 1973:107 har betalning över bankgiro jämställts med betalning över plusgiro (då benämnt postgiro).

I PBR:s mål 99-326 har fastställts att utländsk bank ska jämställas med svensk bank.

I enlighet med ovan angivna kungörelse samt avgöranden i överrätt följer PRV:s patentavdelning följande riktlinjer angående betalningar till PRV:s konto.

Kontantbetalningar till bankkonto, plus- eller bankgiro
Om kunden gjort en direktinbetalning till PRV:s bankkonto, plus- eller bankgiro anses beloppet inkommet till PRV den dag kunden gjort inbetalningen, även om beloppet bokförts på PRV:s konto vid ett senare tillfälle. Kunden måste dock styrka dagen för direktinbetalning genom uppvisande av kvitto för det fall betalningen bokförts på PRV:s konto senare än förfallodagen. Detta gäller oavsett om betalningen gjorts från utlandet eller inom Sverige, och oavsett vilken bank kunden har vänt sig till.

Betalningsorder
Om kunden lagt en betalningsorder hos sin bank är det den dag pengarna avfördes från kundens konto som är avgörande för om betalningen ska anses fullgjord i rätt tid eller inte. Som huvudregel gäller att dagen för betalningsordern till banken inte har någon avgörande betydelse. Betalningsorder gäller alltså inte alltid som bevis för inbetalningsdag. Undantagsvis kan, om betalningsordern har lagts i mycket god tid (åtminstone tio arbetsdagar) före förfallodagen, antas att pengarna har avförts från kundens konto i rätt tid. I annat fall måste kunden styrka dagen för betalning genom att uppvisa kontoutdrag eller kvitto, för det fall betalningen bokförts på PRV:s konto senare än förfallodagen.

Betalning via Internet
För betalning via Internetbank är det den dag pengarna har belastat kundens konto som är avgörande för om betalningen ska anses fullgjord i rätt tid eller inte. Vilken dag kunden har gett banken i uppdrag att göra inbetalning till PRV har ingen avgörande betydelse. Kunden måste därför styrka dagen för betalning genom att uppvisa kontoutdrag, för det fall betalningen bokförts på PRV:s konto senare än förfallodagen. Se även PBR:s mål 03-020.

Depositionskonto hos PRV
För PRV:s kontokunder gäller att inbetalningen anses gjord den dag undertecknat inbetalningsallegat (verifikation) inkommer till PRV, under förutsättning att förutsättningarna i avtalet för utnyttjande av depositionskonto för betalning avseende PRV Stockholms myndighetsutövning har uppfyllts. Betalning genom depositionskonto i de fall verifikation ingetts via fax anses inkommen den dag faxet inkommer till PRV under förutsättning att faxhandlingen bekräftas i original.

2. Betalning av årsavgift när ansökan/patent är föremål för handläggning enligt 72 § PL
(Ny 2007-04-02)

När patentansökan eller patent är föremål för handläggning enligt 72 § PL måste årsavgifter som förfaller till betalning erläggas som om ansökan/patentet alltjämt var ikraft.

Om årsavgift inte betalas kommer ärendet som handläggs enligt 72 § PL att avskrivas från vidare handläggning, och sökandens begäran enligt 72 § PL kommer inte att prövas. Avskrivs ärendet kan saken inte prövas genom ny begäran enligt 72 § PL.

RL A5:3 Avsevärd betalningssvårighet

2020-07-01

Om sökanden befinner sig i ekonomiskt trångmål kan PRV i enlighet med 19 § PL meddela befrielse från stadgad meddelandeavgift. PRV kan även under de förutsättningar som anges i 42 § PL bevilja anstånd med att betala årsavgift. Gemensamt för båda fallen är att sökanden/innehavaren måste belastas av en avsevärd svårighet att betala avgifterna. Avsevärd betalningssvårighet anses som regel föreligga om sökandens/innehavarens taxerade inkomst understiger fyra prisbasbelopp.