A6 Patentavdelningens krav på fullmakt för ombud att företräda annan

Huvudregel

Som en generell rättslig princip följer att den som agerar å annans räkning måste kunna styrka sin behörighet att göra det. Detta är en naturlig utgångspunkt för att fullmaktshandlingar bör inkrävas. Från ett myndighetsperspektiv kan ett sådant krav frångås om förfarandet står i samklang med god förvaltning och tredjeman inte blir lidande.

Krav på fullmakt

Patentavdelningens policy angående uppvisande av fullmaktshandlingar är som följer nedan. I vissa fall är fullmaktskravet direkt angivet i lag och då följer vår policy naturligtvis lagen.

Fullmakt krävs för att företräda annan i
– Patentansökningsärenden (fullmakt krävs enligt 2 § PK (29 § PB))
– Invändningsärenden (fullmakt krävs enligt 34 § PK)
– Patentbegränsning (40 a § PL)
– Återkallelse av patent (54§ PL)
– Begäran om överföring (18 § PL)
– Förklaring enligt 72 och 73 §§ PL
– Anteckning av pantsättning (94 § PL)
– Ansökan om tilläggsskydd och dito förlängning (105 § PL)
– Anteckning av licens (44 § PL)
– Anteckning om övergång (44 § PL) (bl. a ny innehavare och adressändring)
– Begäran om omvandling (93 § PL)
– Ändring av ombudskap (44 § PK)
– Återtagande av ansökan (PCT)
– Ändring av ombudskap (PCT)
– Utfärdande av prioritetsbevis

Om fullmakt krävs för att företräda någon annan krävs naturligtvis också fullmakt vid byte av ombudskap.

Undantag

För att företräda annan i följande ärenden inför PRV kräver patentavdelningen för närvarande generellt inte att ombudet uppvisar fullmakt.
– Validering av europeiskt patent (82, 85, 88, 91 §§ PL)
– Ingivande m.m. av PCT-ansökan (PCT).

Fullmakt vid begäran om prioritetsdokument

Vid begäran om prioritetsdokument för en ansökan som inte är allmänt tillgänglig måste behörigheten hos den som begär prioritetsdokumentet kontrolleras. Patentavdelningens policy för behörighet att få del av prioritetsdokument följer av denna riktlinje.

Den som uppgetts företräda sökanden i ansökan och som är antecknad som ombud i patentansökningsdiariet anses ha behörighet att beställa och få ut prioritetshandling även om fullmakt inte uppvisats vid PRV.

Om fullmakt finns som befullmäktigar ombudsfirma och inte enskild person, förutsätts - även om särskild ort anges i fullmakten – alla som arbetar i detta bolag omfattas av fullmakten, oavsett verksamhetsort.

Om särskild person befullmäktigas i ingiven fullmakt, eller uppges vara ombud i ansökan, kan annan person som arbetar hos samma juridiska person som den befullmäktigade inte få del av prioritetsdokument. Dock kan annan person beställa prioritetsdokumentet, så länge det skickas till den som är befullmäktigad.