C2 Utvärdering och föreläggandeskrivning

1 UTREDNINGSARBETETS INRIKTNING
2 TEKNISKT FÖRELÄGGANDE
2.1 Att utfärda förelägganden
2.2 Upphävd 2011-01-01
3 UTVÄRDERING NÄR KRAVEN INTE TILLHÖR DET PATENTERBARA
   OMRÅDET (1 § PL)
3.1 Granskning och bedömning av datorprogram, affärsmetoder m.m.
3.2 Granskning och bedömning av icke patenterbara medicinska metoder
4 HANDLÄGGNING EFTER SVAROMÅL
4.1 Allmänt om handläggning efter svaromål
4.1.1 Om strävan efter snabbt beslut
4.1.2 Om svaromål på främmande språk
4.2 Att hjälpa till med kravformulering
4.3 Svarsfrister
4.4 Alternativa kravuppsättningar
5 ÅTERUPPTAGNA ANSÖKNINGAR


1 UTREDNINGSARBETETS INRIKTNING

2024-07-01

Det övergripande målet med handläggningen av en patentansökan är att uppfylla servicemålet och att, i de fall patentansökan leder till patent, bevilja ett patent av god kvalitet.

Tyngdpunkten i utredningsarbetet ska läggas vid det första handläggningstillfället. Redovisningen av detta görs i det tekniska föreläggandet och den svenska sökrapporten.

Om varken tekniska eller formella brister påträffas vid den inledande tekniska handläggningen av en patentansökan ska inte ett tekniskt föreläggande skrivas utan ett slutföreläggande kan omgående skickas (se RL C4:1.1). Till slutföreläggandet bifogas, i denna situation, den svenska sökrapporten.

2 TEKNISKT FÖRELÄGGANDE

2.1 Att utfärda förelägganden
(2018-07-01)

Ett tekniskt föreläggande utfärdas endast om ansökan har brister som medför att patent inte kan meddelas (15 § PL). I föreläggandeskrivelsen kan också annan information kommuniceras med sökanden. De förelägganden PRV utfärdar består alltså av två delar, en föreläggandedel som tar upp hinder mot patent och en del med brister som inte utgör hinder mot patent och andra upplysningar som PRV anser att sökanden bör ta del av. Ett exempel på sådana upplysningar är då PRV rekommenderar självsökande att ta hjälp av ett patentombud.

En patentansökan bör avgöras efter så få förelägganden som möjligt. Ett föreläggande ska särskilt ta upp de brister som inte kan tas upp i ett slutföreläggande, se RL C4:1.1. Om prövningen visar att ansökan uppenbarligen, t.ex. med hänsyn till ett nyhetshinder, inte innehåller något patenterbart får dock föreläggandet begränsas till denna helt avgörande brist.

Om ett utfärdat föreläggande innehåller fel eller en ny klart bättre hänvisning påträffas ska ett nytt föreläggande utfärdas som ersätter det tidigare. I det nya föreläggandet ska anges att det ersätter det tidigare utfärdade föreläggandet och att det tidigare föreläggandet upphävs. Ny svarsfrist ska löpa på det senare föreläggandet.

För särskilda handläggningsåtgärder och bedömningsfrågor när ansökan också är föremål för prövning enligt 72 § PL avseende prioritetstiden, se RL B2:5.1.

2.2 Upphävd 2011-01-01

3 UTVÄRDERING NÄR KRAVEN INTE TILLHÖR DET PATENTERBARA OMRÅDET (1 § PL)

3.1 Granskning och bedömning av datorprogram, affärsmetoder m.m.
2021-10-01

De krav i en ansökan som enbart avser datorprogram (RL B4:2.7) eller enbart avser en affärsmetod (RL B4:2.6) är undantagna från det patenterbara området, se 1 § PL, och ska inte granskas eller bedömas.

En ITS-ansökan behandlas på motsvarande sätt som en PCT-ansökan (se RL E1:3.2).

En ITS-ansökan behandlas på motsvarande sätt som en PCT-ansökan:
Vissa krav inte granskningsbara (se RL E1:3.2)
Inget krav granskningsbart (se RL E1:3.3)

3.2 Granskning och bedömning av icke patenterbara medicinska metoder
(ny lydelse 2011-01-01)

I 1 d § PL anges att patent inte får meddelas på sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur (se RL B4:1.3 för bedömning av vad som är icke patenterbara medicinska metoder).

Trots det granskar vi och bedömer sådana krav med avseende på det tekniska innehållet och redogör för detta i det tekniska föreläggandet.

Om kraven saknar väsentliga tekniska särdrag och det följaktligen är omöjligt att göra en meningsfull granskning, görs varken granskning eller bedömning. Exempel på sådana krav kan vara metoder där det väsentliga steget utgörs av skrivna instruktioner för användaren eller en fysisk behandling av en patient.

Sökanden ska uppmärksammas på möjligheten att omformulera behandlingskravet till en första/andra medicinsk användning om det av beskrivningen framgår att det är en ny medicinsk terapeutisk indikation som avses och det saknas patentkrav inriktade på en första/andra medicinsk användning, samtidigt som det finns behandlingskrav som uppenbarligen kan omvandlas till en första/andra medicinsk användning.

Om det endast finns krav på kirurgisk/diagnostisk behandling och det framgår av det tekniska innehållet i kraven att dessa kan omvandlas till anordnings-/apparatkrav ska sökanden uppmärksammas på möjligheten till omformulering för att kraven ska ange en patenterbar uppfinning.

4 HANDLÄGGNING EFTER SVAROMÅL

4.1 Allmänt om handläggning efter svaromål

4.1.1 Om strävan efter snabbt beslut

2015-05-04
Vid bedömning av en ansökan efter sökandens svar på ett tekniskt föreläggande ska man sträva efter att fatta ett avgörande beslut, dvs. att antingen skicka ett slutföreläggande eller att avslå ansökningen. Om ytterligare föreläggande utfärdas måste argumentation i svarsskrivelse till tidigare föreläggande beaktas och bemötas.
I första hand bör handläggaren försöka att per telefon komma överens med sökanden eller ombudet om hur kraven ska avfattas (jfr RL C3:2). I ett slutföreläggande bekräftar handläggaren därefter omgående den lydelse av patentkraven man kommit överens om. I detta fall ska sökanden lämna in nya patentkrav med den överenskomna lydelsen, tillsammans med bekräftelseblanketten.
Om brist är av sådan art att den inte kan avhjälpas per telefon måste ett ytterligare föreläggande skickas.
För särskilda bedömningsfrågor när ansökan handläggs efter beslut enligt 72 § PL angående prioritet, se RL B2:5.2.

4.1.2 Om svaromål på engelska

2015-05-04
I ansökningar ingivna från och med den 1 juli 2014 kan sökanden/ombudet välja att svara på PRV:s föreläggande på svenska eller engelska och PRV avstår från att begära översättning av svaromålet.

För ansökningar ingivna före den 1 juli 2014 stadgas i 3 § PK att andra handlingar än beskrivning, patentkrav och sammandrag (grundhandling) får ges in på annat språk än svenska, norska eller danska, och att PRV får avstå från att begära in översättning för sådana handlingar. Enligt 37 § PB i dess lydelse före den 1 juli 2014 godtar PRV i regel andra handlingar än grundhandlingar även om de ges in på engelska, franska eller tyska. Denna riktlinje rör specifikt skrift från patentsökanden eller dennes ombud som ges in som svar på tekniskt föreläggande (svaromål) och som inte är ändrade grundhandlingar.

Om det inte bedöms vara olämpligt i det enskilda ärendet avstår PRV från att begära in översättning av svaromål som getts in på engelska. PRV godtar dock inte svaromål på franska eller tyska. Att PRV accepterar ett svaromål på engelska i ett sådant fall, utan att begära översättning till svenska, innebär inte att PRV kan kommunicera med sökanden/ombudet på annat språk än svenska i ärendet.

4.2 Att hjälpa till med kravformulering
(ny lydelse 2007-07-01, tidigare RL C2:4)

I vissa fall kan det bli nödvändigt för den handläggande ingenjören att föreslå formulering av patentkraven för att leda ärendet framåt. Detta kan ske under förutsättning att samtliga av följande villkor är uppfyllda.

a. Det måste vara uppenbart att det finns en patenterbar uppfinning angiven i grundhandlingarna, samt vilken denna patenterbara uppfinning är.

b. Sökanden måste själv ha kommit in med patentkrav. Ingenjören ska aldrig föreslå formulering av patentkrav när sådana helt saknas.

c. Sökanden måste ha besvarat ett tekniskt föreläggande

d. Förslagen måste kunna formuleras genom en rimlig arbetsinsats från ingenjörens sida.

e. Det måste vara uppenbart att de föreslagna patentkraven har stöd i grundhandlingarna.

Handläggaren måste tydligt framhålla i kommunikationen med sökanden att formuleringen är ett förslag som det står sökanden fritt att anta eller förkasta.

Vad som föreskrivs i föregående stycke hindrar inte att handläggaren i ett första tekniskt föreläggande, om patentkraven är oklart formulerade, förklarar hur han/hon uppfattat uppfinningen och samtidigt föreslår mindre ändringar i patentkraven för att klargöra skyddsomfånget.

4.3 Svarsfrister

Om ett ytterligare tekniskt föreläggande utfärdas på grund av en ny materiell brist, ska svarsfristen sättas till 4 månader (52 § PB). En sådan ny materiell brist kan exempelvis konstateras om nya krav saknar motsvarighet i grundhandlingarna, om ändringar ger upphov till oklarhetsanmärkningar, eller om ändringar eller sökandens argumentation gör att ett nytt dokument behöver anföras.

Med stöd av 52 § PB kan ett ytterligare föreläggande i särskilda fall utfärdas med förkortad frist. Fristen kan exempelvis kortas av till 2 månader i det fall ett ytterligare föreläggande utfärdas enbart med anledning av en ny eller tidigare inte uppmärksammad formell brist, till exempel när sökanden inte har lämnat intyg om vilka ändringar som gjorts i kraven och var företagna ändringar har stöd i grundhandlingarna (se RL B7:3.2). Ett annat exempel på när ett ytterligare föreläggande med avkortad frist kan utfärdas är i återupptagna ansökningar där sökanden i sitt svaromål inte sakligt bemött eller avhjälpt samtliga anmärkningar (se RL C2:5).

4.4 Alternativa kravuppsättningar 
 
Om sökanden gett in alternativa kravuppsättningar behandlas de i yrkandeordning. Slutföreläggande utfärdas på det yrkande som i turordning först kan godkännas. De efterföljande kravuppsättningarna behandlas inte. Det räcker att bedöma de självständiga patentkraven. Ingen tjänsteanteckning behövs.

5 ÅTERUPPTAGNA ANSÖKNINGAR

Återupptagning av en patentansökan, som har avskrivits på grund av att ett tekniskt föreläggande inte har besvarats, ska godkännas av F-enheten om återupptagningsavgiften är betald och anmärkningarna i föreläggandet förefaller vara bemötta. I annat fall ska återupptagningen inte godkännas.

När en ansökan återupptagits och skickats till handläggaren (jfr 15 § PL tredje stycket), ska handläggaren snarast ta ställning till följande:

Har sökanden lämnat in nya krav eller på annat sätt bemött de anmärkningar som framförts i föreläggandet så ska ärendet behandlas av handläggaren som ett vanligt svaromål som kommit in i tid.

Har sökanden endast betalat återupptagningsavgift och inte sakligt bemött de anmärkningar som har gjorts i föreläggandet så ska ärendet genast föredras för en beslutande patentexpert för att avgöra om ärendet ska avslås.

Har sökanden i samband med återupptagningen meddelat att han avser att komma in med ytterligare kompletteringar så ska ärendet också genast föredras för en beslutande patentexpert. Något anstånd beviljas inte i detta fall, vilket sökanden måste underrättas om omedelbart. Handläggaren får alltså inte själv avgöra, om ett nytt föreläggande ska utfärdas och inte heller låta ärendet ligga tills sökandens komplettering kommit in. Vid föredragningen beslutas om ansökan ska avslås, om ytterligare föreläggande med avkortad frist ska utfärdas eller om informell kontakt med sökanden ska tas. 

En återupptagen ansökan får inte avslås förrän återupptagningsfristen löpt ut.

Om återupptagningsfristen inte har löpt ut och det är uppenbart att påpekade brister inte är tillräckligt avhjälpta kan telefonkontakt med sökanden tas för att påpeka detta. Tjänsteanteckning om telefonkontakten ska på vanligt sätt göras i akten (se RL C3:2).