C3 Muntlig förhandling och muntlig konferens

1 MUNTLIG FÖRHANDLING
1.1 Kallelse till muntlig förhandling
1.2 Förhandlingens genomförande
2 MUNTLIG KONFERENS


1 MUNTLIG FÖRHANDLING

1.1 Kallelse till muntlig förhandling
(Ändrad lydelse 2009-07-01)

Regler om muntlig konferens finns i RL C3:2 och RL D1:4.5. Särskilda riktlinjer om muntlig förhandling i invändningsärende finns i RL D1:4.7.

Sökanden har alltid rätt till en muntlig förhandling i ansökningsärende om han eller hon begär det. Eftersom det är sökanden som har rätt till förhandlingen är det också sökanden som ska avgöra om den ska hållas eller inte. En sökande som i patentansökan begär muntlig förhandling om ansökan inte kan godkännas, ska kontaktas av handläggaren om ansökan inte kan beviljas. Om sökanden då står fast vid sin begäran om muntlig förhandling ska kallelse till sådan ske skriftligen.

Om en förhandling i ärendet har hållits tidigare kan PRV neka ytterligare förhandling. Om en sökande har kallats till en förhandling och inte infunnit sig kan en ny begäran om förhandling under ansökningsförfarandet nekas sökanden.

Vid muntlig förhandling deltar från PRV en beslutande patentexpert, handläggaren av ärendet och eventuellt en enhetschef. Om förhandlingen berör frågor som ska beslutas av jurist enligt patentavdelningens arbets- och beslutsordning, ska en jurist delta i förhandlingen.

1.2 Förhandlingens genomförande

2023-07-01

Med stöd av 10 § Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket.

Ordförande vid förhandlingen är beslutande patentexpert eller annan som utsetts av denne.

Innan ordföranden förklarar förhandlingen öppnad, ska han/hon förvissa sig om vilka som deltar i förhandlingen. Ordföranden anger därefter mycket summariskt sakläget i ärendet samt anger vad förhandlingen gäller (t.ex. bristande uppfinningshöjd).

Vid förhandling i en patentansökan lämnas därefter ordet till sökanden för en utförlig redogörelse av sakläget. Vid förhandling angående ett beviljat patent låter man vanligen invändaren inleda, vid flera invändare den som har begärt förhandlingen. Därefter går ordet till patenthavaren. Den inledande redogörelsen kan följas av frågor och diskussion tills ordföranden finner att frågan är tillräckligt utredd.

Ordföranden kan, om han/hon finner det lämpligt, ajournera förhandlingen en kort stund för att överlägga med handläggaren. Även någon av parterna kan begära en kort ajournering. Vid en flerpartsförhandling är det då viktigt att kvarvarande part inte tillåts fortsätta diskussionen förrän alla är samlade. Som avslutning kan tillfälle ges till kort slutplädering innan ordföranden summerar vad som uppnåtts, t.ex. överenskommelse om att nya patentkrav ska inges inom viss utsatt tid. Därefter förklaras förhandlingen avslutad.

Protokoll ska föras av handläggaren. Protokollet ska ange samtliga deltagare, frågan för förhandlingen (t.ex. bristande uppfinningshöjd), yrkanden, kortfattad redovisning av argumentering och diskussioner samt överenskommelser. Protokollet ska signeras av den som lett förhandlingen samt av handläggaren och läggas in i akten. Ett exemplar ska skickas till varje part i ärendet.

Innan en förhandling avslutas bör ordföranden meddela när beslut avses vara fattat, lämpligen inom en månad efter förhandlingen eller efter det att nya handlingar har getts in.

2 MUNTLIG KONFERENS
(2022-07-01)

Syftet med muntlig konferens i patentansökningsärende är att ge sökanden möjlighet att muntligen inkomma med enklare uppgifter eller att underlätta ärendets handläggning genom en snabbare kontakt med sökanden eller ombudet i enklare frågor. Sådant samråd kan t.ex. ske per telefon eller vid ett informellt möte på PRV. Efter varje muntlig kontakt i ett ärende måste samtalet dokumenteras genom tjänsteanteckning.

En sökande har rätt att få tillfälle att lämna uppgifter muntligt i ett ärende om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Om uppgifterna är så omfattande eller komplicerade att de inte lämpar sig att lämna muntligen utan att det uppstår allvarliga störningar i arbetet, kan sökanden dock hänvisas att lämna uppgifterna skriftligt. Se till exempel PBR mål nr 98-525 och 05-327.

En muntlig konferens innebär inte att sökanden har rätt till ytterligare tid att inkomma med ändrade handlingar. Om sökanden ändå får tillfälle att lämna in nya handlingar ska denne ges en frist för detta, antingen skriftligt genom ett nytt föreläggande eller muntligt under konferensen. Om handläggaren anser att det inte finns skäl att utfärda ytterligare föreläggande eller ge ny frist kan ärendet avgöras efter konferensen.

I de fall sökanden villkorat sin begäran med att kontakt önskas om ansökan inte kan godkännas, behöver handläggaren inte kontakta sökanden om ansökan kan beviljas. I alla andra fall ska sökandens begäran om muntlig kontakt tillgodoses. Om handläggaren har stora problem med att nå sökanden får kontaktförsöken avslutas. Handläggaren ska då skriva en tjänsteanteckning och ärendet kan sedan avgöras i befintligt skick.

Angående muntlig konferens i invändningsärende, se RL D1:4.5.