C4 Slutlig behandling i nationella ansökningar

1 SLUTFÖRELÄGGANDE
1.1 Allmänt om slutföreläggande
1.2 Upphävd 2016-11-01 
2 HANDLÄGGNING EFTER SLUTFÖRELÄGGANDE
2.1 Upphävd 2017-07-01 
2.2 Avsaknad av ombudsfullmakt
2.3 Upphävd 2017-07-01
2.4 Upphävd 2009-01-01
2.5 Nya patentkrav efter underrättelse enligt 19 § PL
3 AVSLAG
3.1 Formella förutsättningar för avslag
3.2 Avslagsbeslut
3.3 Upphävd 2013-04-01


1 SLUTFÖRELÄGGANDE

1.1 Allmänt om slutföreläggande
(ändrad lydelse 2020-07-01)

Ett slutföreläggande utfärdas när ansökningens patentkrav är godtagbara. I slutföreläggandet informeras sökanden om att PRV nu avser att meddela patent i ansökan. Med slutföreläggandet bifogas de handlingar som PRV avser att godkänna (kontrollhandlingar).

Ett slutföreläggande kan även utfärdas med förutsättning att vissa begärda åtgärder vidtas. Man kan t.ex. bekräfta en ny lydelse av patentkraven, som man kommit överens om vid kontakt med ombud eller sökande. Sökanden kan också uppmanas att vidta vissa formella ändringar i beskrivningen (t.ex. beskrivningsinledningen, överensstämmelse mellan krav och beskrivning eller använd terminologi). Om de begärda ändringarna blir många eller omfattande bör hellre ett tekniskt föreläggande skrivas.

Formella brister kan också tas upp i ett slutföreläggande.

Kontrollhandlingarna skickas till sökanden, men endast bekräftelsen ska återsändas. Om ändringar av kontrollhandlingarnas lydelse fordras kan sökanden i slutföreläggandet uppmanas att inge nyutskrivna handlingar. Om det på kontrollhandlingarna finns onödig text, t.ex. en hänvisning till dokumentets namn och placering på författarens hårddisk, ska sökanden uppmanas att lämna in nya handlingar utan den texten. De nyutskrivna handlingarna, eller kontrollhandlingarna vid oförändrade handlingar, ska utgöra underlag för tryckning av patentskriften och måste därför vara avfattade i enlighet med vad som föreskrivs i PB.

Om utländsk prioritet åberopas i ansökan måste prioritetshandlingarna finnas tillgängliga hos PRV innan slutföreläggande kan utfärdas (gäller inte för fullföljda internationella ärenden).

1.2 Upphävd 2016-11-01

2 HANDLÄGGNING EFTER SLUTFÖRELÄGGANDE

2.1 Upphävd 2017-07-01 

2.2 Avsaknad av ombudsfullmakt
Om sökanden företräds av ombud, ska fullmakt från sökanden föreligga innan underrättelse enligt 19 § PL skickas. Om man i ett slutföreläggande har anmärkt på att ombudsfullmakten saknas och denna brist efter svar på slutföreläggandet kvarstår skickar man först ett handbrev till sökanden och ombudet där de upplyses om detta förhållande. Om fullmakten inte kommer in inom i handbrevet angiven tid (högst en månad) fattas beslutet "Underrättelse enligt 19 § PL" och skickas till sökanden, eftersom ombudsskapet inte har styrkts.

2.3 Upphävd 2017-07-01

2.4 Upphävd 2009-01-01

2.5 Nya patentkrav efter underrättelse enligt 19 § PL
(Ny lydelse 2007-04-02)

Sökanden kan lämna in nya patentkrav så länge patent ännu inte har meddelats och ärendet därmed inte har slutligt avgjorts, alltså även efter det att PRV expedierat underrättelse enligt 19 § PL.

De ändringar som kan införas i patentansökan på ett sent stadium i handläggningen är de ändringar som omfattas av 13 § PL. Några ytterligare begränsningar angående vilka ändringar som kan införas finns inte. De nyingivna patentkraven måste granskas och bedömas.

Handläggare ska genom telefonsamtal, i handbrev, eller i samband med föreläggande, uppmärksamma sökanden på att den underrättelse enligt 19 § PL som PRV expedierat inte omfattar de nya patentkrav som sökanden ingivit. Om sökanden informeras per telefon ska handläggaren upprätta en tjänsteanteckning över samtalet.

Ärendet ska föredras för beslutande patentexpert.

Om de nya handlingarna kan godtas, omedelbart eller efter föreläggande, ska sökanden få ett nytt slutföreläggande. När sökanden godkänt handlingarna i slutföreläggandet måste handläggaren skicka en ny underrättelse enligt 19 § PL.

3 AVSLAG

3.1 Formella förutsättningar för avslag
2022-07-01

Innan en ansökan om patent avslås måste följande formella krav först kontrolleras:

a. att samtliga grunder för avslagsbeslutet har framförts i ett föreläggande så att sökanden har fått tillfälle att yttra sig över dessa,

b. att de aktuella nyhetshindren är publicerade i tid,

c. att svarstiden har löpt ut, eller om så inte är fallet att det av omständigheterna klart framgår att sökanden inte avser komplettera ett redan avlämnat yttrande,

d. att, om ansökan innehåller frågor som ska beslutas av jurist enligt patentavdelningens arbets- och beslutsordning, en jurist deltar i avslagsbeslutet,

e. att, om sökanden har begärt muntlig konferens, den tekniske handläggaren har tagit muntlig kontakt med sökanden. Handläggaren kan dock undantagsvis avstå från muntlig konferens om denne har stora svårigheter att nå sökanden. Se särskilt vad som gäller för muntlig konferens enligt RL C3:2.

f. att, om sökanden har begärt muntlig förhandling, sökanden beretts tillfälle att yttra sig vid en sådan förhandling under ansökans handläggning.

3.2 Avslagsbeslut
2016-07-01

Avslagsbeslut fattas av beslutande patentexpert (BO 2.3.1 - 2.3.2).

Innan ett avslagsbeslut fattas bör man studera kraven och svarsskrivelsen noga och överväga om skäl för ett ytterligare föreläggande eller telefonkontakt finns.

Ett avslagsbeslut ska formuleras så att bedömningar avseende teknik och patenterbarhet klart framgår. Beslutet ska också formuleras så att en utomstående person kan förstå vad sökanden begärt patent för, utan att ta del av hela akten. Om flera avslagsgrunder förekommer, ska samtliga tas upp i beslutet.

Det är viktigt att samtliga krav som inte kan godkännas omnämns eftersom patentkrav som inte har bedömts i beslutet av sökanden kan uppfattas som godtagbara.

3.3 Upphävd 2013-04-01