D1 Invändningsförfarandet

1 ALLMÄNT
1.1 Allmänna principer för invändningsärenden
1.2 Handlingar som inges på annat språk än svenska i invändningsärende
1.3 Anstånd med svarsfrister i invändningsärende
1.4 Översättning av beskrivning och sammandrag till svenska
2 INVÄNDNINGSGRUNDER (25 § PL)
3 Upphävd 2013-01-01
4 HANDLÄGGNING PÅ TEKNISK ENHET
4.1 Upphävd 2010-01-01
4.2 Avsaknad av giltig invändningsgrund
4.3 Öppen utövning
4.4 Upphävd 2011-01-01
4.5 Fortsatt skriftväxling och muntlig konferens före beslut
4.6 Upphävd 2011-01-01
4.7 Muntlig förhandling i invändningsärende
4.8 Villkorad begäran om muntlig förhandling
5 BESLUT I INVÄNDNINGSÄRENDE
5.1 Allmänt om beslut i invändningsärende
5.2 Handlingar som prövningen ska baseras på 
5.3 Olika alternativ till beslut 
5.4 Patentet har förfallit eller förklarats upphört 
5.5 Invändningen återkallad 
5.6 Upphävd 2016-01-01
5.7 Upphävd 2016-01-01
6 Upphävd
6.1-6.3 Upphävda 2008-10-01
7 Upphävd 2016-01-01
8 EXPEDIERING AV BESLUT
9 Upphävd 2011-01-01
10 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER


1 ALLMÄNT

1.1 Allmänna principer för invändningsärenden

2023-07-01

Invändningar får göras inom nio månader från den dag då patentet meddelades. Regler om invändning finns i 24, 25 §§ PL och 33-35 §§ PK.

En anmärkning mot ett patent som görs senare än nio månader från dagen för meddelandet räknas inte som en invändning och tas inte upp till prövning. Om ett invändningsförfarande mot ett patent inletts kan PRV inte bortse från en anmärkning som någon under pågående invändningshandläggning riktar mot patentet. En sådan sen anmärkning kan till och med leda till att patentet upphävs, även om invändningen återkallats (24 § PL).

I invändningsförfarandet råder ett motpartsförhållande mellan å ena sidan patenthavaren och å andra sidan en eller flera invändare. Den som gör en invändning angriper därmed patenthavarens rätt. Samtidigt ligger i invändningen ett påstående om att PRV:s beslut att meddela patentet varit oriktigt. Detta, att PRV:s beslut ifrågasätts, innebär inte att PRV får ställning av motpart gentemot invändaren. Det är inte PRV:s uppgift att försvara sitt tidigare ställningstagande, utan att opartiskt pröva invändningen.

Det är i första hand invändaren som ska visa att patentet inte uppfyller patenterbarhetsvillkoren eller att patentet ska upphävas på grund av någon av de övriga invändningsgrunderna. PRV ska inom ramen för sin prövning vara återhållsam med att föra in ny utredning. Det är dock av allmänt intresse att oriktiga patent inte upprätthålls. Ett klart fall då PRV ska utreda patentets giltighet är när invändaren har återkallat sin invändning men där denne har försett PRV med grunder och argumentation som visar att uppfinningen inte är patenterbar, t.ex. genom att nyhet och uppfinningshöjd saknas (se RL D1:5.5). Har speciella upplysningar kommit fram som tyder på att patentet aldrig borde ha meddelats måste PRV också aktivt utreda saken, även om dessa inte uppmärksammats av invändaren (se Patent- och marknadsöverdomstolen, mål nr PMÖÄ 3326-20). I sådana fall tar officialprövningsprincipen över och patentets giltighet ska prövas.

1.2 Handlingar som inges på annat språk än svenska i invändningsärende

2022-04-01

Frågan i vilken utsträckning invändning på utländskt språk kan godtas är inte reglerad i lag eller annan författning. Av praktiska skäl måste PRV:s skyldighet att ta del av innehållet i invändning på främmande språk vara begränsad (se NU 1963:6 s. 241).

Invändning på danska eller norska godtas. Invändning på annat språk än svenska, norska eller danska måste översättas till svenska.

Handling som åberopas till stöd för invändning, t.ex. intyg om öppen utövning eller annat bevis om nyhetshinder, godtas dessutom på engelska, franska och tyska, liksom översättning av handlingen till något av dessa språk.

Gällande språk för ändrade patentkrav och/eller beskrivning, se RL D1:5.2.

1.3 Anstånd med svarsfrister i invändningsärende
(Ändrad lydelse 2011-01-01)

Anstånd med svarsfrister i invändningsärende medges endast om den part som begär anstånd har särskilda skäl att inte kunna inkomma med svar inom utsatt tid (se 59 § PB).

Sådana särskilda skäl kan t.ex. vara sjukdom hos ombudet eller parten, behov av ytterligare tid för att utvärdera påståenden om öppen utövning eller oförutsedda händelser utanför partens/ombudets kontroll.

Vid tveksamhet om anstånd ska beviljas eller om ytterligare anstånd är motiverat kan motparten beredas tillfälle att omgående yttra sig över anståndsbegäran innan beslut fattas.

1.4 Översättning av beskrivning och sammandrag till svenska

2022-04-01

Enligt 24 § PL får PRV förelägga patenthavaren att ge in en översättning av beskrivningen och sammandraget till svenska om patentet meddelats med beskrivning, patentkrav och sammandrag skrivna på engelska.

Av SOU 2012:19 (sidorna 148-149 och 171) och Prop. 2013/14:53 (sidan 44) rörande nationella patent på engelska framgår att bestämmelsen i 24 § PL syftar till att tillgodose rättssäkerhetsintresset hos tredje man. Behovet av översättning ska dock vägas mot intresset att inte orsaka patenthavaren onödiga översättningskostnader.

Det är PRV som efter en begäran från invändaren ska avgöra behovet av att patentskriften översätts till svenska. Om invändaren antas ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i den engelskspråkiga beskrivningen, kan myndigheten avstå från att begära in en översättning av den. I den mån invändaren är en större, patentintensiv aktörer eller företräds av ett erfaret ombud behöver beskrivningen i de flesta fall inte översättas.

Då sammandraget endast är avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och inte ska tillmätas någon betydelse i annat avseende (se 8 § tredje stycket PL), saknas det oftast skäl att förelägga patenthavaren att översätta sammandraget.

2 INVÄNDNINGSGRUNDER( 25 § PL)
(Ändrad lydelse 2011-01-01)

Ett patent kan upphävas av PRV efter invändning endast på någon av följande grunder:

a. Patentet har meddelats trots att uppfinningen inte uppfyller patenterbarhetsvillkoren i 1 och 2 §§ PL, d.v.s.
- uppfinningen tillhör inte det patenterbara området,
- uppfinningen saknar nyhet eller uppfinningshöjd, eller
- patentet har inte meddelats uppfinnaren eller den till vilken dennes rätt övergått.

b. Patentet avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den (8 § PL).

c. Patentet omfattar något som inte framgick av ansökningen när den gjordes (13 § PL).

Invändningsgrunden a. tredje punkten innebär att invändaren hävdar att patentet har meddelats en oberättigad person. Invändarens yrkande kan härvid endast vara att få patentet upphävt. Ett yrkande om överföring av patentet på grund av bättre rätt kan inte behandlas av PRV utan av domstol (se 52 § PL, 53 § PL samt 65 § PL).

Vid invändningar där endast invändningsgrunden a. tredje punkten åberopas ska PRV:s handläggning uteslutande ske på juristfunktionen.

3 Upphävd 2013-01-01

4 HANDLÄGGNING PÅ TEKNISK ENHET

4.1 Upphävd 2010-01-01 

4.2 Avsaknad av giltig invändningsgrund
(Ändrad lydelse 2011-01-01)

Om invändaren inte åberopar någon av invändningsgrunderna enligt 25 § PL utan hänvisar till t.ex. bristande enhetlighet, eller obestämd uppgift, ska invändningen avslås efter invändningstidens slut .

Om det visar sig att grunden för invändningen är så bristfälligt motiverad att en sakprövning inte är meningsfull, exempelvis genom att inte på något sätt belägga ett påstående om brist på nyhet, ska invändningen avslås efter invändningstidens slut.

I dessa fall är det inte nödvändigt att ge patenthavaren tillfälle att yttra sig över invändningen innan den avslås.

4.3 Öppen utövning
(Ändrad lydelse 2011-01-01)

Om invändaren hävdar att uppfinningen blivit allmänt tillgänglig genom utnyttjande, s.k. öppen utövning, ska jurist delta i handläggning och beslut (se AO/BO). Öppen utövning förutsätter att någon person utan sekretessförbehåll kunnat skaffa sig kunskap om uppfinningen, t.ex. genom försäljning på öppna marknaden eller genom att allmänheten haft tillträde till lokaler där uppfinningen utnyttjats.

4.4 Upphävd 2011-01-01

4.5 Fortsatt skriftväxling och muntlig konferens före beslut
(2018-07-01)

För att få en effektiv handläggning av invändningsärenden och undvika onödiga skriftväxlingar poängteras vikten av att efter varje skriftväxling noga överväga om ett beslut kan fattas. Varje ärende måste i första hand handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att säkerheten eftersätts (se 9 § förvaltningslagen). Den tekniske handläggaren bör därför planera ärendets fortsatta beredning tillsammans med patentexpert, om ärendet uppfattas som omfattande eller komplicerat. För att undvika långdragen skriftväxling i ett ärende kan den tekniske handläggaren klargöra i en skrivelse till parterna vad som förhindrar att beslut kan fattas (se RL D1: 5.1).

Muntlig konferens får inte hållas med endast en av parterna i ett invändningsärende. Anledningen till detta är att alla parter måste ha möjlighet att få ta del av alla de uppgifter som tillförts ärendet. Uppgift som en part väljer att lämna muntligen till en handläggare måste därför kommuniceras i ärendet genom att kopia av tjänsteanteckningen översänds till samtliga parter.

Enligt 25 § förvaltningslagen gäller att myndigheten innan den fattar beslut i ett ärende ska underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet så länge det inte är uppenbart obehövligt. Parten måste få tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten kan avstå från denna kommunikation om det befaras att det skulle bli avsevärt mycket svårare att genomföra beslutet, eller om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart.

4.6 Upphävd 2011-01-01

4.7 Muntlig förhandling i invändningsärende
(2022-07-01)

Observera att muntlig konferens behandlas i RL D1:4.5.

Om någon av parterna begär muntlig förhandling ska sådan hållas. Muntlig förhandling hålls endast en gång per ärende, se särskilt 10 § Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket.

Kallelse till muntlig förhandling ska ske skriftligen. I invändningsärenden ska patenthavare och samtliga invändare kallas med en särskild skrivelse till var och en. Samtidigt med kallelsen till muntlig förhandling i invändningsärende ska eventuella skrivelser och bilagor i invändningsärendet bifogas till de parter som inte tidigare fått del av dessa skrivelser. När sådana nya skrivelser bifogas kallelsen för kännedom, ska förhandlingsdagen anpassas så att parterna har tid att sätta sig in i de nya skrivelsernas innehåll. Förhandlingsdagen bör därför bestämmas till två månader efter kallelsens expedieringsdag, om annat inte överenskommits med parterna. Om någon part inte deltar vid förhandlingen, trots att denne kallats dit, kan förhandlingen ändå hållas. Ärendet kan därefter komma att avgöras i befintligt skick, om så kan ske utan hinder av vad som stadgas i förvaltningslagen.

Part som till PRV anmäler förhinder att delta i muntlig förhandling dit denne kallats, ska i första hand erbjudas möjlighet att istället lämna uppgifter på annat sätt (muntligt eller skriftligt). I annat fall ska tid för ny förhandling utsättas så att ärendet fortfarande kan handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att säkerheten eftersätts (se 9 § förvaltningslagen).

Beträffande rutiner vid muntlig förhandling se RL C3:1.2.

För att förhandlingen ska bli meningsfull ska alla parter och PRV få tillgång till inlagor i god tid innan förhandlingen. Om en inlaga har kommit in sent kan ordföranden, i samråd med övriga parter, besluta att genomföra förhandlingen eller skjuta upp den till ett senare tillfälle. Vad som betraktas som sent måste avgöras från fall till fall och i samråd med parterna.

4.8 Villkorad begäran om muntlig förhandling
(Ändrad lydelse 2011-01-01)

I invändningsärenden förekommer det att en part begär en s.k. villkorad muntlig förhandling, dvs. begär att en förhandling ska hållas om beslutet går denne emot. En villkorad begäran om muntlig förhandling innebär således att PRV först förväntas göra en förhandsbedömning i ärendet och därefter avgöra om det finns skäl att kalla till en muntlig förhandling, som har begärts på en av parternas villkor. Detta kan inte accepteras av PRV. En begäran om muntlig förhandling ska inte grundas på föregripande principiella ställningstaganden utan ska göras på grundval av att en part har viktiga fakta eller argument i ärendet, vilka behöver föras fram och diskuteras. Den part som har begärt den villkorade muntliga förhandlingen ska därför uppmanas att inge en ny villkorslös begäran.

5 BESLUT I INVÄNDNINGSÄRENDE

5.1 Allmänt om beslut i invändningsärende

2022-10-01

Ett beslut i ett invändningsärende ska vara utförligt och välmotiverat och formuleras så att de bedömningar som gäller teknik och patenterbarhet klart framgår. Beslutet ska också formuleras så att en utomstående person kan förstå vad patentet under invändning gäller, utan att ta del av hela akten.

Innan slutligt beslut fattas kan det i vissa fall bli aktuellt för PRV att på eget initiativ uppmärksamma endera parten på en eller flera allvarliga brister, såsom när skyddsomfånget enligt ändrade krav utvidgats, när ändrade krav saknar stöd i grundhandlingarna, eller när ändring av kraven medfört oklarheter. I dessa fall skickar PRV en skrivelse till parten som då får möjlighet att yttra sig över påtalad brist. Kopia av skrivelsen skickas för kännedom till den andra parten.

Vid handläggningen av en invändning mot ett beviljat patent kan parterna inte föreläggas att yttra sig enligt 15 § PL, eftersom avskrivningssanktionen inte kan tillämpas. I stället ska den part som anmärkningar riktas mot skriftligen beredas tillfälle att inom viss tid yttra sig över dessa. Kopia av skrivelsen ska skickas för kännedom till den andra parten. Om något yttrande inte inkommer inom svarsfristen ska ärendet avgöras i befintligt skick. När PRV fattar beslutet grundar sig detta på allt som kommit till myndighetens kännedom fram till dagen då beslutet expedieras. Om någon part inkommit med svar efter det att fristen i skrivelse i invändningsärende gått ut, men före det att beslutet expedierats, måste PRV ändå beakta det svaret.

5.2 Handlingar som prövningen ska baseras på

2022-04-01

Patenthavaren kan lämna in ändrade patentkrav och/eller beskrivning i invändningsärendet antingen som huvudsakligt yrkande, dvs. yrka att patentet ska upprätthållas med ändrad lydelse (och därmed inte yrka på avslag av invändningen), eller som andrahandsyrkande. Ändrade patentkrav och/eller beskrivning ska lämnas in på patentets meddelandespråk.

Om patenthavaren ger in ändrade patentkrav och/eller beskrivning under invändningsförfarandet och yrkar att de ska ersätta tidigare beviljade handlingar, ska patentet i dess beviljade lydelse inte prövas mot invändningsgrunderna.

PRV kan om det råder osäkerhet begära att patenthavaren anger vilken lydelse av patentkrav och beskrivning prövningen ska baseras på.

Om alternativa kravuppsättningar har getts in, ska först yrkandeordningen fastställas. Därefter bedöms kravuppsättningarna i tur och ordning som de är yrkade tills en kravuppsättning kan godkännas (eller alla kravuppsättningar bedömts).

5.3 Olika alternativ till beslut

2022-10-01

Vid handläggning av invändningsärenden kan följande beslut förekomma:
a. Upphävande av patent
b. Avslag av invändning
c. Upprätthållande av patent i ändrad lydelse
d. Invändningsärendet avskrivs från vidare handläggning

Beträffande vilka handlingar prövningen ska baseras på, se RL D1:5.2.

Upphävande av patent
Patentet ska upphävas om det finns hinder enligt 25 § första stycket PL mot att det beviljade patentet upprätthålls och prövningen endast baseras på de beviljade patentkraven.

 

Patentet ska upphävas även då prövningen baseras på ändrade patentkrav och/eller beskrivning som patenthavaren har gett in under invändningsförfarandet, men hinder finns enligt 25 § första stycket PL mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse.

 

Avslag av invändning
Invändningen ska avslås då prövningen baseras på patentet i dess beviljade lydelse, och det inte finns hinder enligt 25 § första stycket PL mot att det beviljade patentet upprätthålls.

 

Upprätthållande av patent i ändrad lydelse
Då prövningen baseras på ändrade patentkrav och/eller beskrivning som patenthavaren har gett in under invändningsförfarandet, och det inte finns hinder enligt 25 § första stycket PL mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse, ska patentet upprätthållas i den ändrade lydelsen.

 

Patentet ska dock inte upprätthållas i ändrad lydelse om

  • ändringarna medför att patentskyddets omfattning utvidgas (20 § PL), eller om
  • ändringarna medför att de ändrade patentkraven blir oklara, det vill säga inte uppfyller kravet i 8 § PLbeträffande bestämda uppgifter om vad som söks skyddat.

 

Eventuella oklara lydelser som redan fanns i de ursprungligen beviljade patentkraven ska inte omfattas av prövningen av invändningen och lämnas utan vidare åtgärd (jmf EPO EBoA G3/14).

En prövning av om de ändrade patentkraven var för sig är oklara ska däremot göras om bestämningar hämtats från beskrivningen och förts in i ett beviljat självständigt eller osjälvständigt patentkrav. En prövning ska också göras i det fall ett särdrag från ett beviljat osjälvständigt patentkrav införts i ett beviljat självständigt patentkrav, där detta särdrag tidigare var angivet i kombination med andra särdrag i det osjälvständiga patentkravet. Om de ändrade patentkraven utgörs av en sammanslagning av beviljade patentkrav, ska också denna sammanslagning prövas med avseende på oklarhet i de delar som inte omfattades av prövning i samband med patentets beviljande (se Patent- och marknadsdomstolen, mål nr PMÄ 10773-16).

En ny patentskrift ska publiceras efter det att besvärstiden för beslutet har löpt ut.

Invändningsärendet avskrivs från vidare handläggning
Invändningsärendet kan avskrivas från vidare handläggning i de fall invändaren återtar sin invändning och det inte finns särskilda skäl för PRV att driva ärendet vidare. Ärendet kan också avskrivas i de fall patenthavaren låter patentet falla genom att inte betala årsavgifter. Invändaren har i dessa fall möjlighet att begära att PRV trots detta avgör ärendet.

5.4 Patentet har förfallit eller förklarats upphört

2019-04-01
När patentet har upphört att gälla, antingen genom att patenthavaren inte har betalat årsavgift (patentet förfaller, 51 § PL) eller genom att patenthavaren har avstått ifrån patentet (patentet förklaras upphört, 54 § PL), kan invändningsärendet ändå prövas om invändaren begär det.

5.5 Invändningen återkallad

2023-07-01

Om en invändare återkallar sin invändning kan invändningsärendet ändå komma att handläggas, antingen på grund av att andra invändare kvarstår eller på grund av att det finns särskilda skäl att fullfölja invändningsförfarandet (24 § fjärde stycket PL). Ett särskilt skäl att fullfölja invändningsförfarandet är om invändningsmaterialet visar att uppfinningen inte uppfyller patenterbarhetsvillkoren eller att någon av de andra invändningsgrunderna föreligger (se RL D1:1.1).

Om andra invändningar kvarstår efter att en invändning återkallats ska patenthavaren informeras om återkallelsen och om att invändningsförfarandet ändå fortgår.

Om ingen invändare kvarstår efter återkallelsen ska handläggaren omgående göra en bedömning av om det finns särskilda skäl att fullfölja invändningsförfarandet.

Om det anförda materialet inte ger anledning till ändrad bedömning av patenterbarheten, finns inga särskilda skäl för ytterligare prövning av invändningsärendet. Handläggningen av invändningsärendet ska därför inte fortsätta.

Om det är helt uppenbart att det anförda materialet är relevant ska handläggaren underrätta patenthavaren om att invändningen återkallats men att PRV funnit särskilda skäl att fullfölja invändningsförfarandet.

Beslut om patentets upphävande eller patentets upprätthållande i ändrad lydelse ska snarast fattas på den tekniska enheten.

5.6 Upphävd 2016-01-01

5.7 Upphävd 2016-01-01

6 Upphävd 2008-10-01

7 Upphävd 2016-01-01

8 EXPEDIERING AV BESLUT
(Ändrad lydelse 2011-01-01)

Beslut i invändningsärende ska skickas till patenthavaren och till samtliga invändare. Om den vinnande parten inte redan fått del av samtliga inlagor i ärendet ska dessa bifogas beslutet.

9 Upphävd 2011-01-01

10 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
För patentansökningar som godkänts för utläggning senast 1993-12-31 gäller 91-97 §§ PB i lydelsen enligt PRVFS 1986:4.