D2 Ärenden som överklagats

1 ÖVERKLAGANDE EFTER SLUTLIGT BESLUT
1.1 Överklagande efter beslut om avslag på patentansökan
1.2 Överklagande efter beslut i invändningsärende
1.3 Överklagande efter beslut i ärende om tilläggsskydd
1.4 Överklagande efter beslut om avslag på patentbegränsning eller upphävande av patent
2 Upphävd 2011-01-01
2.1-2.3 Upphävda 2011-01-01


1 ÖVERKLAGANDE EFTER SLUTLIGT BESLUT

1.1 Överklagande efter beslut om avslag på patentansökan
(2018-07-01)

När en ansökan har avslagits och sökanden överklagar beslutet eller vidtar annan åtgärd som kan tolkas som ett överklagande, ska ansökan omprövas. Omprövningen ska vara summarisk. Handläggaren behöver endast läsa igenom sökandens skrivelse och eventuellt ingivna nya krav eller kontrollera om andra brister som har föranlett avslaget har avhjälpts.

Om det är uppenbart att ansökan på grundval av de nya kraven eller de vidtagna åtgärderna kan godtas ska avslagsbeslutet hävas. Detta nya beslut ska, tillsammans med överklagandet, överlämnas till Patent- och Marknadsdomstolen för fortsatt behandling.

1.2 Överklagande efter beslut i invändningsärende
(Ändrad lydelse 2011-01-01)

Överklagande av beslut i invändningsärende ska inte omprövas av handläggare på PRV.

1.3 Överklagande efter beslut i ärende om tilläggsskydd
(2018-07-01)

Beslut om tilläggsskydd för läkemedel eller växtskyddsmedel får överklagas i samma ordning som svensk lag föreskriver beträffande ett beslut som fattats avseende nationella patent (artikel 18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel och artikel 18 Parlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1610/96 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel).

När en ansökan om tilläggsskydd har avslagits och sökanden överklagar beslutet eller vidtar annan åtgärd som kan tolkas som ett överklagande ska ansökan omprövas. Omprövningen ska vara summarisk. Handläggaren behöver endast läsa igenom sökandens skrivelse och kontrollera om andra brister som har föranlett avslaget har avhjälpts.

Om det är uppenbart att ansökan på grundval av de vidtagna åtgärderna kan godtas ska avslagsbeslutet hävas. Detta nya beslut ska, tillsammans med överklagandet, överlämnas till Patent- och Marknadsdomstolen för fortsatt behandling.

1.4 Överklagande efter beslut om avslag på patentbegränsning eller upphävande av patent 
(2018-07-01)

När en begäran om patentbegränsning eller upphävande av patentet avslagits och sökanden överklagar beslutet eller vidtar annan åtgärd som kan tolkas som ett överklagande, ska ansökan omprövas.

Omprövningen ska vara summarisk. Handläggaren behöver endast läsa igenom sökandens skrivelse och eventuellt ingivna nya krav eller kontrollera om andra brister som har föranlett avslaget har avhjälpts.

Om det är uppenbart att begäran på grundval av de nya kraven eller de vidtagna åtgärderna kan godtas ska avslagsbeslutet hävas. Detta nya beslut ska, tillsammans med överklagandet, överlämnas till Patent- och Marknadsdomstolen för fortsatt behandling.

2 Upphävd 2011-01-01

2.1-2.3 Upphävda 2011-01-01