D3 Patentbegränsning

1 Allmänt om patentbegränsning
2 Patentbegränsning: Handläggningstidpunkt
3 Patentbegränsning: Handläggning på teknisk enhet
4 Patentbegränsning av europeiskt patent
5 Patentbegränsning: Uppdatering av klassning


1 Allmänt om patentbegränsning 
(ny 2007-07-01)
 
Patentbegränsning regleras i 40 a - c §§ PL, 36 a § PK samt i 45 a, 60 och 61 §§ PB.
 
Begäran om begränsning kan avse såväl ett nationellt svenskt patent som ett europeiskt patent med giltighet i Sverige.

2 Patentbegränsning: Handläggningstidpunkt 
(ny 2007-07-01)
 
Begränsningsförfarandet ska genomföras snabbt och enkelt, varför en begäran om patentbegränsning handläggs skyndsamt. I vissa fall kan det finnas anledning för PRV att avvakta med prövningen, t.ex. om det kommit en invändning mot patentet efter det att begäran om patentbegränsning inkommit. Patentexpert ska, efter föredragning av handläggare, besluta om ärende om patentbegränsning ska vilandeförklaras i avvaktan på att invändningsärendet har avgjorts.
 
3 Patentbegränsning: Handläggning på teknisk enhet 
2020-01-01

En patenthavare har i enlighet med 40 a § PL rätt att begränsa patentskyddets omfattning. Handläggare på teknisk enhet ska utfärda tekniskt föreläggande om patentbegränsningen inte är förenlig med bestämmelserna i 52 § PL första stycket 2-4 om ogiltighet. De nya patentkraven ska alltså

- avse en uppfinning som är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen
- enbart omfatta sådant som framgick av ansökan när den gjordes
- inte ha utvidgats avseende patentskyddets omfattning.

Någon ny bedömning av patenterbarhetsförutsättningarna i 1-2 §§ PL ska inte göras.

De ändrade patentkraven ska medföra en begränsning av patentskyddet. Endast redaktionella ändringar i patentkraven som inte medför en begränsning är inte tillåtna. Däremot, om tillåtna ändringar som begränsar skyddsomfånget begärs, är det inte uteslutet att i viss mån lägga till rent redaktionella ändringar. Utrymmet för redaktionella ändringar är dock snävt även i sådana undantagsfall.

Om ändringen i patentkravet i sig leder till en oklarhet, dvs leder till att de ändrade patentkraven inte uppfyller kravet i 8 § PL beträffande bestämda uppgifter om vad som söks skyddat genom patentet, kan de ändrade patentkraven inte godkännas. Eventuella oklara lydelser som redan fanns i de ursprungligen beviljade patentkraven ska inte omfattas av prövningen av patentbegränsningen och lämnas utan vidare åtgärd.

En prövning av om de ändrade patentkraven var för sig är oklara ska däremot göras om bestämningar hämtats från beskrivningen och förts in i ett beviljat självständigt eller osjälvständigt patentkrav. En prövning ska också göras i det fall ett särdrag från ett beviljat osjälvständigt patentkrav införts i ett beviljat självständigt patentkrav, där detta särdrag tidigare var angivet i kombination med andra särdrag i det osjälvständiga patentkravet. Om de ändrade patentkraven utgörs av en sammanslagning av beviljade patentkrav, ska också denna sammanslagning prövas med avseende på oklarhet i de delar som inte omfattades av prövning i samband med patentets beviljande (se Svea Hovrätt, mål nr T 9344-13)

Patenthavaren kan anpassa beskrivningen till de nya patentkraven, men det är inget krav för att patentbegränsningen ska beviljas. Beskrivningen får ändras bara om det behövs på grund av en ändring i patentkraven.

PRV får inte besluta om någon annan begränsning än den som patenthavaren har gjort i sin begäran eller i sin komplettering till begäran.

När villkoren enligt ovan är uppfyllda beviljas den begärda patentbegränsningen. Om sökanden fått tillfälle att yttra sig över brister enligt ovan, men bristerna inte avhjälpts, ska handläggaren överväga om ett andra tekniskt föreläggande ska utfärdas eller om begäran ska avslås.

Beslut rörande patentbegränsning fattas av en beslutande patentexpert.

4 Patentbegränsning av europeiskt patent 
2017-10-01
 
Vid handläggning av en begäran om patentbegränsning av ett europeiskt patent meddelat fr o m 1 juli 2014 ska prövningen baseras på patentkraven på det språk som patentet är meddelat på (se också 90 § PL).
Vid handläggning av en begäran om patentbegränsning av ett europeiskt patent meddelat innan 1 juli 2014 räcker det i normalfallet att, för jämförelse med det begärda nya skyddet, ha tillgång till patentets lydelse i den svenska översättning som lämnats in till PRV när patentet validerades. Om handläggaren dock har anledning att tro att den svenska översättningen av patentet inte till alla delar överensstämmer med motsvarande skrivning på det språk som varit handläggningsspråk vid EPO (d.v.s. engelska, tyska eller franska), ska handläggaren studera skrivningen på något av dessa språk.

En kontroll huruvida ett förfarande om patentbegränsning eller upphävande av patentet har initierats hos EPO utförs innan beslut i ärende om patentbegränsning eller upphävande av europeiskt patent med giltighet i Sverige expedieras. Om så är fallet har förfarandet hos EPO företräde och ärendet hos PRV ska vilandeförklaras tills EPO har meddelat slutligt beslut.

När en begäran om patentbegränsning eller upphävande av europeiskt patent med giltighet i Sverige lämnas in utförs även en kontroll huruvida det pågår ett invändningsförfarande hos EPO. Om ett sådant invändningsförfarande pågår ska begäran avslås.

5 Patentbegränsning: Uppdatering av klassning 
(ny 2007-07-01)
 
Om patentet begränsas enligt 40 c § PL ska PRV utfärda ett nytt patentbrev och trycka en ny patentskrift. I sådana fall ska teknisk handläggare tillse att patentet är klassat enligt gällande klasslista.