Teknisk prövning

När vi har avslutat den formella granskningen av din ansökan börjar den tekniska granskningen.

Vid den tekniska prövningen utreder vi om uppfinningen uppfyller patenterbarhetskriterierna nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Den tekniska handläggningen görs alltid av en patentingenjör med teknisk kompetens inom ansökans specifika teknikområde, samt med kunskap om relevant praxis och regelverk. I vår handläggning använder vi avancerade sökverktyg och kompletta databaser, samma som används av det europeiska patentverket. Om brister skulle påträffas inom den tekniska handläggningen kommer ett tekniskt föreläggande skickas till dig, där du ges möjlighet att åtgärda eller kommentera det påtalade bristerna. Om bristerna inte avhjälps kan ansökan avskrivas eller avslås. 

 

En kvalificerad patentingenjör med kunskaper inom uppfinningens teknikområde blir ansvarig handläggare för din ansökan.

Handläggaren börjar med att läsa igenom din ansökan för att bland annat:

  • Förstå vad som är uppfinningen
  • Förstå vad du själv tycker är det nya och speciella med den
  • Gå igenom patentkraven

Sökverktyg

I nästa steg undersöker handläggaren om din uppfinning redan är känd, eller i hur hög grad den påminner om känd teknik.

För detta arbete använder handläggaren flera olika verktyg till exempel:

  • Databaser
  • Böcker
  • Vetenskapliga publikationer
  • Facktidskrifter
  • Internet

Patenterbarhet

Handläggaren bedömer uppfinningens patenterbarhet genom att jämföra den med resultaten från sökningarna. En avslutande avstämning med en kollega säkrar kvaliteten i handläggningen.

Tekniskt föreläggande eller slutföreläggande

Efter den tekniska granskningen kommer du antingen att få ett tekniskt föreläggande eller ett slutföreläggande. Det tekniska föreläggandet är antingen på svenska eller engelska, beroende på vilket språk du valt.

Läs mer

Villkor för patent

Tekniskt föreläggande

Slutföreläggande