Typer av patentansökningar

Det finns många olika typer av svenska ansökningar du kan lämna in till PRV.

Avdelad ansökan

En ansökan som innehåller flera av varandra oberoende uppfinningar måste du dela upp. Den eller de avdelade ansökningarna får då samma ingivningsdatum som den ursprungliga ansökan, den så kallade stamansökan. 

Enligt §10 i patentlagen får inte en patentansökan innehålla flera ansökningar som är oberoende av varandra. Om du lämnar in en ansökan som på ingivningsdagen omfattar flera oberoende uppfinningar, anses ansökan vara oenhetlig.

Du måste då välja vilken av uppfinningarna du vill gå vidare med i patentansökan och de övriga måste tas bort. Vill du, kan du ta upp de överflödiga uppfinningarna i en eller flera avdelade ansökningar, på samma sätt som beskrivits ovan. Man säger då att den första, ursprungliga patentansökan utgör en stamansökan till de nya, avdelade ansökningarna. På detta vis får du också tillgodogöra dig stamansökans ingivningsdatum.

Ingivningsdag för avdelad ansökan

En avdelad ansökan får samma ingivningsdag som den ursprungliga ansökan. Eventuell prioritet följer också med.

Här kan du läsa mer om prioritet

En avdelad ansökan behandlar vi som en ny ansökan, vilket till exempel betyder att du måste betala ansökningsavgift för den. Vi handlägger stamansökan och den avdelade ansökan oberoende av varandra.

Kom ihåg att lämna in din avdelade ansökan innan din stamansökan är slutbehandlad. Det betyder att stamansökan inte får vara beviljad och kungjord i Svensk Patenttidning. Det betyder också att återupptagnings- eller besvärstiden efter avskrivning eller avslag inte får ha löpt ut.

Utbruten ansökan

Om du tillför något i sak, som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen, måste du ta bort uppgifterna igen.

Om tillägget kan utgöra en egen uppfinning kan du bryta ut den nya uppfinningen och göra den till föremål för en egen ansökan, en så kallad utbruten ansökan. Den utbrutna ansökan anses gjord den dag du gjorde tillägget till stamansökan.

Det innebär att din egen stamansökan kan bli ett hinder mot din utbrutna ansökan. Om tillägget görs innan stamansökan blir offentlig räcker det med att det du tillfört har nyhet i förhållande till stamansökan, för att denna inte ska hindra din nya ansökan.

Görs tillägget när stamansökan blivit offentlig måste uppfinningen i din utbrutna ansökan också ha uppfinningshöjd i jämförelse med uppfinningen i stamansökan.