Beskrivning av uppfinningen

Beskrivningen ska förklara uppfinningen, och inleds med en kort och saklig benämning på uppfinningen. Texten ska därefter utgöras av en allmän och en speciell del.

I den allmänna delen anger du uppfinningens användningsområde och presenterar problemet som uppfinningen ska lösa. Du anger också själva lösningen. Beskriv hur din tekniska lösning skiljer sig från teknikens ståndpunkt, det vill säga från de lösningar på problemet som redan finns. Hänvisa gärna till patentdokument, tidskriftsartiklar eller liknande.

I den speciella delen ska uppfinningen beskrivas i detalj, med konkreta exempel på hur den kan utföras. Om du använder ritningar inleder du den speciella delen med en kortfattad ritningsförteckning. Förklara sedan ritningsfigurerna närmare i texten, inte i ritningsfigurerna. Rita figurerna på ett eget blad.

Beskrivningen ska vara så fullständig att en fackman inom det aktuella teknikområdet kan tillämpa uppfinningen. Eftersom möjligheten att ändra eller komplettera beskrivningen i efterhand är mycket begränsad, är det viktigt att all information som behövs för att klargöra uppfinningen finns med redan från början.