Granskningsfasen - fas I

När du har lämnat in en internationell ansökan påbörjar PRV det tekniska granskningsarbetet. Arbetet är uppdelat i två faser: granskningsfasen (fas I) och bedömningsfasen (fas II).

Under fas I, granskningsfasen gör vi en nyhetsgranskning av din uppfinning.

När den är avslutad får du en granskningsrapport (International Search Report) av oss. I rapporten redovisar vi den kända teknik som vi bedömer kan påverka patenterbarheten hos din uppfinning. Samtidigt får du ett första utlåtande (Written Opinion) om uppfinningens nyhet, uppfinningshöjd och industriella tillämpbarhet.

Här kan du läsa mer om nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Hittar vi oklarheter eller brister i din ansökan skriver vi det i utlåtandet. Granskningsrapporten och utlåtandet får du inom 16 månader från ingivningsdagen av din PCT-ansökan. Har du begärt prioritet från en tidigare inlämnad patentansökan, till exempel svensk patentansökan, kommer du att få granskningsrapporten och utlåtandet för PCT-ansökan inom 16 månader från prioritetsdagen.

Läs mer om prioritet här.

Cirka 18 månader efter prioritetsdagen publicerar Internationella byrån (IB) din PCT-ansökan tillsammans med granskningsrapporten som därmed blir offentliga för allmänheten.

Under fas I får du i princip inte göra några ändringar i din ansökan. Du kan heller inte besvara vårt utlåtande.

Efter fas I, granskningsfasen, kommer fas II, bedömningsfasen (länk till sidan om bedömningsfasen)). Du kan välja att hoppa över fas II. Då omvandlas utlåtandet från fas I till en slutrapport, en så kallad rapport om förberedande patenterbarhetsprövning (International Preliminary Report on Patentability). Du behöver sedan fullfölja din ansökan i de länder du väljer ut för att få beslut om patent kan meddelas eller inte. Läs mer under länken nedan om hur du fullföljer din ansökan.

Läs mer

Bedömningsfasen - fas II

Fullfölj din ansökan

Länk till sida med PCT-blanketter, WIPO (extern webbplats)

Översättningshjälp med LanguageTools (extern webbplats)