Formell prövning

När din ansökan inkommit till PRV kontrollerar vi att den uppfyller vissa formella krav. Det kallas för formell prövning.

PRV kontrollerar att din ansökan uppfyller villkoren för att tilldelas en ingivningsdag och att det inte finns några formella brister i ansökan, till exempel vad gäller ansökningsavgiften eller dina kontaktuppgifter. Om brister finns i ansökan kommer ett formellt föreläggande att skickas till dig, där du får möjlighet att åtgärda bristerna. Om bristerna inte åtgärdas kan din ansökan avskrivas eller avslås. En ansökan utan formella brister går vidare till teknisk prövning.

När den formella prövningen är klar ska alla nödvändiga handlingar och uppgifter finnas för att vi ska kunna göra en teknisk prövning av ansökan.

Ingivningsdag

Det första vi gör när din ansökan kommit in är att undersöka om den kan få en ingivningsdag. Ingivningsdagen är viktig av följande anledningar:

  • Att uppfinningen är ny bedöms utifrån vad som är känt på ingivningsdagen
  • Om ansökan beviljas börjar patentet gälla från ingivningsdatumet
  • Du kan hänvisa till ingivningsdatumet när du vill åberopa prioritet från ansökan i andra länder

Finns det hinder som gör att du inte kan få en ingivningsdag får du ett så kallat föreläggande från oss. Föreläggandet är ett brev där vi uppmanar dig att komplettera din ansökan. Ingivningsdagen flyttas till den dag vi får in din komplettering.

Syftet med den formella prövningen är att identifiera eventuella brister, till exempel vad gäller betalning av ansökningsavgiften eller ansökans utformning och innehåll.

Detta ska din ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av uppfinningen
  • Patentkrav
  • En sammanfattning

Du måste även skriva under din ansökan samt välja vilket språk du vill ha ditt patent meddelat på; svenska eller engelska.

Tänk på att eventuella formella brister måste vara avhjälpta innan vi kan påbörja den materiella granskningen, det vill säga den tekniska handläggningen, av din patentansökan.

Formella brister

Om din ansökan har formella brister får du ett föreläggande där du ges möjlighet att åtgärda bristerna. Om du inte svarar inom svarsfristen, det vill säga den tid som är angiven i föreläggandet, avskriver vi din ansökan. Du kan återuppta en avskriven ansökan för fortsatt handläggning mot en extra avgift inom fyra månader från svarsfristens sista dag.

Har du inte gjort alla nödvändiga rättelser kan din ansökan avslås, även om du svarat i tid. Vissa formella hinder kan kvarstå under den tid då vi gör en teknisk granskning av din ansökan. Du kommer i så fall att bli ombedd att åtgärda dessa brister vid ett senare skede i handläggningen.

Alla former av beslut som betyder att den fortsatta handläggningen av ditt ärende avbryts kan överklagas inom två månader från beslutsdagen.

Läs mer

Avskrivning

Avslag

Överklagan

Anstånd

Krav på ansökan