Upprätthåll patentskyddet

Ett patent är giltigt i högst 20 år. Gäller patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan du ansöka om ett så kallat tilläggsskydd. Då kan din produkt i vissa fall erhålla ytterligare skyddstid med maximalt fem år.

När avslutas handläggningen av en patentansökan?

En patentansökan avslutas när den:

  • Avslås av PRV.
  • Avskrivs av PRV.
  • Återtas av sökanden som väljer att avstå från ensamrätten.

När upphör ett patent?

Ett patent upphör att gälla när:

  • Patenttiden har gått ut.
  • Årsavgiften inte har betalats till PRV.
  • Patentinnehavaren själv begär att patentet ska upphöra.
  • Patentet upphävs efter invändning.
  • Patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol, så kallad ogiltighetstalan.

Läs mer

Invändning
Ogiltighetstalan
Avslag