Risker i patentsystemet

Det finns vissa risker i patentsystemet som kan vara bra att känna till innan du skickar in din patentansökan.

För att din uppfinning ska kunna patenteras måste den vara ny. Detta är ett absolut krav. Om något som motsvarar din uppfinning har gjorts känt någonstans i världen senast den dagen du skickade in din ansökan kan du inte få ensamrätt på din uppfinning.

Så granskar PRV

När vi granskar din ansökan går största delen av vårt arbete ut på att leta efter teknik som liknar din, och bedöma om det vi hittar är för likt din uppfinning för att du ska få patent.

Vi använder oss av en rad databaser och sökverktyg i vårt arbete. Vi är kunniga om patentdokumentationens klassificeringssystem, vi använder maskinöversättningar för att söka i asiatiska dokument, vi vidareutbildar oss i både teknik och sökning kontinuerligt och vi arbetar hårt med kvalitetsmätningar. PRV håller en erkänt hög kvalitet, såväl vad det gäller nyhetsgranskningar som bedömningar av patentansökningar. Men ibland räcker inte det och i undantagsfall förekommer det att ett patent meddelas på felaktig grund. Tyvärr är det en del av den risk sökanden måste ta vid en patentansökan. Ensamrätten är alltså inte ovillkorlig och absolut, utan kan alltid ifrågasättas.

Ingen garanti mot invändning

Patentsystemet är anpassat för att allmänheten ska kunna yttra sig över både en ansökan om patent och ett beviljat patent. För att minimera risken att PRV fattar ett felaktigt beslut finns en invändningsperiod som löper under nio månader från det att patent meddelats. Under den tiden kan allmänheten kostnadsfritt opponera sig mot vårt beslut. PRV:s beslut kan sedan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen och sedan vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). För att PMÖD ska pröva ärendet krävs prövningstillstånd. PMÖD avgör även om du ska ges möjlighet att överklaga ärendet till Högsta domstolen (HD). För att HD ska ta upp ärendet krävs också prövningstillstånd.

Även om ingen har invänt mot patentet, kan vem som helst väcka en ogiltighetstalan i domstol mot det. Det kan ske när som helst under patentets livstid.

Varför ingen garanti?

Patentsystemet innebär att världens patentmyndigheter i princip ska hålla reda på allt som offentliggjorts överallt i världen genom alla tider. Våra sökverktyg är visserligen mycket kraftfulla, men nyhetsgranskningen av en patentansökan är också mycket komplex. Den patentingenjör som granskar ärendet måste göra många avgränsningar och strategiska val i sin granskning för att gradvis sålla ut de dokument som är mest relevanta för att bedöma uppfinningens patenterbarhet. Möjligheten att hitta just det dokument som eventuellt avslöjar uppfinningen är exempelvis beroende av:

  • Hur stor sökmängden är
  • Hur väl ett patentdokument är inordnat i relevanta teknikklasser
  • Hur väl innehållet i ett dokument avspeglas via relevanta sökord
  • I vilken grad de världsomspännande databaser som används för granskning är uppdaterade
  • Att dokumentet är avfattat på ett språk som granskaren har kunskap i eller där det finns bra maskinöversättningar att tillgå

Möjligheten till skadestånd

Om du anser att PRV som myndighet orsakat skada genom att göra fel eller vara försumlig i handläggningen av din ansökan kan du vända dig till Justitiekanslern för att få din begäran om skadestånd prövad. PRV själv prövar alltså inte om du har rätt till skadestånd eller inte.

Patentintrång

När du väl fått ett patent beviljat löper du risken att någon gör intrång på ditt patent. Att försvara sitt patent i domstol är dyrt. Det finns många juridiska aspekter att ta hänsyn till. Exempelvis måste man bevisa ens ekonomiska förlust på försäljningsintäkter som orsakats av patentintrånget för att få ett skadestånd i Sverige. Detta kan vara en besvärlig resa att göra som ensam uppfinnare. PRV vill därför uppmärksamma om de potentiella utmaningar du kan ställas för i näringslivet.